Vil bli best i verden på CO2-håndtering

Norge vil være best i verden på håndtering av CO2.

Saken oppdateres.

Neste år satser Regjeringen milliardbeløp til forskning, teknologiutvikling og arbeidet med fangst, transport og lagring av CO2 på Kårstø og Mongstad.

Totalt er det satt av 1, 1 milliard kroner på neste års budsjett til den teknologiske klimakampen.

Tidenes største satsing

-Denne bevilgningen er tidenes største satsing på fangst og lagring av CO2, og stadfester Norges ledende posisjon innenfor CO2-håndtering. Dette er et svært viktig tiltak for å håndtere de store klimautfordringene verden står overfor, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) la i desember 2006 fram en rapport om forprosjekteringen av et CO2-fangstanlegg på Kårstø. Olje- og energidepartementet har etablert en prosjektorganisasjon for å gjennomføre forprosjektering, planlegging og forberedelse av fullskala CO2-fangst på Kårstø, et prosjekt statsminister Jens Stoltenberg har kalt for "Norges månelanding".

Det er budsjettert med 165 millioner kroner til dette arbeidet i 2008.

Mongstad: Co2-håndtering

Videre er det foreslått en bevilgning på 400 millioner kroner til arbeidet med CO2-håndtering på Mongstad. Staten og Statoil inngikk høsten 2006 en avtale om Mongstad-propsjektet. I juni i år ble det inngått en samarbeidsavtale med flere selskaper om det forberedende arbeidet med et testsenter for CO2-fangst. Formålet med testsenteret er å vinne kunnskap og utvikle løsninger som kan redusere kostnader og risiko knyttet til fullskala CO2-fangst.

CO2-fangstanlegg

Gassnova, Gassco, NVE og Oljedirektoratet har fått i oppdrag å vurdere mulige transport- og lagringsløsninger for CO2 fra fullskala fangstanlegg på Mongstad og Kårstø.

Gassco har på vegne av staten fått i oppdrag å følge opp arbeidet med å etablere transport- og lagringsløsninger for CO2 fra testsenteret på Mongstad. Det foreslås et budsjett på til sammen 370 millioner kroner i 2008 knyttet til arbeidet med transport og lagringsløsninger.

Høyt prioritert

- Jeg prioriterer arbeidet med CO2-håndtering svært høyt og jeg er opptatt av å holde tempoet i dette arbeidet oppe, sier olje- og energiminister Åslaug Haga.Et nytt statsforetak, Gassnova SF, ble stiftet i juni 2007.

Gassnova SF tar utgangspunkt i forvaltningsorganet Gassnova, og formell virksomhetsoverdragelse vil skje 1. januar 2008.

Foretaket vil i løpet av høsten få ansvaret for forvaltningen av statens interesser i forbindelse med testsenteret på Mongstad, arbeidet med CO2-fangst på Kårstø og prosjektene for transport- og lagring av CO2. Regjeringen foreslår at det bevilges 60 millioner kroner til administrasjon av det nye statsforetaket.

Forskning på CO2-teknologi

Videre foreslås det bevilget totalt 130,3 millioner kroner til forskning, utvikling og demonstrasjon av CO2-håndteringsteknologi for gasskraft (CLIMIT-programmet).

Programmet finansieres dels med midler fra avkastningen på Fondet for miljøvennlig gassteknologi som disponeres av Gassnova SF og dels med midler som disponeres av Norges forskningsråd.På forsiden nå