Markert klimaprofil på tiltakspakken

Regjeringens tiltakspakke som ble lagt fram i formiddag har en markert klima-og miljøprofil.

Saken oppdateres.

Tiltakene viser at Regjeringen satser på både kortsiktige tiltak som skal få flere i arbeid samtidig som det skal brukes store summer på framtidsrettede og langsiktige miljøtiltak.

Enova den store miljøvinneren

Den store miljøvinneren i tiltakspakken er det statlige energi- og miljøforetaket Enova i Trondheim som får 1,2 milliarder kroner til utbygging av fornybar energi og enøk.

Det er en budsjettøkning på 80 prosent.

Regjeringen bevilger 1,3 milliarder kroner til utbygging og forbedring av jernbanenettet og 0,5 milliarder kroner til gang og sykkelveier.

Tiltakene skal bidra til å redusere klimautslippene og styrke den grønne profilen i Regjeringens arbeid.

-Tiltakene følger opp den brede enigheten fra klimaforliket i Stortinget, sa finansminister Kristin Halvorsen (SV) i sin presentasjon i Stortinget i formiddag.

Vil redusere energibruken i nye og gamle bygg

Finansministeren uttalte at tiltakspakken skal bidra til redusere energibruken i nye og eksisterende bygg.

Alle offentlige byggeprosjekter i tiltakspakken skal fortrinnsvis bygges i samsvar med nye krav til energibruk i bygg som blir obligatorisk fra 1. august 2009.

Regjeringen mener det vil bidra til å skape økt etterspørsel etter energieffektive og miljøvennlige løsninger og arbeidsplasser innen bygg og anlegg.

I tillegg vil regjeringen styrke satsingen på bioenergi med 50 millioner kroner. Ved å erstatte fossile energibærere som for eksempel fyringsolje kan bioenergi redusere utslipp av klimagassen CO2 betydelig.

CO2-håndtering på Mongstad

Videre økes bevilgningen som er avsatt til investering i teknologisenteret for CO2-håndtering på Mongstad med 962 millioner kroner, fra 920 til 1 882 millioner kroner for 2009. Investeringsbeslutningen vil medføre oppstart av et stort utbyggingsprosjekt på Mongstad hvor det vil være behov for betydelig arbeidskraft.

Miljøvennlig transport

Regjeringen ønsker også å bruke deler av tiltakspakken til miljøvennlig transporttiltak.

Bevilgningene til jernbanenettet økes med 1,3 milliarder kroner. Jernbanebudsjett for 2009 blir dermed på over 10 milliarder kroner som gjør det mulig med nødvendig opprusting.

Regjeringen foreslår å bevilge 500 millioner kroner til å bygge gang- og sykkelveier over hele landet. Totaltbudsjettet i 2009 gang – og sykkelveier for 2009 blir dermed en milliard kroner. Pengene skal brukes til å legge forholdene bedre til rette for miljøvennlig ferdsel for gående og syklende.

Regjeringen foreslår å bevilge 50 millioner kroner til bygging av 5 000 nye ladestasjoner for elbiler og plugg-inn-hybrider, noe som bidrar til å redusere klimagassutslippene og andre utslipp.

Tilskudd til klimaforskning

Tiltakspakken viser at Regjeringen vil styrke forskning rettet mot fornybar energi og spesielt mot utvikling av havvindmøller skal styrkes.

Regjeringen vil bevilge 75 millioner kroner ekstra til klimaforskning gjennom Norges Forskningsråd. I tillegg bevilges det midler til økt satsing på forskning og utvikling spesielt rettet mot næringslivet.

Det skal opprettes 60 nye stipendiatstillinger øremerket matematisk-naturvitenskapelige og teknologiske fag i 2009.

 
På forsiden nå