Signert

Etter Hemsedal-saken

Domstolene kan ikke drive generell folkeopplysning; vi må ta meddommerne som de er. Vi diskuterer med dem, men de skal ikke overkjøres. Fagdommerne skal ha respekt for det systemet vi har.

Omstridt: Demonstrasjon på torget i Trondheim etter frifinnelse i rettsaken om gjengvoldtekt i Hemsedal. Astri Holm fra Kvinnefronten holdt tale. 

I en voldtektssak skal retten vurdere om tiltalte har gjort det han er tiltalt for, og om han forsto hva han gjorde. Når det gjelder begge spørsmål, skal all rimelig og forstandig tvil komme tiltalte til gode. Men er svaret ja på begge spørsmål, skal han domfelles og retten skal utmåle en straff. Straffen skal være i samsvar med hva som kan utledes av Høyesteretts praksis, som igjen bygger på tydelige føringer fra lovgiver, altså Stortinget. Straffene har blitt betydelig strengere de siste årene.