I årets retningslinjer er fortolkninger og nyheter fra FIFA og UEFA gjeldende fra 01/07/03 innarbeidet, samt organisasjonens egne bestemmelser rundt gjennomføring av kampene i Toppfotballen.

1. Gjensidig respekt.

For hvert år øker presset på alle involverte i norsk fotball. Dette stiller også sterkere krav til å ha respekt for de ulike rollene som utøves. Ingen er tjent med at de ulike grupperinger angriper hverandre, spesielt i nærvær av andre yrkesgrupper som dekker vår idrett. Norges Fotballforbund har for 2004 fokusert på ansvaret og positiviteten med Fair Play på alle nivåer i fotballen. Det påhviler alle aktørene, spesielt i Toppfotballen, å ha kjennskap til og samarbeide om holdninger og NFF's Policy i dette holdningskapende arbeidet. Det er dommeren og hans medhjelpere som i spillereglene har myndighet og plikt til å vurdere eventuell forseelse og straffbarhet under kamp, samt om spiller eller et lag er tjent med at fordel anvendes.

2. Teknisk område.

Kun innbyttere, ledere, trenere og andre ansvarlige for laget kan oppholde seg i dette området.

Området skal være oppmerket i alle kamper i Norsk Toppfotball, og det anbefales også i øvrige kamper. Følgende rettigheter og plikter følger med det å oppholde seg i teknisk område:

 • Under kampens gang kan inntil 7 innbyttere og 6 ledere/trenere oppholde seg i området.

 • Navn og funksjon på personene skal oppgis i kamprapporten ( eller på eget skjema) før kampstart.

 • En person av gangen kan gi instruksjoner. Deretter skal vedkommende returnere til sin plass.

 • Ledere/trenere kan vises bort fra området, om opptreden ikke er innenfor rammen av det som aksepteres.

 • Reservespillere/eller spillere som er byttet ut, kan vises gule og røde kort på benken.

 • Om teknisk område ikke er oppmerket, skal trenere/lederer/spillere som oppholder seg på benken følge bestemmelsene for bruk av området.

 • Det er UEFA og NFF's Policy at røyking i teknisk område ikke anbefales og bør unngås.

3. Dommere, assistentdommere og 4. dommers arbeidsforhold.

Arrangører av kampene skal legge forholdene best mulig til rette, slik at dommere, assistentdommere og 4. dommere får forberede seg og gjøre sine oppgaver uhindret i forbindelse med kamper. Spesielt må arrangørene sørge for at dommerne uhindret kan ferdes mellom spillebanen og garderobene.

4. Skadet spiller ý behandling av skade

Det minnes om at skadet spiller ikke skal behandles på spillebanen. Unntatt er målvakt eller spiller med alvorlig skade, f.eks i hode etc. En skadet spiller som har vært ute for behandling, kan kun returnere til spillebanen etter at spillet er gjenopptatt og etter å ha mottatt signal fra dommer. Det minnes om at skadet spiller som ønsker tilsyn/behandling må forlate spillebanen.

5. Utfylling av kamprapport/dommerkort.

Kamprapporten/dommerkortet er det offisielle dokumentet hos NFF for oppføring av opplysninger ved kampavvikling. Det påligger ansvarlig lagleder å bekrefte alle opplysninger etter kampslutt, advarsel, utvisninger, innbytte etc. Rapporten er grunnlaget for videre behandling ved eventuelle protester.

6. Innbytte.

Før innbytte kan foretas, skal 4. dommer ( eventuelt assistentdommer ) varsles. Det må påses at spiller som skal inn er klar, før det tas kontakt med dommerne. Det utarbeides innbytterkort for kamper i norsk toppfotball og disse bes benyttet. I kamper hvor 4. dommer er oppnevnt vil vedkommende bistå dommeren ved bytte uten at assistentdommeren må komme ned til midten. Ved flere bytter samtidig anbefales likevel at 4. dommer og assistentdommere samarbeider om byttene, for å sikre at disse går rett for seg.

7. Brudd på spillereglene ý usportslig opptreden.

Hensikten med alle regelendringer/fortolkninger fra FIFA er å skape en riktig utvikling for positiv og offensiv fotball. For sesongen 2004 bør dommere og assistentdommere forsøke best mulig å avsløre:

 • holding av motstandere, f.eks. i trøye, bukse, arm eller skuldre

 • bruk av arm til å holde motstandere unna før ballmottak, skjerming av ball etc.

Det minnes om at å holde i trøye eller motspiller ikke automatisk betyr advarsel ( gult kort ). Om spilleren ved denne handlingen fratar motparten en positiv angrepsmulighet, skal gult kort gis. I tillegg skal det gis gult kort i de tilfeller en spiller holder eller river motspilleren i bakken, på en grov, overdreven måte. Dette anses som usportslig opptreden og skal straffes med gult kort.

I tillegg skal det gis gult kort når:

 • Spillere bevisst trenerer frispark ( ved å sparke bort ballen , ikke innta riktig posisjon ved frispark) .

 • Spillere bevisst prøver å oppnå en fordel ( filming, eller provosere fram kort til motstander). Dette må anses som usportslig opptreden og straffes deretter.

Dommere er også instruert til å legge til tid som går tapt i kamper hvor ovennevnte forekommer.

8. Taklinger.

Ved vurdering av taklinger vil dommere se hen til:

 • grad av intensjon eller overlegg

 • taklerens fart og intensitet

 • taklerens posisjon ý langs bakken eller på bena

 • taklerens muligheter til å spille ballen

I utgangspunktet kan spilleren takle med ett eller begge ben, om dommere ikke anser at handlingen utsetter motstanderen for fare.

Ved glidetakling presiseres det at om spilleren treffer motstanderen før ballen nåes, øker sannsynligheten for at spilleren tildeles gult kort.

Om en spiller angriper en motspiller i stor fart og med kraft , og dommeren anser at spilleren blir utsatt for fare, skal det dømmes frispark, uansett om takleren treffer ballen eller ikke. Taklinger bakfra med liten eller ingen mulighet til å nå ballen, skal anses som alvorlig brudd på spillereglene, og taklerene skal vises rødt kort. Rødt kort skal også vises der spilleren takler med unødig stor fart og kraft, hensynsløst og dette setter sikkerheten til motstanderen i fare. Det er da uten betydning om taklingen skjer forfra, fra siden eller bakfra.

Ved luftdueller er dommerne /ass.dommere bedt om å være oppmerksomme på bruk av albuer. Om albuen, etter dommerens mening, er benyttet bevisst skal spilleren vises rødt kort, da dette anses som alvorlig brudd på spillereglene.

9. Offside.

Det har ikke vært endringer i praktiseringen av offsidebedømmelsen før sesongen 2004. Det er i seg selv ikke straffbart å være i offsideposisjon.

Offside bedømmes først om spillere, etter dommer/assistentdommers mening:

 • deltar i spillet

 • forstyrrer en motspiller

 • oppnår en fordel av sin offsideposisjon

i det øyeblikk ballen spilles eller berøres av en medspiller Er assistentdommer ikke helt sikker på om en offside forseelse foreligger, skal flaggsignal ikke benyttes. (I tilfelle av tvil skal denne komme det angripende lag til gode)

For å kunne avgjøre om en angrepspiller er nærmere motstandernes mål enn nest siste forsvarspiller, skal i første rekke oppmerksomheten rettes mot spillerens bein og kropp. (Begreper som ýluft i mellomý eller andre liknende uttrykk benyttes ikke).

10. Tillegg i tid.

Dommerne kan med hjemmel i spilleregel 7 legge til tid i begge omganger for tid som er gått tapt for:

 • innbytte

 • skade på spillere

 • uthaling av tid

 • uforutsette ting

I kamper hvor 4. dommer er oppnevnt vil denne umiddelbart før normal tids slutt vise den tid dommeren bestemmer skal legges til. Dette for å informere de i teknisk område og som en service for publikum. Det må likevel bemerkes at det kan spilles utover den viste tid, om det etter dommerens mening har skjedd ting i tilleggstiden som gir grunn for ytterligere tillegg.

11. 4. dommeres rolle.

I kamper med oppnevnt 4. dommer har denne egne oppgaver i tillegg til å eventuelt erstatt en i dommertrioen som ikke lenger kan utføre sine oppgaver. Hovedoppgavene går på administrative oppgaver før, under og etter kamp. Dette gjelder bl.a. plikt til å gripe inn ved alvorlige brudd på spillereglene, administrative feil av trioen ( gult kort nr. 2 til samme spiller uten utvisning ), mål feilaktig godkjent. Videre skal 4. dommer gripe inn overfor uakseptabel oppførsel i teknisk område og rapportere dette videre til dommer.

Ved kasting av ting inn på bane, bruk av fyrverkeri etc må 4. dommere utarbeide egen rapport om dette til den myndighet kampen sorterer under..

12. Utførelse av straffespark.

Målvakten kan bevege seg langs mållinjen ved straffespark. Han kan ikke bevege seg framfor mållinjen før straffesparket er tatt. Assistentdommer har rett til å gjøre dommeren oppmerksom på at målvakten har beveget seg framfor mållinjen dersom mål ikke scores. Nytt straffespark vil da bli tildelt.

Dommerne er minnet om at ingen spiller, bortsett fra den som tar straffesparket og motstanderens målvakt har lov til å gå innenfor 16 meter før straffesparket er tatt.

NFF, Januar 2004.