Kronikk:

Inntrøndelag tingrett er foreslått nedlagt – men hvorfor det?

Inntrøndelag tingrett vil oppfylle alle kvalitetskriterier i Domstolkommisjonens rapport. Fagmiljø og saksmengden vil være stor nok, og domstolen og brukerne vil ha gode arbeidsforhold i et av landets mest moderne tinghus. Hvorfor skal vi legges ned?

Inntrøndelag tingrett har en rettskrets som dekker gamle Nord-Trøndelag. Nå er den foreslått lagt ned.  Foto: Anders Vinje/Inntrøndelag tingrett

Saken oppdateres.

Domstolkommisjonen har lagt fram sin rapport om domstolstrukturen, og foreslår at all domstolaktivitet i Trøndelag skal legges til Trondheim. Dette innebærer en massiv sentralisering på bekostning av distriktene. At det ikke skal være rom for mer enn én tingrett i Trøndelag, fremstår for oss som uforståelig.

LES BAKGRUNN: Vil kutte to av tre tingretter

Kommisjonen peker på behovet for en ny strukturreform for domstolene. Dette behovet ser også vi. Når kommisjonen trekker fram hensynene til rettssikkerhet, kvalitet, effektivitet, sterke fagmiljøer og fleksibel ressursutnyttelse som begrunnelse for større domstoler, er vi i utgangspunktet ikke uenige. Kommisjonen har uttalt at en minimumsbemanning på ti dømmende årsverk er «et rimelig kriterium». En selvstendig tingrett i gamle Nord-Trøndelag vil bli så stor at den oppfyller dette kriteriet – og i tillegg ivaretar alle de kvalitetshensynene kommisjonen ellers har vektlagt. Hva er da begrunnelsen for å samle all domstolsaktivitet i Trøndelag til Trondheim?

LES OGSÅ: Blir barna taperne ved sentralisering av tingrettene?

Nye Trøndelag tingrett foreslås å betjene et geografisk område på størrelse med hele Danmark. Avstanden fra Oppdal til Røyrvik er ca. 40 mil. Selv i Finnmarks-målestokk må dette regnes som langt. Vi mener det bør være plass til to tingretter i Trøndelag – en for tidligere Nord-Trøndelag og en for tidligere Sør-Trøndelag. Steinkjer tinghus er et av landets mest moderne tinghus. Her har vi alle fasiliteter som trengs for å drive dømmende virksomhet. Det er plass til en domstol med ti dømmende årsverk uten påkostninger. Tinghuset i Trondheim er allerede fullt.

Domstolkommisjonens rapport er presentert som en kvalitetsreform. De skriver at små tingretter sliter med å være fleksible nok og har sårbare fagmiljø, noe som kan gå ut over kvaliteten. Det er imidlertid ingen holdepunkt for at kvaliteten blir bedre jo større domstolen er. Størst mulig er derfor ikke nødvendigvis best mulig. Dette er synliggjort gjennom «Nav-skandalen» hvor både store og små domstoler dessverre har gjort feil. Hensynet til kvalitet kan derfor ikke begrunne en stordomstol i Trondheim når en mellomstor domstol på Steinkjer vil fylle alle kvalitetskrav. Det er også et paradoks at det foreslås opprettet mindre domstoler andre steder i landet.

LES OGSÅ: Domstol-kutt engasjerer: Vi bruker dobbelt så mye på Nye Veier som på drift av domstolene

Kommisjonen har foreslått at Trøndelag tingrett skal ha et avdelingskontor på Steinkjer. Dette betyr like fullt at Inntrøndelag tingrett foreslås nedlagt.

Forslaget om avdelingskontor kommer til tross for at kommisjonen selv advarer mot etablering av slike kontor. Kommisjonen peker på faren for at avstanden mellom ledelsen (i Trondheim) og den stedlige virksomheten (på Steinkjer) blir for stor, og at det kan utvikle seg ulik praksis for saksbehandlingen. Også risikoen for at avdelinger «på sikt trekkes inn til domstolens hovedkontor» er nevnt.

Dette siste er et utviklingstrekk man kan se på flere områder i Trøndelag. «Trondheimssuget» oppleves sterkt i flere offentlige etater etter fylkes-sammenslåingen. Hva vil skje ved nyrekruttering i en Trøndelag tingrett? Sannsynligheten er stor for at en nyansatt vil ha tilknytning til, og et ønske om å bo i, Trondheim. Vil ikke da et avdelingskontor på Steinkjer sakte visne hen til å bli et rettslokale uten fast personale?

Leder av Domstolkommisjonen: Bedre rettsikkerhet med større rettskretser

Vi mener nærhet til brukerne er gitt for lite vekt i kommisjonens rapport. Hvor lang reisevei skal brukerne ha til retten? Dette gjelder ikke bare enkeltpersoner som en sjelden gang skal møte som vitne eller part, men også faste aktører som advokater og meddommere. Lang reisevei vil gjøre det (enda) dyrere for den enkelt å ha en sak for tingretten. Fyller tingretten da sin rolle som konfliktløser? Lang reisevei vil også øke rettssystemets kostnader når aktørene skal betales.

Avstand handler også om lokalkunnskap. For stor avstand mellom bruker og maktapparat kan svekke tilliten til den virksomhet domstolene utøver. En selvstendig domstol med egen ledelse på Steinkjer handler ikke bare om det skal være en sorenskriver på tinghuset eller ikke. En selvstendig domstol vil ha større kunnskap om, og et større fokus på, lokale forhold. Dette vil gi bedre tjenester til brukerne og større kvalitet på avgjørelsene.

Bygdeungdomslaget: Reduksjon i antall domstoler er dårlig nytt for Bygde-Norge

Det vil koste mer å etablere en ny Trøndelag tingrett i Trondheim enn å beholde tinghuset på Steinkjer som hovedsete i en tingrett for Nord-Trøndelag. Videre er lønn den vesentligste utgiften ved driften av en domstol, og lønn skal de ansatte ha uansett hvor de er lokalisert. Økonomi kan derfor heller ikke begrunne kommisjonens forslag. Hvorfor skal da all dømmende virksomhet i Trøndelag legges til Trondheim?

Domstolkommisjonen har avgitt en omfattende og grundig rapport. Vi i Inntrøndelag tingrett er ikke uenige i at samfunnsutviklingen gjør det nødvendig å vurdere domstolstrukturen i Norge på nytt. Vi er glad for at kommisjonens hovedfokus er kvalitet, og vi håper at omstruktureringen vil gi et resultat som sikrer at domstolene fortsatt har stor tillit i befolkningen. Vi mener imidlertid at én tingrett i Trondheim for hele Trøndelag ikke er veien å gå her. Heller ikke om det etableres en underavdeling på Steinkjer. En tingrett for Nord-Trøndelag i Steinkjer vil fylle alle kvalitetskriterier som kommisjonen selv stiller, og vil samtidig sikre den kvalitet som lokalkunnskap og nærhet til brukerne gir. Vi håper politiske myndigheter ser dette og velger det naturlige kompromisset å inndele Trøndelag i to rettskretser. En tingrett med hovedsete i Trondheim, og en tingrett med hovedsete i Steinkjer.

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå