Isfritt Arktis gir klimatisk domino-effekt

Den raske smeltingen av isen i Arktis bekymrer forskerne.

Saken oppdateres.

Et isfritt Arktis om få år kan være begynnelsen til dramatiske klimaendringer i nordområdene.

Dersom havet ikke lenger er islagt om sommeren, kan det sette i gang en kjede med klimaeffekter ingen aner den totale rekkevidden av.

Økt smelting på Grønland

Den største trusselen er økt smelting av innlandsisen på Grønland. Smelter Grønlandsisen, vil havet stige.

-Hvis det meste av isen og snøen forsvinner i Arktis om sommeren, vil det føre til en oppvarming av havet. Et varmere hav vil gi temperaturstigninger i omkringliggende områder, deriblant Grønland. Et slikt klimaskifte vil uten tvil føre til økt smelting av iskappen, sier forsker Helge Drange ved Bjerkness-senteret i Bergen til Adresseavisen.

Han trekker paralleller til lignende varme perioder for blant annet 25 000 år siden.

-Da steg havet en meter. En så stor havstigning er ikke mulig uten en større smelting av innlandsisen på Grønland. Det samme kan skje nå. Også her kan utviklingen gå langt raskere enn det vi hittil har kunnet forutse, sier Helge Drange.

Det finnes foreløpig få beregninger om hvilken virkning et isfritt Arktis vil ha på temperaturen i regionen, men usikkerheten dreier seg om hvor sterk økningen blir, ikke om den kommer.

Flere spørsmål enn svar

-Klimamodeller som tar utgangspunkt i et isfritt Arktis om sommeren viser at temperaturen kan øke med mellom tre og fire grader. Men dette scenarioet inneholder mange ukjente faktorer. Vi må erkjenne at det finnes langt flere spørsmål enn svar, sier Helge Drange.

Også andre forskere innrømmer at de foreløpig ikke har god nok kunnskap om hvilke mekanismer som ligger bak den hurtige issmeltingen.

-Det som skjer med polisen, viser at våre prognoser ikke er gode nok. Alle klimamodeller bygger på fakta og kjent kunnskap. Når fasiten ikke stemmer med modellene, er det et bevis på at vi ikke har god nok kunnskap om klimaet, sier Pål Prestrud, direktør for Cicero senter for klimaforskning til Adresseavisen.

Forskerne forbløffet

Også utviklingen på Grønland har forbløffet forskerne. I fjor ble det oppdaget at avrenning av vann under iskappen lager et såpeglatt lag som får ismassene til å bevege seg langt hurtigere mot iskanten enn det man trodde var mulig.

- Dette er en utvikling forskerne så langt ikke har klart å lage modeller på. Dermed har man heller ikke lenger muligheten til å forutse nøyaktig hva som skjer med innlandsisen framover, sier Pål Prestrud.

Noen forskere går så langt som til å si at det som skjer i Arktis ligger så langt unna klimamodellene som har vært benyttet at de ikke lenger er i stand til å forutsi hva som skjer.

Issmeltingen går raskere enn forutsatt. Både isutbredelsen og økningen i havnivået ligger nå under middelprognosene i alle anerkjente klimamodeller som ble utviklet på 90-tallet, sier CICERO-direktør Pål Prestrud.

På forsiden nå