Kronikk

Regjeringen mangler vilje til å bygge i Elgeseter gate 10

Heller ikke på dette statsbudsjettet har regjeringen gitt bevilgning til nytt bygg for helse- og sosialfagene ved NTNU. Hvorfor ikke og hva nå?

Elgeseter gate 10: «Alt er tilrettelagt for å sette i gang: Tomten er kjøpt og bygget er ferdig prosjektert. Det eneste vi mangler er finansiering» skriver kronikkforfatterne. 

Saken oppdateres.

Det er med stor skuffelse vi ser at regjeringen ikke bevilger midler i statsbudsjettet til bygging av Campus Elgseter gate 10. Å ikke prioritere oppstartsbevilgning til bygget som kan samle helse- og sosialfagutdanningene ett sted, oppleves som manglende oppfølging av tidligere vedtak. Vi tolker det også som ansvarsfraskrivelse fra regjeringen, der konsekvensene er uforutsigbare rammer og store utfordringer for planlagte mål for helse og sosialfagene ved NTNU.

Les også: NTNU-rektoren ble irritert og skuffet da han så statsbudsjettet


Elgeseter gate 10 er helt sentralt for å kunne samle helse- og sosialfagutdanningen på Øya. At disse fagmiljøene er samlet, er vesentlig for å tilrettelegge for et godt samarbeid og en god integrasjon med resten av NTNU og fagmiljøet på St Olavs hospital.

Elgseter gate 10 er det viktigste strategiske virkemidlet for å sikre at utdanningene av fremtidens helse- og sosialfagarbeidere har høy kvalitet. Bygget er også et premiss for å realisere de tverrfaglige synergiene som det er lagt til rette for mellom helse- og sosialfag og teknologifagene etter fusjonen.

Les mer: NTNU: Det haster å få penger til nybygg her


Som ledd i evaluering av fusjonen mellom de tidligere høgskolene og NTNU, viser en studie fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) at manglende fysisk integrasjon av fagmiljø er en viktig årsak til at man ikke opplever gevinst av fusjonen.

Uten bygget i Elgseter gate 10 vil det heller ikke være mulig å hente ut synergigevinster mellom NTNU, sykehus og kommune, som også lå til grunn for utbyggingen av St. Olavs hospital og etableringen av Øya helsehus i sin tid.


I dag holder NTNUs studier i ergoterapi, fysioterapi, sosionom, vernepleie, barnevern og audiografi til i leide lokaler på Tunga utenfor Trondheim, i påvente av nytt bygg i Elgeseter gate 10 på Øya.

I flere år har planen vært å samle fagmiljøene i ett bygg. I 2011 ble tomten i Elgester gate kjøpt av Statsbygg med formål om å samle helse- og sosialfagene her. I 2015 bevilget regjeringen fem millioner til planlegging og prosjektering av nytt bygg. I 2016 vedtok regjeringen å inkludere Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) i prosjektet. Bakgrunnen for dette var kritisk mangel på trenings- og velferdsarealer til byens studenter.

Opptatt av debatt? Les også: Hvis Aurora kunne sagt ifra, ville hun sagt: Se på meg!


SiT har nylig fulgt opp sin del av ansvaret, da de bevilget 300 millioner til bygget, til et helsefremmende senter for trening og idrett. Hvorfor følger ikke politikerne opp med å bevilge penger til den faglige aktiviteten?

Vi har et udiskutabelt behov for at Campus Elgeseter gate 10 bygges nå. Alt er tilrettelagt for å sette i gang: Tomten er kjøpt og bygget er ferdig prosjektert. Det eneste vi mangler er finansiering.

En konsekvens av manglende oppstartsbevilgning, er at arbeidet i Statsbyggs prosjekteringsgruppe avsluttes. Det kan innebære at noe av dette arbeidet vil måtte gjøres på nytt, noe som er en unødig og uhensiktsmessig bruk av offentlige penger.

Dagens lokaler på Tunga ligger langt fra det som vil bli NTNUs nye integrerte campus og langt fra Trondheim sentrum. Infrastruktur og fysisk planløsning gjør det vanskelig å innføre studentaktive læringsformer eller oppdatert undervisningsopplegg av høy kvalitet. Lokalene er opprinnelig kontorbygg som er ombygd til undervisningsformål. Mangel på sosiale arenaer og møteplasser svekker utviklingen av et godt sosialt læringsmiljø og studentfrivillighet, noe som går ut over både trivselen og studiekvaliteten.

Det er ingen tvil om at kombinasjonen ugunstige lokaler og avstand til den øvrige campus hindrer utvikling av viktige tverrfaglige samarbeidsformer, både innen utdanning og forskning.

Mer debatt: Her og Nå har sendt sin siste fredagssending. Den blir erstattet av underholdning


Ansatte opplever at det er lite motiverende og svært frustrerende at politikerne stiller høye krav og forventninger til våre utdanninger, men ikke følger opp med nødvendige midler. Frustrasjonen gjenspeiler seg tydelig i arbeidsmiljøundersøkelsen på NTNU fra 2017: Ansatte ga uttrykk for at de opplevde å verken bli hørt, inkludert eller prioritert.

Vi som ledere opplever dagens situasjon som alvorlig for våre ansatte. Vi må derfor vurdere kortsiktige tiltak for å bedre en uholdbar situasjon.

Vi har sett forventningsfullt og utålmodig frem til å ta i bruk det nye bygget som ivaretar helse- og sosialfagenes faglige aktivitet og studenters og ansattes behov for gode arbeidsforhold og arbeidsmiljø. I stedet for å glede oss over at statsbudsjettet bekrefter realiseringen av det vi har ventet på, må vi nå forklare ansatte og studenter at politikerne ikke velger å ta hensyn til våre behov i sine prioriteringer.

Vi spør derfor: Hva skal vi gi som begrunnelse til våre ansatte for at politikerne nok en gang ikke følger opp realiseringen av Elgseter gate 10?


Hør våre kommentatorer snakke om KrF, Knut Arild Hareide, Kim Larsen og bråk på NTNU

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Hør vår debatt-podkast: - Man må kunne tåle karikaturer av profeten


På forsiden nå