Kronikk fredag 4. april 2014

Nye motiverte lærere

Til den det måtte angå: Attest til en nyutdannet lærer

Saken oppdateres.

Marie Elise ble tatt opp på lærerstudiet høsten 2010. Hun var en av 105247 søkere til mer enn 1200 ulike studietilbud det året. Hun valgte bort studier i PR, IKT, økonomi, facility management, reiseliv, hudpleie, interiørdesign, eiendomsmegling, event-ledelse, ingeniørfag, ergoterapi og sykepleie for å bli lærer i matematikk og naturfag for de yngste elevene.

Motivasjon for studiet: «Blind og døv»? Liker å være fattig? Eller bare lat? Hva motiverte Marie Elise for studievalget? Hvordan kunne hun velge å studere til lærer sammen med håpløse lærerstudenter ved håpløse studiesteder som utdanner seg til en karriere i en håpløs skole hvor de sammen med sine kolleger (som for lengst har gitt opp alt håp), skal styres av håpløse skoleeiere og bruke 45 år av livet sitt på håpløse elever fra forhåpentligvis håpløse hjem, hvor det beste de kan håpe på er å få nedbetalt et håpløst høyt studielån med en håpløst lav lærerlønn? Kilder: Lærere og humanister får slappfiskstempel, Universitetsavisa.no, mandag 24.mars.2014, Lærerstudenter jobber minst men får best karakterer, Aftenposten.no, 21. mars 2014, Hver tredje lærerstudent slutter, Dagsavisen.no, 20. mars 2014

Nei da, Marie Elise var motivert av sine erfaringer med både drømmelærere og skrekkeksempler fra egen skolehverdag. Hun hadde opplevd at en enkelt lærer kan utgjøre en stor forskjell. Hun bestemte seg for selv å bli en lærer som gir elevene faglig mestring, selvtillit og fremtidsoptimisme. En lærer som aldri slukker kunnskapstørsten men slår gnister.

Kvalifikasjoner: Marie Elise har 60 studiepoeng faglig fordypning i både matematikk og naturfag i tillegg til pedagogikk og elevkunnskap, norsk og kunst og håndverk. Rammeplan for lærerutdanningene beskriver hennes kompetanse: I matematikkfaget kan hun bruke arbeidsmåter som fremmer elevenes undring, kreativitet og evne til å arbeide systematisk med utforskende aktiviteter, begrunnelser, argumenter og bevis. Hun kan analysere og vurdere elevers tenkemåter, argumentasjon og løsningsmetoder fra ulike perspektiver på kunnskap og læring. Og hun kan forebygge og oppdage matematikkvansker.

Marie Elise er kvalifisert for forskningsbasert yrkesutøvelse og for kontinuerlig profesjonell utvikling. Hun kan bidra til et profesjonelt lærerfellesskap med tanke på videreutvikling av god praksis og yrkesetisk plattform. Hun innehar en endrings- og utviklingskompetanse som danner grunnlag for å møte framtidens skole.

Marie Elise har kunnskap om barns og unges oppvekstmiljø, likestilling og identitetsarbeid. Hun kan tilrettelegge for og lede gode og kreative læringsmiljøer, hun kan tilpasse opplæringen til ulike elevers behov og motivere til lærelyst. Hun kan kritisk reflektere over egen og skolens praksis, vurdere og bruke relevante forskningsresultater og tilrettelegge for utvikling av kompetanse i entreprenørskap og for at lokalt arbeidsliv involveres i opplæringen. Marie Elise kan stimulere til demokratisk deltakelse og evne til kritisk refleksjon tilpasset ulike klassetrinn. Kilde: Rammeplan for lærerutdanningene, på Regjeringen.no

Praksiserfaring: Marie Elise har hatt praksis fra første til siste semester i utdanningen. I praksisperiodene har hun jobbet langt over 40-timers uke. Gode praksisskoler har vært seg bevisst sin rolle som lærerutdanner sammen med Høgskolen. Praksisdelen av studiet ble vurdert av praksislærerne i grunnskolen, og Marie Elise fikk følgende tilbakemelding: «Hun er i meget stor grad er en tydelig leder som er god på relasjonskompetanse som jobber selvstendig men som også samhandler og bidrar positivt til skolens læringsfellesskap». I sitt fjerde og avsluttende studieår har studentene skoleovertakelse. Marie Elise valgte å være ”rektor” på skolen for å få en bredere forståelse av skolen som organisasjon. Men hun konkluderte med at «det er i klasserommet jeg vil være og ikke i en lederstilling uten ekte relasjoner til elevene».

Personlige egenskaper: Engasjement kjennetegner Marie Elise som student. Hun har påtatt seg flere verv i løpet av studietiden og har vært en konstruktiv samarbeids- og diskusjonspartner for institusjonens ledelse og en meget god talsperson for sine medstudenter. Med stor integritet, høyt engasjement gir og får hun respekt. Marie Elise har ikke spisse albuer men bein i nesa.

Norge trenger 60 000 nye lærere innen 2030. Av de 37 som begynte i Marie Elises klasse høsten 2010 er de nå 25 som uteksamineres. De som ikke passet til yrket; de med lav arbeidsinnsats, høyt fravær og dårlige karakterer har falt fra underveis. Marie Elise er derimot en representant for den studentgruppen som lykkes med lærerstudiet. Hun er en glitrende ambassadør for Hist som vi med stolthet sender ut i yrkeslivet. Ta godt i mot henne, la henne få undervise i de fag og på det trinn hun er spesialist på, skaff henne mentor, gi henne et langt og lykkelig liv i skolen.

Jeg ville gjerne tatt opp Marie Elise som student igjen og gir henne mine aller beste anbefalinger.

På forsiden nå