I fjor høst hadde styret i Museene i Sør-Trøndelag (Mist) ikke lenger tillit til Kyander.

Da Pontus Kyander satte i gang oppussing av kunstmuseet vinteren 2012, var det satt opp et budsjett på to millioner kroner til arbeidet. Midlene skulle tas fra museets ordinære budsjett.

Arbeidet, som ble avsluttet utpå sommeren, viste seg å koste betydelig mer, hele 5,3 millioner kroner.

I tillegg til de 3,3 millionene i merkostnad på byggeprosjektet, hadde museet dette året et merforbruk på 1,6 millioner kroner på sitt ordinære driftsbudsjett, slik at underskuddet ble på 4,9 millioner kroner for 2012. Kunstmuseets ordinære årlige budsjett ligger på ca. 16 millioner kroner.

Negativ utviklling

–Styret ble klar over at det var brukt mer penger enn forutsatt på oppussingen. I oktober 2012 fikk Kyander beskjed om at pengebruken måtte reduseres, med en reduksjon på én million kroner på driftsbudsjettet for 2013 og de tre neste årene. I stedet viste det seg at det gikk motsatt vei. Det ble fortsatt brukt mer penger enn budsjettert, sier styreleder Rasmus Brodtkorb i Mist etter gårsdagens styremøte i museumsorganisasjonen.

Foreløpig foreligger ikke regnskapet for 2013 i Trondheim kunstmuseum. Ifølge Brodtkorb vil endelige tall først bli klart til generalforsamlingen i Mist 19. mars. Uansett var tendensen sist høst så klar at styret ikke lenger hadde tillit til Kyander. Kort tid etter at dette ble gjort klart for ham sa han opp sin stilling.

Delegert ansvar

–Men burde ikke administrasjonen i Mist ha oppdaget og tatt tak i dette i dette tidligere?

–Når det gjelder byggesaken var mye satt i gang på kort tid og måtte fullføres. Full klarhet i kostnadene fikk vi ikke før regningene strømmet inn mot slutten av arbeidet, og det ble da raskt satt i verk tiltak. I utgangs-punktet er betydelig ansvar overlatt til lederen på det enkelte museet, slik at mye er basert på tillit. Samtidig føler vi i den sentrale administrasjonen at vi har god oversikt og kontroll på økonomien på museene. Trondheim kunstmuseum ble tett fulgt opp gjennom 2013, sier direktør Suzette Paasche, som legger til at den etter hvert manglende tilliten til Kyander ikke bare har med underskuddets størrelse å gjøre, men at den økonomiske utviklingen ikke ble kommunisert til administrasjonen.

–Det har av andre museumsledere i Mist blitt antydet at saken har sider som ikke egner seg for offentlighet. Har ikke publikum krav på å få innsikt i økonomien i en offentlig virksomhet som Trondheim kunstmuseum?

–Jo, vi er for åpenhet, også når det gjelder økonomi. Men saken på kunstmuseet er blandet med visse personalmessige forhold, uten at jeg kan gå nærmere inn på det. Det jeg kan si, er at ikke noe av dette er alvorlige ting, sier Brodtkorb.

–Når det gjelder innsyn i økonomien, har Mist siden starten i 2008 operert med felles budsjett og regnskap. Med våre 200 millioner i omsetning er det ikke like lett å operere med en atskilt oversikt for de enkelte museene. Vi har mulighet til å fordele midlene på en fleksibel måte, selv om denne saken klart viser at det settes krav til museene om å holde seg innenfor visse rammer, sier Paasche.

Beklager sin SMS

I ettertid beklager Suzette Paasche sin meget omtalte SMS til Pontus Kyander, etter at kulturminister Thorhild Widvey hadde tatt kontakt med styreleder Brodtkorb.

–Den var uheldig. Men jeg drømte ikke om at en av mine ansatte gikk videre med den. Meldingen var sendt i et fortrolig rom og til en som både hadde skrevet under på lojalitets- og taushetserklæring. Den var for øvrig ikke uttrykk for noen frykt for departementets spørsmål. Hver direktør hos oss har rett til å uttrykke seg på en fri og uavhengig måte, og vi har en fast politikk om å holde en armlengdes avstand til departementet. Når SMS-meldingen ble så krass, skyldes det en spesiell situasjon og en akkumulert frustrasjon hos meg, sier Paasche.

Rasmus Brodtkorb mener også at meldingen var uheldig, men sier at Paasche beklaget den overfor styret dagen etter. Han mener for øvrig at henvendelsen fra kulturministeren har fått vel store dimensjoner i media og offentligheten ellers.

–Jeg fikk telefonen mens jeg var ute og luftet hunden. Det ble en meget kort samtale, der jeg ba om å få tilsendt spørsmålet på epost. Den fikk jeg også, noe som vil fremgå av departementets journal, sier han.

Full tillit til Paasche

På styremøtet i går uttrykte et enstemmig styre i Mist sin utvetydige tilfredshet med Suzette Paasches arbeid. Styret har ennå ikke tatt stilling til hvordan økonomien på Trondheim kunstmuseum skal rettes opp, om museet må drives på «lavbluss» i tiden fremover eller om det samlede underskuddet blir fordelt innenfor Mist-organisasjonen.

På møtet hadde Pontus Kyander selv bedt om å møte for å gi sitt syn på saken. Til stede under denne orienteringen var også styreleder i Stiftelsen Trondheim kunstmuseum, Hilde Opoku.

Kunstfaglig stilling

Fra i dag har Kyander fratrådt sin stilling ved museet, og Mist-administrasjonens innstilling til ny direktør skulle etter planen ha vært lagt frem for styret i går. Suzette Paasche forsikrer likevel om at prosessen har gått som forutsatt med intervjuer av aktuelle kandidater, men at det er arbeidet i etterkant av dette som er noe forsinket. Noen betydning for hvem som blir valgt, vil Kyander-saken ikke ha, ifølge Paasche.

–Vi holder fast ved at dette skal være en kunstfaglig stilling. Vi skal ikke ha noen økonom, selv om vi setter som krav at den nye direktøren skal ha ledererfaring, sier hun.