Statsråden mener alle barn og unge bør kunne drive med idrett uten å være bekymret for personvernet sitt.

– Jeg stiller meg spørrende til at slike kameraer blir installert uten noen debatt før i etterkant av at avtalene er inngått. Dette har store prinsipielle sider ved seg, sier Toppe til VG.

Det private selskapet MyGame har inngått avtale med seks særforbund om å plassere ut 2000 kinesiske kameraer over hele landet. Disse skal etter planen strømme 100.000 kamper årlig.

For dette får de lokale klubbene 20 prosent av inntektene, mens TV 2- og Amedia-eide MyGame tar 80 prosent.

Kritikken har imidlertid vært massiv, og flere kommuner setter nå ned foten. VG har også vist frem svakheter ved systemet både én og to ganger.

– I denne saken er det tunge personvernhensyn, og jeg forstår godt det opprøret som har kommet i stand. Breddeidrett må være for alle, og filming og strømming kan oppleves negativt for mange barn, og gjør at noen barn kan settes i fare. Idretten skal være et fristed for barn, sier Kjersti Toppe.

Hun støtter en aldersgrense på 18 år og strenge krav til samtykke. Toppe har engasjert seg i saken og deltatt i møter med partene, også før saken ble godt kjent i media.

– Jeg legger til grunn at de eksemplene vi har sett på grove feil må ta slutt dersom strømmingen skal fortsette. Det stiller store krav til de tekniske løsningene og idrettslagene sin etterleving av lover og retningslinjer, sier Senterparti-politikeren.

MyGame: Tar personvern på største alvor

VG har konrontert MyGame med utspillene i denne saken. Selskapets toppsjef, Lars Setsaa understreker i sitt svar at de tar personvern og sikkerhet på største alvor, og at de vil lære av de feilene som har blitt gjort.

«Samtidig er det viktig å huske hvilke utfordringer strømming skal løse. Ungdomsidretten i Norge er i verdenstoppen når det kommer til frafall. Idrettens strømmeprosjekt skal øke synligheten og interessen for breddeidretten, samtidig som vi får den uregulerte strømming inn i mer kontrollerte former. Ikke i noe annet land i verden har de største særforbundene gått sammen med lokale medieaktører for å støtte opp under felles, nasjonale retningslinjer for strømming på den måten vi gjør», skriver Setsaa.

Statsminister Jonas Gahr Støre er også kjent med episodene VG har omtalt de siste ukene.

– Idretten er nødt til å ta tak i dette og sørge for at filmingen skjer i tråd med regler og at det er trygt for ungdommen som er med. Det er grunn til å be idretten sørge for ansvarlige og gode forhold på idrettsarrangementer for barn og unge. Vi må verne om idrettsgleden og engasjementet i breddeidretten. Det ansvaret forventer jeg at idretten tar, sier Støre.

STATSMINISTER: Jonas Gahr Støre (Ap). Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Hos Barneombudet er man opptatt av av ungdommen blir lyttet til, og at muligheten til å reservere seg mot filming blir kommunisert på en slik måte at de forstår det.

– Barnets beste og deres rett til privatliv og personvern må være avgjørende når slike tjenester vurderes og rulles ut. Det er urovekkende at barn som ikke skulle ha vært eksponert likevel er blitt det. Vi forventer at MyGame sikrer at slike feil ikke skjer igjen, og at barna kan være trygge på at deres personvern blir ivaretatt, sier fagrådgiver Mathias Lia Nordmoen.

«Vi er veldig glade for at flere nå er opptatt av at ungdommen skal bli lyttet til. Vi må huske at veldig mange ønsker å kunne se egne kamper. Vi har spurt unge selv om dette, i en lettbeint undersøkelse. Ikke en eneste har svart at de er negative til strømming. Flere burde søke erfaring hos de som selv bruker løsningen i dag, og høste erfaringer fra disse. Vi skal samtidig sørge for å rydde opp i de feilene som er blitt gjort», svarer MyGame-sjef Lars Setsaa.

TIDLIG UTE: Ishockey er blant de seks særforbundene som har inngått MyGame-avtaler. Særforbundet var tidlig ute med strømming av idrett. Foto: Annika Byrde / NTB

– Bekymrer oss

Barneombudet deltok i møte med MyGame i november.

Ombudet stilte da spørsmål ved reservasjonsordningen, hvordan uønsket materiale ble fjernet og hvordan man sikret seg mot at kameraer ikke filmet noe som ikke skal filmes.

Ifølge Mathias Lia Nordmoen har Barneombudet mottatt «et fåtalls henvendelser» fra bekymrede foreldre som føler på utrygghet for egne barn, og som trenger mer informasjon.

– Det bekymrer oss at utrygghet rundt filming kan føre til at noen barn ikke lenger ønsker å delta i sin idrett, sier Nordmoen til VG.

Datatilsynet deltok i to veiledningsmøter med MyGame i juli og september 2021. Tilsynet understreker at de ikke setter sitt godkjentstempel på noe i slike møter, men kun veileder om personvernregelverket.

Muligheten for å kreve samtykke til filming i forkant var tema på møtet sommeren 2021.

– Et av vilkårene er at samtykke må være gitt frivillig. Dette innebærer blant annet at man ikke skal oppleve press for at man må avgi samtykke, og at man fritt skal kunne si nei til samtykke eller trekke et samtykke tilbake uten negative konsekvenser, forklarer juridisk seniorrådgiver Anders Sæve Obrestad.

– For organisert strømming av lagidretter kan det etter vårt syn være en utfordring å oppfylle kravet om et frivillig samtykke, fordi dersom bare én av spillerne på laget ikke samtykker eller trekker tilbake et samtykke, vil normalt ikke strømming av lagets kamper være mulig. Manglende strømming kan potensielt også gå utover idrettslagets inntekter, sier han.

RÅDGIVER I DATATILSYNET: Anders Sæve Obrestad. Foto: Datatilsynet

Samtykke vs reservasjon

Obrestad påpeker hvordan det å la være å samtykke på den måten potensielt kan skape negative reaksjoner fra andre spillere eller foreldre som ønsker strømming, eller fra idrettslaget.

– Dersom et samtykke gis under slike omstendigheter, kan det potensielt anses å ikke være frivillig avgitt, og dermed ikke gyldig etter personvernforordningen, sier Obrestad.

– Men kan ikke dette også gjelde som argument for at en reservasjon er problematisk: At det kan oppleves som et press mot å reservere seg siden konsekvensen treffer hele laget?

– Det kan det. Dersom man ikke kan bygge på et gyldig samtykke som rettslig grunnlag, må man ha et alternativt rettslig grunnlag i personvernforordningen dersom strømming skal være lovlig. Et annet rettslig grunnlag er det vi kaller «berettiget interesse», altså at behandlingen av personopplysninger er nødvendig for en berettiget interesse som veier tyngre enn inngrepet i personvernet for de det gjelder, sier seniorrådgiveren i Datatilsynet.

Obrestad påpeker at det er dette MyGame baserer seg på, samt at det er lagt inn en mulighet for å reservere seg dersom man ikke ønsker å bli filmet.

– Dersom det er satt i gang tiltak som er ment å avhjelpe personvernulempene for de som filmes, for eksempel en anonym reservasjonsrett, må slike tiltak være effektive og uten hindring. Ellers får det betydning for interesseavveiningen, og kan dermed også ha betydning for lovligheten, sier han.

Obrestad understreker at Datatilsynet ikke har satt sitt godkjentstempel eller på annen måte vurdert lovligheten av de valgene MyGame gjør.