Krangler om farten for metrobussen i sentrumsgatene

Busser i sidestilte kollektivfelt bruker kortere tid mellom Studentersamfundet og Sluppen enn en midtstilt løsning, viser en beregning. – Beregningen har en rekke mangler, sier fylkesordfører Tore O. Sandvik.

Midtstilt kollektivfelt: Biltrafikk som svinger til venstre, slik som her ved Lerkendal, gjør at metrobussen må vente, og taper tid. Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Mens det er helt lik kjøretid for sidestilt og midtstilt løsning i morgenrushet, bruker bussen 1,5 minutt lengre tid i midtstilt felt i ettermiddagsrushet ut av byen. Beregningen ble gjort i forbindelse med rapporten «Utvikling av superbusskonsept i Trondheim» i 2013.

Hva som gir best framkommelighet av de to løsningene, er et av flere sentrale spørsmål i debatten om midt- eller sidestilte kollektivfelt i hovedgatene i sentrum.

LES OGSÅ: Nei til midtstilte kollektivfelt undergraver hele metrobusskonseptet

LES OGSÅ: Slakter Sandviks utspill om metrobussen og kollektivfelt

Forhandlingsmøte torsdag

Bystyrepartiene bak Miljøpakken møtes torsdag til et forhandlingsmøte med Sør-Trøndelag fylkeskommune for å bli enige om et felles standpunkt.

Saken om kollektivfelt i Trondheim sentrum ble utsatt i bystyret 26. oktober. Årsaken var at det på forhånd var klart at flertallet kom til å gå inn for sidestilte kollektivfelt, mens fylkesutvalget 17. oktober valgte en løsning med midtstilte felt. Utbyggingsprosjekter i regi av Miljøpakken krever likelydende vedtak i fylkeskommunen og bystyret for at planleggingen av kollektivfeltene skal kunne begynne.

LES OGSÅ: Uenighet om kollektivfelt vil stoppe metrobussplanlegging i hovedgatene i sentrum

LES OGSÅ: Bystyret: Utsatte saken om veistenging i Midtbyen og kollektivfelt

Bussen kjører fortere i sidestilt felt

Beregningen fra 2013 viser at i morgenrushet bruker bussen i gjennomsnitt 5 minutter og 13 sekunder mellom Siemens og Elgeseter i sidestilt løsning og 5,17 minutter med midtstilte felt.

I ettermiddagsrushet er tallene 6,54 minutter med sidestilt og 8,22 minutter med midtstilt.

Kommentar: Viktige saker kan ikke behandles på denne måten

LES OGSÅ: Flertall for å holde Prinsenkrysset åpent for biltrafikk fra 2018

Venstresvingende biltrafikk en utfordring

- Årsaken til økt kjøretid ved midtstilte kollektivfelt, er at med midtstilt løsning befinner biltrafikken seg på høyre side av bussen. Når bilene skal svinge til venstre i et kryss, for eksempel ved Lerkendal, må bussen vente til bilene har krysset gaten, forklarer sjefingeniør Børge Bang ved trafikkseksjonen ved Statens vegvesen Midt.

Problemstillingen med venstresvingende biltrafikk i kryss med midtstilte kollektivfelt, er også påpekt i flere andre rapporter, senest i Miljøpakkens rapport «Holdeplassprinsipp i Kollektivbuen» fra september i år. Miljøpakken skriver at kapasiteten for bussen «i lysregulerte kryss med venstresvingende biltrafikk vil være noe lavere med midtstilt løsning.»

Statens vegvesen skriver i rapporten «Plassering og utforming av kollektivfelt» fra 2014, at busstrafikk i midtstilte kjørefelt i kryss «er normalt de mest utfordrende da det med midtstilt løsning oppstår konflikt med eventuelt venstresvingende trafikk».

Kommentar: Metrobuss for alle penga?

Adresseavisen mener: Uholdbar konflikt om bussene

- 2013-beregningen har en rekke mangler

Fylkesordfører Tore Sandvik mener beregningen fra 2013 har en rekke mangler. «Ingen prioritering for buss i kryss verken for sidestilt eller midtstilt, og det ble ikke lagt inn parametere som fanget opp ulemper med sidestilt løsning når det gjelder for hhøyresvingenetrafikk, trafikk fra høyre, laste- og losseaktivitet inn mot fortau eller biler inn og ut fra kantsteinsparkering», skriver Sandvik i en tekstmelding.

Sandvik konkluderer med at det er «liten faglig støtte for disse beregningene hos dem som har utredet metrobuss for Statens vegvesen i ettertid».

- Det er tatt hensyn til trafikk fra sideveiene for sidestilt løsning. Når det gjelder øvrige parametere som Sandvik påpeker, er de ikke lagt inn, men jeg tviler på at det er forhold som er reelle for rushtiden, sier Bang.

Kommentar: Nå må det peises på

LES OGSÅ: Næringslivet gjør opprør mot stengte gater i sentrum

- Midtstilte felt gir bedre trafikksikkerhet

I debatten om midtstilte eller sidestilte bussfelt, har flere politikere pekt på svekket trafikksikkerhet når passasjerene må krysse ett eller flere kjørefelt å komme seg til en midtstilt holdeplass.

Erfaring fra både Norge og utlandet viser at antall ulykker snarere minker enn øker med midtstilte kollektivfelt.

- Studier av eksempler fra Europa, tyder på at trafikksikkerheten blir bedret etter innføring av midtstilt løsning. Eksemplene viser at et godt utformet og lesbart system ved holdeplassene, kan redusere antall trafikkulykker, sier Oddgeir Myklebust i Miljøpakkens sekretariat.

LES OGSÅ: Heftig debatt om bilfrie gater i Midtbyen på sosiale medier

LES OGSÅ: - Uholdbart at vi må betale prisen for at gater i Midtbyen stenges for biltrafikk

Farstdempende tiltak ved stasjonene

Også eksempler fra Oslo og Rogaland, viser at det ikke er noen vesentlige forskjeller i ulykkestettheten mellom sidestilte og midtstilte kollektivfelt. I Rogaland er det registrert færre ulykker etter at bussveiprosjektet begynte å bygge midtstilte bussfelt.

- Det er viktig å senke hastigheten for biltrafikken ved stasjonene ved hjelp av fartsdempende tiltak som lysregulering, skilting, innskrenkninger i veibanen eller fartshumper, sier Myklebust.

LES OGSÅ: Tre innfartsveier kan få kollektivfelt og holdeplasser midt i gata

LES OGSÅ: Flaskehals på Moholt får 900 meter kollektivfelt

Tre stasjoner i Holtermanns vei gir kostnadsøkning

Også ulike kostnaderved midtstilt og sidestilt løsning er et debattema blant partiene i bystyret.

Ifølge Miljøpakken vil det koste 110 millioner kroner mer å bygge midtstilte kollektivfelt enn sidestilte kollektivfelt i Kollektivbuen De ekstra kostnadene er knyttet til bygging av tre metrobusstasjoner for totalt 72 millioner kroner i Holtermannsveien. I tillegg vil stasjonen Prinsen kino koste 40 millioner kroner.

- I motsetning til de øvrige hovedgatene i Kollektivbuen, er det ikke satt av penger til etablering av metrobusstasjoner i Holtermanns vei. Dette er kostnader som må finansieres gjennom å overføre penger fra andre miljøpakkeprosjekter. Kostnadene for Prinsen kino faller bort dersom man velger sidestilt løsning mellom Elgeseter bru og Prinsenkrysset, forklarer Myklebust.

Adresseavisen mener: Privatbilene må vike når bussene skal frem

LES OGSÅ: Metrobuss over Leangbrua gjør at biltrafikken må begrenses betydelig

LES OGSÅ: Foreslår midlertidig trasé for metrobussen på Lade fram til 2023

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå