Avdekket ti avvik ved Lade barnehager. Varsler oppfølging i lang tid

Tilsyn ved Lade barnehager har avdekket ti tilfeller som kategoriseres som brudd på barnehageloven.

Det er over en lengre periode observert en rekke hendelser ved Lade barnehager som foreldre mener er i brudd med blant annet barnehageloven. Tilsynsrapporten har avdekket ti avvik.  Foto: Håvard Jensen

Siden mai har Lade barnehager vært under tett oppfølging. Ansatte og foreldre har blitt intervjuet, det er arrangert flere foreldremøter og observatører har vært til stede i barnehagen i forbindelse med et tilsyn som ble startet opp etter massive foreldreklager.