Kronikk

En region i vekst trenger næringsareal

Midtre Gauldal har funnet løsningen. 8000 dekar planområde hvor vi regulerer for å spare dyrka og dyrkbar mark.

Støren Næringsområde Sør: «Kommunen har de siste årene nesten satt ny norsk rekord i rask saksbehandling, og har et planområde på hele 8 000 dekar», skriver kronikkforfatterne. 

Saken oppdateres.

By og tettstedsutvikling i Norge har mange steder gått på bekostning av våre ressurser for matproduksjon, også i Trondheimsregionen. Nasjonale målsettinger om styrket jordvern krever nye løsninger for å sikre arealer hvor næringslivet kan vokse. Midtre Gauldal har funnet løsningen. 8000 dekar planområde hvor vi regulerer for å spare dyrka og dyrkbar mark. Prosjektet har vi kalt «Støren Næringsområde Sør».

Det viktigste hinderet for vekst, omstilling og utvikling av næringslivet i Trondheimsregionen er mangel på tilgjengelige, gode arealer. Trondheim og nabokommunene får stadig flere innbyggere. Næringslivet presses ut til fordel for utbygging av private boliger.

Les også: Disse trønderkommunene er norgesmestre i nedbygging av matjord


For Trondheim som voksende storby, har det vært utfordrende å skaffe seg nytt bolig- og næringsareal uten å redusere dyrkbar jord. Det har ført til at mye av den beste jorda for matproduksjon i Trondheimsregionen er forsvunnet de siste tiårene, til boliger, næringsareal og nødvendig samferdselsinfrastruktur, uten at denne har blitt erstattet.

Staten har kommet med klare føringer om at jordvernet skal styrkes. Midtre Gauldal, som er en betydelig landbrukskommune, ser behovet for å sikre norsk matproduksjon for framtida. Når Trondheim skal ha utviklingsmuligheter for sitt næringsliv må det med andre ord finnes nye, gode arealer for både næring og boliger utenfor byen. Midtre Gauldal er løsningen på dette for Trondheimsregionen.

Regionrådet for Trondheimsregionen har vedtatt en interkommunal arealplan. Hensikten var å sikre tilgang på arealer i byregionen for bolig og næringsliv. Dette er et godt og viktig initiativ som Midtre Gauldal kommune slutter opp om. Behovet for slikt samarbeid er stort:

Fikk du med deg denne kronikken: Vi må ta vare på myra


Bystyret i Trondheim har vedtatt en kommunedelplan for Nyhavna som betyr at store, plasskrevende virksomheter må finne nytt sted å være. Regjeringen har besluttet at godsterminalen skal flyttes sør for byen, dermed må deler av næringslivet på Brattøra også flytte. Utfordringen er å finne areal som de skal flytte til. På Torgård er det stor usikkerhet om hvorvidt resterende areal for næring er bebyggbart. Det er begrensete muligheter for næringsareal i Melhus: Hofstad Næringspark er nesten fullt utnyttet, og kommunens ønske om å regulere nytt næringsareal på Øysand ble avvist av Fylkesmannen.

I januar 2016 tok Midtre Gauldal kommune grep i sin planlegging. Vår strategi er at vi vil ta posisjonen som næringskommunen sør for Trondheim:

Les også kronikken: Slik kan en tunnel under fjorden byggesMidtre Gauldal vil være vekstområdet for næringsliv i Trondheimsregionen i framtida. Vi ligger svært strategisk plassert. Nesten all import og eksport av varer til og fra Trøndelag og Nord-Norge går gjennom vår kommune.

Ny E6 mellom Trondheim og Støren er under bygging, og vil redusere reisetiden fra vårt kommunesenter til byen ned mot en halv time. Trønderbanen skal elektrifiseres nord for Trondheim, vi håper på å få flytog fra Støren til Værnes med hyppige avganger. Vi har god tilgang på solid arbeidskraft, og har gjennom en årrekke vist hvordan integrering av nye innbyggere kan skape nye muligheter.

Vi har et ambisiøst næringsliv som har omstillingsevne og kan levere varer og tjenester til nye virksomheter. Kommunen har de siste årene nesten satt ny norsk rekord i rask saksbehandling, og har et planområde på hele 8000 dekar. «Støren Næringsområde Sør» er unikt: Vi tenker helhet i planleggingen, og vil se nytt næringsareal, boligareal og areal til offentlige virksomheter som skole og barnehage under ett. Og vi har som klar hovedambisjon å ta vare på dyrket og dyrkbar mark og en voksende befolkning.

Opptatt av debatt? Les også: Barselomsorgen i Norge har gått gjennom en utvikling de siste årene som er til å gråte av


Trondheim er byen for alle trøndere. Vi i kommunene rundt byen er avhengige av at byen fungerer godt. Næringslivet og kunnskapsmiljøene i landsdelens hovedstad gir muligheter til jobb og til å utvikle nye produkter for framtida.

Byen er like avhengig av sine naboer. Kommunene i Trondheimsregionen må ta ansvar sammen for å skaffe arealer til både innbyggere og næringsliv. For å lykkes i dette arbeidet kreves det et sterkt samarbeid mellom Trondheim kommune og resten av kommunene i regionen.

Vi har tatt initiativ til å forsterke dette samarbeidet gjennom å ha møter med sentrale aktører i utbyggingsprosesser i Trondheimsregionen, blant andre Nye Veier, Statens Vegvesen, Bane NOR, Trondheim kommune og Fylkeskommunen. Ved å jobbe enda bedre sammen vil vi styrke vår region og stimulere til vekst og utvikling for framtidige bedrifter. Målet er flere lønnsomme arbeidsplasser uten å ta matjord. Midtre Gauldal har ambisjon om å ta en ledende rolle i denne prosessen.

Mer debatt: Bomiljøet er endret fra å være et rolig familiestrøk til å bli en endeløs festarenaVårt framtidsbilde er at i 2027 har vi firefelts vei fra Trondheim til Støren med en halv times reisetid til byen, flytog fra Støren til Værnes, et offensivt og vekstorientert næringsliv på Støren Næringsområde Sør og boliger, barnehager og skole tett på et av Trondheimsregionens beste og mest attraktive friluftsområder.

Dette tror vi på, dette skal vi jobbe hardt for å lykkes med. Med dette vil Midtre Gauldal bidra til en bærekraftig utvikling og være en sentral aktør for et voksende næringsliv med boliger nær arbeidsplassen – uten å bygge ned våre ressurser for matproduksjon.


Hør våre kommentatorer og gjest Yngve Brox oppsummere årets valgkamp i podkasten OmAdressert

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå