Utslipp av klimagasser ned 0,8 prosent

Norge slipper ut mindre klimagasser. I fjor gikk utslippene ned med 0,8 prosent.

Saken oppdateres.

Det er andre år på rad utslippene går ned, melder Statistisk Sentralbyrå.

Nedgangen skyldes blant annet mindre råoljeproduksjon på sokkelen samt redusert produksjon og innførte miljøtiltak i deler av industrien med de høyeste utslippene.

De samlede norske klimagassutslippene var på 53,7 millioner tonn CO2 i 2006.

Sammenlignet med 1990 har utslippene økt med åtte prosent.

Mesteparten av veksten skjedde i perioden fram til 1999, mens utslippene etter dette har holdt seg relativt stabile.

De to siste årene har utslippene sunket igjen og ligger nå rett under 1999-nivå.

Det er imidlertid ventet at utslippene vil øke igjen når blant annet utbyggingene av anleggene på Kårstø og Melkøya er ferdige og anleggene er satt i drift.

Mest utslipp fra industri

Det er er industrien, olje- og gassvirksomheten og veitrafikken som står for de de største utslippene av klimagasser med drøyt 70 prosent av de samlede utslippene i fjor.

Industrien er den største utslippskilden i Norge med 28 prosent av utslippene.

Nedgangen i utslippene på sokkelen kommer som en følge av at den samlede bruttoproduksjonen av olje og gass sank med 5 prosent i 2006.

Redusert produksjon førte til minsket kraftbehov og dermed mindre drift av turbinene. I tillegg til reduksjoner i bruk av turbinene var det også mindre avbrenning av naturgass i fakkel, skriver Statistisk Sentralbyrå.

Olje- og gassvirksomheten bidro med omtrent 24 prosent av utslippene i 2006.

Utslippene fra denne sektoren har økt betydelig siden 1990. Utslippene har steget med 70 prosent, mens samlet bruttoproduksjon av olje og gass er mer enn fordoblet fra 1990 til 2006.

Utslippene fra industrien gikk ned med to prosent i 2006 sammenliknet med året før.

Utslippene fra forbrenning av energi gikk opp, mens utslipp knyttet til produksjonsprosessene ble redusert.

I motsetning til de andre store utslippskildene har industriens utslipp imidlertid blitt kraftig redusert siden 1990.

Nedgangen har vært på 22 prosent eller 4,2 millioner tonn CO2 -ekvivalenter fra 1990 til 2006, noe som tilsvarer utslippene fra tre-fire gasskraftverk av Kårstø-størrelse uten rensing.

Årsaken til at de samlede klimagassutslippene fra industrien likevel er redusert, er nedgang i utslipp av gassene PFK (perfluorkarboner) og SF6 , som kommer fra produksjon av henholdsvis aluminium og magnesium.

Økt bruk av fossilt brensel

Bruk av fyringsoljer og andre fossile brensler, både innen industrien, andre næringer og husholdningene, økte betydelig i 2006. Dette skyldes trolig at prisene i fjor gjorde det mer lønnsomt å fyre med olje .

Utslippene fra veitrafikken fortsatte å stige også i 2006, som en følge av generell trafikkvekst. Utslipp fra bensin har gått litt ned, men utslipp fra diesel har økt kraftig, på grunn av overgang til flere dieselkjøretøy og økt tungtrafikk.

2006 var det første året hvor salget av diesel til veitrafikk var større enn bensinsalget.

Utslipp fra luftfart og veitrafikk

Utslippene fra innenriks luftfart steg også i 2006. Årsaken økning i flytrafikken.

Utslippene fra veitrafikken utgjorde 19 prosent av totalutslippene i 2006 og har vokst med 30 prosent siden 1990.

Utslippene fra vare- og godsbiler økte i fjor med omlag 50 prosent. Veksten knyttes til generell økning i økonomisk aktivitet og til økt forbruk.

Utslippene fra personbiler har økt med åtte prosent, mens kjørte kilometer har steget med mer enn 25 prosent. Det betyr at det samlet sett har vært en energieffektivisering i personbilparken.

Hovedårsaken er at bensinbilene er blitt bedre. Overgang til flere dieselbiler har så langt hatt mindre

 
        
            (Foto: IVAR MØLSKNES)

  Foto: IVAR MØLSKNES

På forsiden nå