2500 år gammelt langhus på Rosten

Arkeologer fra NTNU Vitenskapsmuseet har avdekket spor etter et langhus fra yngre bronsealder eller eldre jernalder på Rosten.

Langhus på stolper: Hvite punkter markerer de tre stolperekkene som holdt langhuset oppe for ca. 2500 år siden. 

Saken oppdateres.

Funnet er gjort under flateavdekking av et område som skal frigis for vei, næringsbygg og boligformål mellom Vestre Rosten og Bjørndalen. Langhuset har vært cirka 18 meter langt og fire meter bredt, og har vært reist på stolper som har etterlatt seg tydelige spor i grunnen.

Det aller meste av de cirka 100 stolpehullene som er påvist, kan ifølge arkeolog Anne Haug trolig settes i sammenheng med langhuset.

En sannsynlig toskipet konstruksjon antyder foreløpig en bruk i hundreårene omkring 500 f. Kr. Funn av fem små skår av grovt, svartbrent leirgods bidrar også til denne antakelsen, mens radiologiske prøver av organisk materiale fra hustuften vil etter hvert gi en mer nøyaktig datering.

Tidligere i år ble det gjort lignende funn av bosettingsspor på Sjetnan, lenger øst i tidligere Tiller kommune, mens spor av en rekke langhus for noen år siden ble undersøkt av arkeologer under omfattende utgravninger på Torgårdsletta, helt sør i kommunen.

Samlet viser dette at den langstrakte moreneryggen fra Torgård til Rosten, samt tilsvarende grusavsetninger ved Sjetnan, tidlig ble bosatt og bebygd.

På Rosten har langhuset ligget i skrånende terreng på vestsiden av grusryggen, knapt 100 meter sør for stedet der Rosten gård lå frem til slutten av 1960-tallet. Trondheim kommune kjøpte da gården for utbygging, men en stor del av innmarka på Rosten har vært i bruk som åker helt til i høst.

På forsiden nå