- Konfliktrådene er en flott institusjon, når de brukes rett. Det er viktig at konfliktrådene benyttes, og jeg vet at her i Trondheim fungerer det bra, sa Dørum da han fredag innledet til et uformelt møte med representanter for konfliktrådet og politiet.

Til tross for et velfungerende konfliktråd har det også i Trondheim vært en markert nedgang i antallet saker til megling: I fjor ble det meglet i 98 straffesaker i Sør-Trøndelag, og det er 130 færre saker enn året før. På landsbasis gikk antallet saker til konfliktrådene ned med 25 prosent. Det til tross for at det ikke har vært noen markert nedgang i kriminaliteten.

- Nedgangen er bekymringsfull. Men vi tror noe av forklaringen ligger i omorganiseringen hos politiet. Vi forventer at antallet saker vil øke igjen i år, sier Iren Sørfjordmo, leder i konfliktrådet i Sør-Trøndelag.

På møtet hvor også politiet var godt representert, kom det også frem en annen mulig forklaring på nedgangen:

- Vi opplever at en del butikkjeder har gått lei av å møte i megling. De sier nei takk til tilbudet, sa politiinspektør Harald Moholt .

- Vi opplever også at enkelte butikker ikke lenger anmelder tyveri. Isteden tar de kontakt med foreldrene og ordner opp selv, supplerte politiførstebetjent Astrid Ruderaas ved Flatåsen nærpoliti.

Ungdom i alderen 12-17 år er de som i all hovedsak får sine saker behandlet i konfliktrådene. Butikktyveri, nasking, vinning, skadeverk og voldssaker er de vanligste sakstypene.

Økt bruk

Justisministerens målsetting er imidlertid at konfliktrådene skal få mer å gjøre. Han ønsker å mobilisere politietaten og kriminalomsorgen til en mer aktiv bruk av konfliktrådene i det forebyggende arbeidet blant barn og unge.

- Regjeringen ønsker økt bruk av konfliktrådsmegling. Vi vet at megling som alternativ til de mer tradisjonelle straffereaksjonene har vist seg virksomt i et større spekter av saker enn man først tenkte seg, sier Dørum, som mener det ansvarliggjør partene når de må møte til megling for å komme frem til en løsning.

Konfliktrådene har til nå vært kommunale, mens Justisdepartementet har vært økonomisk ansvarlig og fylkesmennene tilsynsansvarlig. Fra årsskiftet blir konfliktrådene lagt som en etat under Justis- og politidepartementet.

- Vi har vært en bastard. Jeg ser frem til denne omorganiseringen, sier Sørfjordmo. Hun har vist at konfliktrådene kan brukes i mange sammenhenger. I Sør-Trøndelag er det satt i gang prosjekter med både skolemegling og megling med flerkulturelle meglere med gode resultater.

Stasjonssjef Ove Sem ved Sentrum politistasjon i Trondheim mener utfordringene står i kø når det gjelder ungdom og kriminalitet.

- Trivselsundersøkelser i skolen viser at ungdommenes krav til vellykkethet er økt, og dette fører til at flere presses ut i kriminalitet. I januar har vi hatt høye beslagstall når det gjelder stoff, og det er urovekkende. Det er blitt en liberal holdning til rus i enkelte ungdomsmiljøer, og det er økt pågang til barne- og ungdomspsykiatrien. Vi registrerer flere og flere tilfeller av unge enslige asylsøkere som har tilpasningsvansker, og som gir seg utslag i kriminalitet som er nokså voldelig. Dette er utfordringer som bekymrer oss, sa Sem i møtet med justisministeren.

Positiv til konfliktråd. Justisminister Odd Einar Dørum vil slå et slag for konfliktrådene. Leder i Sør-Trøndelag konfliktråd, Iren Sørfjordmo, er positiv til satsningen.