Fosen-samenes sak skal behandles i Høyesterett. Blir den viktigste avgjørelsen for reindrift i Norge i nyere tid.

Er vindkraftverket på Storheia lovlig eller ulovlig? Når Høyesterett snart skal ta stilling til det, vil det bli den viktigste beslutningen for samer i Norge i nyere tid.

Uansett hva Høyesterett kommer fram til, vil avgjørelsen i Storheia-saken være den viktigste for samer i Norge i nyere tid. Storheia på Fosen var det viktigste seinvinterbeitet for Tom Mathias Jåma (t.v.), John Kristian Jåma og Leif Arne Jåma i driftsgruppe sør i Fosen reinbeitedistrikt/Fovsen Njaarke.  Foto: Kim Nygård

Hvis Høyesterett kommer til at Storheia-utbyggingen på Fosen strider mot FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, vil det være første gang det faller en slik rettsavgjørelse i favør av norske samer.