«Det blir påstått at stisykling utgjør en spesiell belastning når det gjelder slitasje»

I Adressa 31. mai kan man under Ordet fritt lese innlegget «Sykling på typiske turstier i marka bør forbys». I innlegget står det blant annet «Det må være et kommunalt ansvar å regulere sykling i trondheimsmarka».

Slitasje: Sykkelspor på stien på vei til Grønlia i Bymarka. Kommunen ber om innspill til en ny plan om hvordan marka skal brukes. Planen skal behandles til høsten. 

Saken oppdateres.

Friluftsliv er en viktig del av vår nasjonale identitet og kulturarv. Friluftsliv er også en sentral del av den personlige identiteten for svært mange mennesker. At friluftslivet har en viktig betydning for mange gjør også at det kan oppstå følelsesladde konflikter.Friluftsliv har en dokumentert helseeffekt og er en viktig faktor for befolkningens livskvalitet, og for Trondheim kommune er folkehelseperspektivet en viktig premiss for tilrettelegging for friluftsliv og rekreasjon. Kommunen ønsker at folk skal komme seg ut og bruke naturen.

Vi som driver med forvaltning av markaområdene erkjenner at det kan være interessekonflikten mellom gående og syklende i marka, på samme måte som det også kan være interessekonflikter mellom andre brukere slik som skiløpere, gående og de som lufter hund, og mellom arrangementer og det mer ordinære friluftslivet/rekreasjon.

I hovedsak opplever vi imidlertid at konfliktene er små, selv om det noen ganger kan oppstå uheldige hendelser. Vi er helt enig med at formuleringen i debattinnlegget om at ferdsel i marka skal skje hensynsfullt og med tilbørlig varsomhet.Den statlige politikken på området viser at regjeringen vil åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark.

Gjennom Stortingsmelding 18 (2015–2016) Friluftsliv, natur som kilde til helse og livskvalitet åpnes det for å sykle på eksisterende veier og stier i nasjonalparkene og i landskapsvernområder.

3. mai sendte formannskapet i Trondheim Plan for friluftsliv og grønnstruktur på offentlig høring. Planen kan leses og innspill kan gis på grønt.friluftsliv.trondheim.no. Frist for innspill var 31. mai. Kommunen tar gjerne imot konstruktive forslag om sambruk av markaområdene. Planen skal legges fram til endelig behandling i bystyret i september.I planen skriver vi følgende: «Det har de siste årene vært mye oppmerksomhet rundt sykling i marka. Det har vært påstått at stisykling utgjør en spesiell belastning i forhold til slitasje, og at adferden til de syklende utfordrer og fortrenger andre brukergrupper.

Sykling inngår også i begrepet friluftsliv, og det legges i planen opp til å videreføre tradisjonen med at alle er velkomne til å ferdes over alt, men der alle også har en uttalt plikt til å ta hensyn til andre brukere og brukergrupper.»

Knut Kvaran, enhetsleder for idrett og friluftsliv, Trondheim kommune

Helge Grenne, friluftsforvalter Trondheim kommune

På forsiden nå