Debatt

Trøndelag bør bli en ledende næringslivs-region

Drivkraften og omstillingsevnen i trøndersk næringsliv underbygger en slik visjon.

Saken oppdateres.

Trøndelag utmerker seg nasjonalt ved at vi har flere komplette verdikjeder basert på regionale naturressurser, for eksempel innen havbruk, skogbruk, jordbruk, mineraler og energi. Flere av Trøndelags industriklynger er inne i en spennende utvikling.

Mange ser Trøndelag som en typisk SMB- region, det vil si en region med hovedvekt av små- og mellomstore bedrifter. Slike bedrifter er svært viktig for norsk økonomi og står, ifølge NHO, for halvparten av verdiskapingen og er en viktig kilde til nyskaping i norsk næringsliv. Vår region består av både små og mellomstore bedrifter, store industrikonsern, og sterke kunnskaps- og innovasjonsmiljø. Summen av dette gir oss konkurransefortrinn. Men global utvikling utfordrer bedrifter også lokalt til å innovere raskere, bli mer effektive, og finne nye forretningsmodeller for å styrke egen konkurranseevne. Omstilling er krevende, og samarbeid på tvers av bedrifter og bransjer er nødvendig for å lykkes.

Det regionale innovasjonsselskapet Proneo fylte nylig ti år. Gjennom disse årene har vi jobbet med mange industriklynger i Trøndelag. Vi har daglig møtt folk med evner og sterk vilje til å satse alt på nye vekstbedrifter og personer som vil utvikle etablerte bedrifter. Siden 2016 har vi jobbet med over 30 innovasjonsprosjekter som favner over 100 etablerte bedrifter fra Trøndelag. Vi konstaterer en tydelig vilje til utvikling i bedriftene. Vi tror dette grunner i en sterk entreprenørskapskultur som Trøndelag har underkommunisert. Trøndelag ble av The European Innovation Scoreboard 2017 rangert på 16. plass av 220 innovasjonsregioner i Europa. Kriteriene Trøndelag scoret høyest på var utdanningsnivå, vitenskapelig publiseringer, FoU, og satsing på SMB.

NTE er ett av industrikonsernene i Trøndelag. Som resten av kraftbransjen står NTE overfor store endringer som krever ny kompetanse, nye strategiske allianser og nye forretningsmodeller. NTE skal gripe de mulighetene som ligger i det grønne skiftet, og har som ambisjon å bli en ledende aktør innenfor dette feltet. Men hva betyr det å være en ledende aktør? Det innebærer at NTE skal gå foran, oppmuntre til nye ideer, bærekraftige løsninger og utfordre dagens sannheter. Vi inviterer til dialog rundt hvordan vi kan samarbeide om å skape morgendagens løsninger!

Det siste halve året har Proneo intervjuet nesten 20 bedrifter i Trøndelag om hvordan bedriftene jobber med utvikling og nyskaping. Vi ønsker å løfte fram fem funn som belyser utfordringene mange møter i utviklingsarbeidet:

1. Forankring av nyskapingsarbeid i bedriftenes ledelse. Ledelsen må tydelig kommunisere hvorfor nyskaping er viktig på en måte som ansatte forstår og motiveres av. Uten forankring av nyskapingsarbeid hos ledelsen, og blant de ansatte, er det er lite sannsynlig at bedriften lykkes.

2. Ressurser til nyskaping. Det er krevende for SMB å avse tid og penger i en hektisk hverdag. Uten at ledelsen involverer seg nok i utviklingsarbeidet blir det vanskelig å prioritere og få satt av nok ressurser. Et spørsmål bedriftene bør stille seg er om utviklingsarbeidet bør gjøres innenfor eller utenfor bedriftens egne vegger. Knoppskyting i form av eget selskap kan være et alternativ for å sikre tilstrekkelig fokus på utvikling. Da oppnår man også at utviklingsarbeidet ikke forstyrrer driften, som tross alt er det daglige brød for bedriftene.

3. Åpenhet i arbeid med nyskaping. Åpenhet kan bidra til synergier og spennende prosjekter både mellom bedrifter i samme bransje og på tvers. Flere bedrifter peker på at det er ønskelig å involvere kunder og leverandører i utviklingsarbeidet – men det er også skummelt. Hos NTE er en av kjerneverdiene åpenhet, den står også sentralt i utviklingsarbeidet. NTE har derfor valgt å invitere samarbeidspartnere, kunder og studenter til dialog rundt problemstillingene NTE jobber med. Åpen dialog om utviklinga tar kanskje ekstra tid, men vi mener det er verdt det.

4. Kreativitet i utviklingsarbeidet. Kreative arbeidsprosesser blir ofte latterliggjort, men flere bedrifter ønsker seg dette. Eksempelvis for å se på hvordan bedriftens forretningsmodell passer inn i nye scenarioer, eller å trekke inn kunder i utviklingsarbeid. NTE har i løpet av det siste året jobbet mye med innovasjonsprosessen i bedriften, og tidlig involvering av kundene er en del av denne arbeidsprosessen. Vi er opptatt av å forstå kunden for å levere de løsningene kunden vil ha.

5. Knoppskytinger fra bedrifter. Det ligger et stort uforløst potensial i nyskaping fra etablert næringsliv. Etablerte bedrifters kompetanse, nettverk, kapital og markedskunnskap øker sannsynligheten for å lykkes med en nyetablering. Utviklingen som nå skjer blant annet i NTE og i energibransjen stiller større krav til tverrfaglighet enn tidligere. Fagområder smelter sammen og skaper nye muligheter for vekst på utsiden av eksisterende virksomhet. Samspill med innovasjonsmiljøene er viktig for å ta ut potensialet.

For å nå en visjon om å bli ledende næringslivsregion må vi bli bedre til å utnytte de ressursene vi har i Trøndelag. Dette lykkes vi best med gjennom samspill, nettverk, og deling med hverandre. Vi må søke sammen og utvikle «go’fot’n» som vi har i entreprenørskapskulturen, naturressursene, kunnskap, og teknologi. Ledere må ta innover seg at nyskaping blir en sentral del av arbeidsdagen og kreative arbeidsprosesser vil gi nye innsikter. Summen av dette skaper flere knoppskytinger og større vekst i Trøndelag. Trøndelag kan bli den ledende næringslivsregionen i Norge. Vi mener det er en rett ambisjon å ha når det nye Trøndelag skal utformes.

§
Vis debatt
comments powered by Disqus
Gikk du glipp av disse?
 
 
 
 
 
 
På forsiden nå