Debatt

Hitra står ikke fritt til å forby vannskuter

Nye regler: Etter et enormt og skjevt mediepress kom følgende presisering fra Kystverket forrige mandag: «Kommuner står ikke fritt til å forby eller regulere vannskuterbruk gjennom lokale ordensforskrifter». Hitra har fattet et ulovlig vedtak, skriver innsenderen.   Foto: TORSTEIN Bøe, NTB scanpix

Saken oppdateres.

Kystverket gikk forrige mandag ut med en presisering av kommunenes muligheter til å regulere kjøring med vannskuter i kommuners sjøområder. Etter at fire kommuner, blant andre Hitra, har vedtatt ulovlig utarbeidete og behandlete forskrifter, fant Kystverket det nødvendig å gå ut med en presisering av kommunenes mulighet for å regulere vannskuter i sine farvann. Her slås det fast at en slik mulighet har de egentlig ikke i sjøen.

Havne- og farvannsloven gir en teoretisk mulighet for å forskjellsbehandle vannskutere i forhold til andre fartøystyper, men i praksis vil dette ikke være mulig.

LES OGSÅ: Moro for få, er til plage for mangeDette fordi et forbud mot vannskutere må være nødvendig, for eksempel at skuterkjøring er til hinder for nyttetrafikk på en annen måte en andre båter. Kravene til dokumentering av behovet for forbud og områdene man faktisk kan regulere, er så små og spesifikke, at de ikke er mulig å innfri pr.idag. Jo større områder man vil regulere, jo vanskeligere blir det i henhold til loven, og forbud i en hel kommune er så å si umulig å forsvare, slik loven krever man må gjøre. Svekkes sikkerheten til noen berørte parter f.eks. vannskuterførere er forskriften ugyldig i henhold til loven.

LES OGSÅ: Nå er vannskuterreglene historieEt enormt og skjevt mediepress, og enkelte kommuners iver etter å lage ordensforskrifter med forbud mot vannskuter, førte til at følgende presisering kom fra Kystverket forrige mandag: «Kommuner står ikke fritt til å forby eller regulere vannskuterbruk gjennom lokale ordensforskrifter.» Nå er brevet lengre enn som så, men i praksis betyr det at Tjøme, Nøtterøy, Tønsberg, Sandefjord og Hitra har behandlet og vedtatt ulovlige forskrifter mot vannskuter.Kystverket bekrefter indirekte i sin pressemelding saksbehandlingsfeil og manglende hjemmel for vedtakene. Forvaltningsloven er blitt brutt flere ganger og fylkesmenn er blitt holdt for narr i forhold til ulovlig kort høringsfrist på 14 dager, ikke to måneder som er normalt. Hitra kommune har så langt begått det største overtrampet i sin mangelfulle høringsprosess, ikke overraskende kom det ikke inn ett eneste høringssvar til øykommunen.

Det er Kystverket som har myndighet i hoved- og bi-leder i Norge. Dette betyr at store deler av kommunenes farvann ikke kan reguleres fritt av kommunene. Mangelen på kommunenes respekt for dette har nok også trigget Kystverket i denne saken.

Her er Miljødepartementets høringsdokument om vannskuter

Les også kommentaren om snøskuterFerdsel i vassdrag og farvann er strengt regulert gjennom flere lover og forskrifter og da spesielt ferdsel med vannskuter. Disse bestemmelsene har alltid omfattet vannskuter og gjør det fortsatt. Noe frislipp av vannskuter finnes altså ikke. Regler for hastighet, avstand til badende og krav til båtførerbevis gjelder like fullt for vannskuter som for andre fartøy.

Norges Vannscooterforbund vil presisere at vi ikke er mot nødvendig regulering av ferdsel på sjø, men vi forventer at kommunene nå innser at de må følge lovverket, og de krav loven stiller, når de ser på disse prosessene. Hastverk er som kjent lastverk. Vi ønsker alle en trygg sommer på sjø og land, der alle følger lover og regler, både båtfolk, politikere rådmenn og ordførere!

På forsiden nå