Kronikk:

Forsvarets neste langtidsplan – Trøndelag kan bidra!

I juni beslutter Stortinget ny langtidsplan for forsvarsektoren. Forsvaret må styrkes, kapasiteten økes og vi må gjenoppbygge samarbeidet mellom forsvaret og det sivile samfunnet, det vi kaller totalforsvaret.

Trøndelag som en av landets viktigste forsvarsregioner spiller en viktig rolle når Forsvarets operative evne skal dimensjoneres for fremtiden, skriver Tore O. Sanvik. Bildet er fra øvelsen Trident Juncture i fjor.   Foto: Frode Børfjord

Saken oppdateres.

Forsvarssjefen la fram sitt fagmilitære råd 8. oktober i fjor. Dette er det viktigste innspillet til ny langtidsplan. Rådet beskriver en sikkerhetspolitisk utvikling som krever at forsvarets operative evne må styrkes for å kunne gi landet en «troverdig forsvarsevne, nasjonal- og alliert situasjonsforståelse og evne til suverenitetshevdelse og episodehåndtering i norske hav- og interesseområder». Forsvaret må kort sagt settes i stand til å løse sine pålagte oppgaver. Hva kan Trøndelag bidra med for å styrke Forsvarets operative evne?

LES KOMMENTAREN: Dette bør du vite om rakettskjold

Trøndelag er vertskap for kampflybasen på Ørland. De store investeringene i fly og infrastruktur vil styrke Forsvarets operative evne de neste 40 år. De nye kampflyene vil også tiltrekke seg annen aktivitet som forsterket luftvern og alliert øvingsaktivitet. Samtidig som stasjonens relative betydning for Forsvaret øker, så peker Forsvarssjefen på et kritisk behov for å øke antall personell i Forsvaret. Ved å etablere en flyfaglinje på Fosen videregående skole vil vi ta et ansvar for utdanning av flyteknikere. God lokal rekruttering av personell med riktig kompetanse er en forutsetning for å styrke Forsvaret.

LES OGSÅ: Å gjøre et krigsspill til show med VIP-tribune og sjampanjefest, er smakløst

På Værnes er etableringen av Luftforsvarets skolesenter i full gang og allerede i vinter blir de første soldatene innenfor baseforsvar utdannet i Værnes garnison. Utviklingen fortsetter i årene som kommer og skolesentret skal være ferdig etablert innen utgangen av 2024. I april begynner byggingen av det nye forsyningsbygget på Værnes, noe som vil skape helt andre muligheter for forsyning og logistikk i landsdelen. Værnes har en viktig nasjonal operativ betydning og det er helt i samsvar med god samfunnsøkonomi å utvikle garnisonen videre. En styrking av hærens tilstedeværelse i Sør-Norge bør inkludere Værnes som standkvarter i Trøndelag, ikke minst for å utnytte eksisterende skyte- og øvingsfelt.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Regionen har en nasjonal rolle ved mottak av allierte forsterkninger. NATO-øvelsen Trident Juncture 2018 synliggjorde begrensningene i infrastrukturen ved store innrykk av allierte forsterkninger. Trøndelag vil bidra til å prioritere nødvendige tiltak for å ivareta vår nøkkelrolle i nasjonalt og alliert planverk. Utvikling av kritisk infrastruktur som havner, vei, jernbane og flyplasser er her helt nødvendig.

Med jevne mellomrom er regionen vertskap for store militærøvelser. Nevnte Trident Juncture i 2018 var her den største på svært lang tid. Årets vinterøvelse, Cold Response 2020 gjennomføres i hovedsak i Nordland/Troms. Imidlertid bør neste vinterøvelse, Cold Response 2022, legges til Trøndelag. Det kan være en god idé å se på mulighetene for å utvide øvingsområdet til også å inkludere Midt-Sverige.

LES OGSÅ: Nytt luftvern kan styrke forsvaret men svekke sikkerheten

Næringslivet i Trøndelag er klare til å inngå avtaler som vil sikre videre tilstrekkelig grad av beredskap og utholdenhet innenfor rammen av Totalforsvaret. Slike bidrag kan komme innenfor teknologiutvikling og alle former for konsum, logistikk, transport, beredskap og infrastruktur. Å tenke nasjonalt, men handle lokalt er i denne sammenhengen et viktig bidrag.

LES OGSÅ: Nå skal regjeringen avgjøre om Norge skal delta i Natos rakettskjold

Norsk forsvars- og sikkerhetspolitikk er tradisjonelt tuftet på en god balanse mellom avskrekking og beroligelse. Nato-medlemskapet gir oss en sikkerhetsgaranti, men bidrar også til forpliktelser, på samme måte som bilaterale avtaler. Et robust nasjonalt forsvar som selvstendig vil kunne være i stand til å ivareta de grunnleggende behovene for nasjonal sikkerhet er derfor avgjørende. Vi må ikke slippe oss ned på en struktur, der hverken kompetanse, robusthet, beredskap eller utholdenhet er tilfredsstillende. Dersom Norge skal kunne ivareta Nato i nordområdet og sikre avspenning i en krevende sikkerhetspolitisk situasjon, må Forsvaret være i en forfatning som har troverdighet hos alle parter. Det er det viktigste sikkerhetspolitiske grepet vi kan gjøre. En tydelig prioritering av Trøndelags betydning for å ivareta dette bør komme frem i neste langtidsplan for forsvarssektoren.

LES OGSÅ: Putin vil utvikle nye raketter når nedrustningsavtale skrotes

Bevilgningene til forsvaret må sikre oss et utholdende forsvar, med en troverdig forsvarsevne både nasjonalt og i fellesskap med våre allierte. Det er fundamentet for politisk handlefrihet i situasjoner hvor våre nasjonale interesser kan være truet.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå