Vil registrere døde havørner på Frøya

På Frøya vil Trønderenergi søke etter og registrere havørn som er drept i kollisjon med vindturbiner.

Trønderenergi har søkt NVE om godkjennelse av et undersøkelsesprogram på Frøya der det letes etter fugler drept i kollisjon med vindturbiner tre-fire ganger i året. Bildet er tatt på Frøya i 2020.  Foto: Kim Nygård

Saken oppdateres.

Dette meldte Trønderenergi om til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i desember i fjor.

Trønderenergi vil ikke bare registrere døde havørn og hubro, men alle fugler som blir funnet i og ved vindkraftverket på Frøya av personell eller publikum.

Mandag skrev Adresseavisen om at det er funnet fem havørner drept i kollisjon med vindturbiner i ulike Fosen vind-anlegg. Disse ørnene var funnet tilfeldig, og NINA-forsker Torgeir Nygård påpekte at det i de nye vindkraftanleggene i Trøndelag bør søkes systematisk etter fuglekadavre, samt at de døde fuglene bør registreres og leveres institusjoner som er godkjent for mottak av totalfredet vilt.

Hensynet til havørnene, er blant grunnen til at frøyværinger har protestert mot vindkraftanlegget. Bildet er fra vindkraftmotstandernes samlingsplass i Nessadalen på Frøya.   Foto: Trygve Ulriksen Skogseth

For- og etterundersøkelse

NVE opplyser til Adresseavisen at det er gitt pålegg om før- og etterundersøkelser for hubro og trekkende rovfugl for rundt en tredjedel av alle vindkraftkonsesjonene som er gitt til nå. Disse undersøkelsene er ment å gi bedre forståelse av virkningene vindkraftverk har for hubro og rovfugletrekk.

Dette betyr imidlertid ikke at det samtidig er stilt krav om registrering av døde fugler. Det er gjort bare for ti vindkraftverk, opplyser seksjonssjef for miljøtilsyn i NVE, Øivind Leirset.

Til Frøya-anlegget er det bare stilt krav om et overvåkingsprogram i driftsfasen av verket for å innhente kunnskap om havørn og hubro som kolliderer med turbiner, ikke om før- og etterundersøkelser og kadaversøk.

Trønderenergi ønsker likevel å gjøre dette.

LES OGSÅ: Det kommer 15 vindkraftverk i Trøndelag

Kadaversøk tre-fire ganger i året

I undersøkelsesprogrammet som Trønderenergi har søkt NVE om godkjennelse av, er det skissert søk og registrering av døde fugler minst tre ganger i året.

Det skal gjøres aktive søk rundt alle 14 turbiner ved bruk av hund, og basert på metoden utviklet for vindkraftverket på Smøla, heter det i søknaden.

Periodene det er snakk om, er desember-februar (ung hubro), mars-mai (både hubro og havørn) og september-oktober (primært havørn).

Det vurderes også et fjerde søk i august med hund i bånd for å fange opp eventuelle kollisjonsdrepte fugler i sommersesongen. Og alle døde fugler og arter skal altså registreres.

På slutten av hvert år skal en rapport utarbeides og oversendes NVE til orientering, og det foreslås at opplegget i første omgang gjennomføres i en periode på fem år og deretter evalueres.

NVE har denne søknaden fra Trønderenergi til behandling, og ennå ikke fattet et vedtak.

Det er mye havørn på Frøya. Foreløpig er ingen funnet døde etter kollisjon med de 14 turbinene.   Foto: Kim_Nygaard

Ikke samme opplegg på Fosen

På Smøla ble det i 2006 igangsatt et forskningsprosjekt om de 68 vindturbinenes påvirkning på havørnbestanden. Til nå er det registrert 108 drepte havørner og tre kongeørner i vindkraftverkområdet på Smøla.

Til Fosen vinds seks vindkraftverk, har myndighetene ikke stilt krav om systematisk søk og registrering av døde fugler etter at kraftverkene er satt i drift.

LES OGSÅ: Havørn på Fosen på jakt etter reinkalver

Kan ikke motta alle kadavrene

Torgeir Nygård reagerer også på at Fosen vind leverer de døde fuglene som blir funnet til lokale kommunale avfallsmottak. Han peker på at havørner er totalfredet og dermed statens eiendom, og bør leveres institusjoner som er godkjent for mottak av slikt vilt.

Ole Roar Davidsen, seniorrådgiver i Miljødirektoratet, bekrefter at døde havørner er en art som ifølge viltforskriften tilfaller det statlige viltfondet og Miljødirektoratet, dersom de tas opp og vare på. Ønsker man å beholde ørnene for utstopping eller forskning, skal det søkes om og registreres.

Han viser samtidig til at havørner er en type fallvilt, det vil si dødt vilt som ikke er felt under lovlig jakt, fangst eller lisensfelling, som det er mye av, og at Miljødirektoratet ikke har mulighet til å ta imot alle kadavre.

De mange vindkraftverkene langs Trøndelagskysten er et forholdsvis nytt fenomen, og Davidsen mener det derfor ville være interessant å få inn data over omfanget og artene som blir drept i kollisjon med vindturbiner.

Miljødirektoratet har imidlertid ikke planer om en slik datainnsamling.

Frøyværinger demonstrerer ved innkjørselen til vindkraftverket. SWM er forkortelsen for Stadtwerke München som er utbygger og eier av kraftverket sammen med Trønderenergi.  Foto: Kim_Nygaard

Samarbeid med kommunene

- I dette tilfellet kunne kadavrene blitt levert respektive kommuner som registrerer dem i hjorteviltregisteret, slik at det er mulig å få oversikt over omfanget av fugler som dør i sammenstøt med turbiner. Etter en tid kan kommunene sende oss en liste over hva som er kommet inn, og vi ta standpunkt til om fugler skal destrueres eller sendes for eksempel til forskere, sier Davidsen.

Normalt er det så mange døde havørner å få tak i, at Miljødirektoratet sjelden får forespørsler fra forskere eller museer, sier Davidsen.

På forsiden nå