- Næringsfiendtlig å ikke bygge ut E6 Øst

Næringslivet i Trøndelag frykter dyrere varer for forbrukerne om ikke E6 Øst blir rustet opp. De ser heller ikke bort fra at virksomheter kan bli flyttet til regioner med bedre veier.

Dilemma: Statens vegvesen og Nye veier mener det er behov for trafikksikkerhetstiltak gjennom å utvide E6 Øst til fire felt og doble tunnelløp, samtidig som en ny overordnet areal- og transportpolitikk skal motvirke at personbiltrafikken øker. Politikerne i Trondheim står overfor et dilemma. 

- Det vil være direkte næringsfiendtlig å ikke utvide E6 Øst. Godsterminalen ligger i Trondheim, og en ny godsterminal blir nok også liggende i trondheimsområdet, sier Bjarne Ivar Wist, styremedlem i NHO Logistikk & Transport i Midt-Norge.