Bystyret i Trondheim:

Bestemte flere tiltak for å få ned sykefraværet i barnehagene

De siste åtte årene har sykefraværet i barnehagene i Trondheim vært på mellom 10,8 og 12,6 prosent. Torsdag vedtok bystyret flere tiltak for å få ned de høye tallene.

Saken oppdateres.

Tall viser også at sykefraværet er større i de offentlige barnehagene enn i de privat drevne.

Likevel var det uenighet og debatt om en setning i innstillingen om å høste erfaring fra de private barnehagene.

SV, Ap og Sp ønsket å endre følgende formulering:

I innstillingen som ble presentert av saksordfører Sivert Haugen Bjørnstad (Frp), sto følgende: «Bystyret mener også det vil være stor gevinst i å høste erfaringer fra de private barnehagene, som ifølge rapporten har et gjennomgående lavere sykefravær enn de kommunale.»

Fjernet ordene «private barnehager»

SV, Ap og Sps endringsforslag, som ble lagt fram av SVs Mona Berger, fikk flertall og ble vedtatt med 37 mot 30 stemmer.

Setningen de tre partiene ønsket seg, lød slik: «Bystyret mener også det kan være gevinst i å legge godt til rette for erfaringsutveksling og læring mellom barnehager når det gjelder HMS -og sykefraværsarbeid, der de barnehagene som har et gjennomgående lavere sykefravær kan være en inspirasjon for andre.»

Dette er hva bystyret vedtok torsdag:

1. Bystyret er sterkt bekymret for det høye sykefraværet i barnehagene og mener kommunedirektøren bør evaluere igangsatte tiltak i henhold til bystyrets sak 210/20. Bystyret mener det er kritikkverdig at det ikke har lyktes å redusere sykefraværet i Trondheim kommune, som både generelt og i barnehagene over lang tid har ligget på et vesentlig høyere nivå enn landsgjennomsnittet og sammenlignbare kommuner.

2. Bystyret mener det burde vært lagt betydelig større vekt på å lære av kommuner og enheter med lavere sykefravær. Bystyret mener også det kan være gevinst i å legge godt til rette for erfaringsutveksling og læring mellom barnehager når det gjelder HMS -og sykefraværsarbeid, der de barnehagene som har et gjennomgående lavere sykefravær kan være en inspirasjon for andre.»

3. Bystyret ber kommunedirektøren tydeliggjøre hva som ligger i ekstraordinære tiltak og i hvilke situasjoner disse kan benyttes.

4. For å komme tidlig i gang med oppfølging av barnehager med høyt sykefravær ber bystyret kommunedirektøren se sykefraværsstatistikken og medarbeiderundersøkelsene i sammenheng, slik at arbeidsrelatert sykefravær kan identifiseres og reduseres.

5. Bystyret understreker at det er viktig at enhetene ber om hjelp tidligst mulig når de har arbeidsmiljøutfordringer og/eller høyt sykefravær.

6. Bystyret berømmer enhetenes HMS-arbeid, men ber kommunedirektøren vurdere hva som kan skape belastning og forårsake sykefravær, slik at de kan målrette det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet på enheten.

7. Bystyret ber om at forvaltningsrevisjonsrapporten følges opp i samsvar med bystyrets vedtak i sak 210/20.

8. Bystyret ber kommunedirektøren gi tilbakemelding til formannskapet på hvordan forvaltningsrevisjonsrapporten er fulgt opp innen 30.06.2021

9. Bystyret tar for øvrig rapporten til orientering.

På forsiden nå