Barnehager: Dårlig nytt i Hurdals-plattformen

Kontinuerlig opptak av ettåringer eller to opptak i året er et viktig mål, men merkostnadene ble i 2016 anslått til 200 millioner for Trondheim kommune. Da må vi kreve at staten dekker det.

Den nye regjeringen vil ikke styrke retten til barnehageplass. Til tross for dette vil de avvikle kontantstøtteordningen for barn over 18 måneder, skriver Geirmund Lykke i denne kronikken.  Foto: Shutterstock

Saken oppdateres.

Tidspunktet for når foreldre kan søke barnehageplass, er bestemt av barnets fødselsdato. Hvis lille Victoria ble født 1. desember 2020, har ikke kommunen hennes plikt til å tilby henne barnehageplass før i august 2022, og staten gir ingen støtte til en kommune som tilbyr en slik plass før Victoria altså blir 20 måneder gammel.

Siden de fleste foreldre ikke har lønnet permisjon ut over ett år, skaper dette selvsagt betydelige utfordringer. Heldigvis har det hittil vært mulig for foreldre å søke om kontantstøtte på 7500 kroner per måned fram til barnet er to år, slik at noe av inntekten og valgfriheten kan sikres. Det er likevel forståelig at mange foreldre heller ville hatt en barnehageplass. KrF har også programfestet rett til barnehageplass fra fylte ett år. Else Johansen Lyngseth og Bodil Mørland ved Dronning Mauds Minne etterlyser det samme i kronikk 13. oktober.

Kontinuerlig opptak av ettåringer eller to opptak i året er et viktig mål, men merkostnadene ble i 2016 anslått til 200 millioner for Trondheim kommune. Da må vi kreve at staten dekker det. I den nye regjeringsplattformen fra Arbeiderpartiet og Senterpartiet er det ikke foreslått å endre på denne retten til barnehageplass.

LES OGSÅ: Krever to barnehageopptak i året

I Trondheim er det ca. 11 000 barnehagebarn, det vil si ca. 2200 barn per årskull. Dersom barna får rett på barnehageplass ved ettårsdagen, vil antall barn i barnehagene i Trondheim øke med nær 200 hver måned gjennom året. Fra 1. desember til juni vil mer enn 1000 flere barn i Trondheim ha krav på plass enn i dag.

Vi må forutsette at barn som tas opp på våren, ikke skal forårsake at areal- og bemanningsnormer settes til side. Bemanningsnormen krever én voksen pr. tre barn under tre år, med andre ord mer enn 300 årsverk! Barnehagenes areal og bemanning må dimensjoneres etter den måneden hvor barnetallet er høyest, det vil si like før sommeren. Vi må også fastholde at bemanningen skal være basert på faste hele stillinger. Når barn får rett til barnehageplass ved fylte ett år, vil det derfor skape økte kostnader hele året, ikke bare de ekstra månedene barn får plass. Det betyr at et barn som blir ett år i mai, og med rett på plass to måneder før sommeren, vil koste det samme for det offentlige som det barnet som har hatt barnehageplass hele året. Det vil tvinge fram en debatt om det ikke heller bør søkes rimeligere løsninger i samarbeid med foreldrene.

Storberget-utvalgets rapport «Du er henta», vedrørende den framtidige finansieringen av private barnehager, foreslår flere endringer. Dette er bredt belyst i media. I denne sammenhengen nøyer jeg meg til å bare berøre ett forhold, nemlig at de private barnehagene har rett til å fylle opp ledige plasser med barn som ikke har rett til plass (slik som Victoria jeg nevnte i første avsnitt), og få tilskudd på linje med de øvrige barna. Det som gjør dette krevende, er at mens tilskuddet for rettighetsbarn dekkes av staten, så er det Trondheim kommune som må dekke kostnader for barn som tas opp uten rett på plass, i både kommunale og private barnehager.

LES OGSÅ: Mia (33) vil jobbe – risikerer åtte ekstra måneder hjemme fordi sønnen ikke får barnehage

I 2021 er det tatt opp 139 barn uten lovfestet rett på plass i private barnehager, en økning på 40 prosent på to år. Hver barnehageplass gir rett til tilskudd på ca. 230 000. I familiebarnehagene tas det også opp barn uten lovfestet rett til plass, og som også påfører kommunen tilskuddsplikt. Jeg unner foreldrene disse barnehageplassene, men konsekvensen er at Trondheim kommunes barnehagebudsjett må overføre i alt 37 millioner til barnehager som tar opp barn som staten ikke vil finansiere, og dette er urimelig. Det kan ramme kvaliteten til det samlede barnehagetilbudet.

Den nye regjeringen vil ikke styrke retten til barnehageplass. Til tross for dette vil de avvikle kontantstøtteordningen for barn over 18 måneder. For Victorias foreldre betyr dette at fra 1. juni til barnehagestart vil regjeringa verken finansiere barnehageplass eller gi dem kontantstøtte! De mister altså 15 000 kroner.

LES OGSÅ: Mens over hundre barn står i barnehagekø, lar Trondheim være å ta inn nye barn for å spare

Hurdalsplattformen sier dessuten at kontantstøtten skal endres til en småbarnsstøtte for barn 12–18 måneder, forbeholdt de som har søkt om, men ikke fått, barnehageplass. For å få støtte må de altså søke om plass i en barnehage de ikke har krav på plass i, og som staten heller ikke vil finansiere! En annen beklagelig konsekvens vil være at de foreldrene som ønsker å prioritere å være lengre hjemme med barnet, og derfor ikke søker plass, heller ikke vil få støtte. Hvilke rettigheter foreldrene eventuelt vil ha til å takke nei om de får plass i en barnehage de ikke ønsker eller ikke har tillit til, er uklart. I praksis vil retten til selv å velge bort barnehage bli større der det er mangel på plasser.

LES OGSÅ: – Det å måtte skifte barnehage, opplever vi som traumatisk

Så lenge regjeringspartiene ikke vil styrke retten til barnehageplass for flere barn, burde man som et minimum beholde de ordninger som gjelder og ikke gjøre situasjonen enda mer krevende for foreldrene.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå