Trondheim er universitetskommune

Ambisjonen for Universitetskommunen TRD3.0 er å gjøre både byen og landet bedre og mer bærekraftig, og til et bedre sted å bo.

NTNU og kommunen har tatt på seg et formidabelt og spennende oppdrag. Vi er en pilot på en fremtidig modell for samarbeid mellom universitet og kommune, skriver kronikkforfatterne. Bilde er fra studiestart ved NTNU.  Foto: Sindre Vartdal

Saken oppdateres.

Trondheim kommune har som motto å være åpen, modig og kompetent. Vi jobber for at Trondheim skal være et sted der alle skal ha mulighet til å leve gode liv, delta i utvikling av byen vår, og ha tilgang til tjenester som bidrar til trygghet og trivsel. NTNUs visjon er kunnskap for en bedre verden. Kunnskap gir mennesker muligheter og innflytelse, og er et fundament for å ta gode valg. Kunnskap inspirerer og utfordrer, endrer tenkemåter og hvordan vi ser verden. Kunnskap er et grunnlag for innovasjon og bedre tjenester.

LES OGSÅ: – Jeg trodde Trondheim var Norges beste studentby.

Siden 2018 har kommunen og NTNU samarbeidet systematisk om å bygge bru mellom kommunens praksis og NTNUs kunnskapsunivers. Sammen ønsker vi å øke forståelsen for og styrke mobiliseringen rundt de utfordringene som møter kommunal sektor framover.

Og utfordringene står i kø. Økende antall eldre og forholdsvis færre i arbeidsfør alder, kombinert med flyttestrømmer mot byene, sosiale ulikheter og et klima i ubalanse er noe det norske kommuner står overfor. Disse problemstillingene er ofte sammensatte, og kan komme til å gjøre seg gjeldende i mange år framover. For å sikre at Norge er et godt sted å bo, nå og i framtiden, må vi tenke og jobbe på nye måter.

Gjennom Universitetskommunen TRD3.0 gjør Trondheim kommune og NTNU nettopp det. De siste fire årene har vi jobbet systematisk sammen for å realisere lokale og nasjonale politiske ambisjoner, styrke relevansen av utdanninger og forskning, og legge grunnlag for innovasjon innenfor mange av kommunenes tjenesteområder. Resultatet er ikke bare viktig for Trondheim, men for hele landet, og i mange sammenhenger også for byer og innbyggere verden over. 28. mars signerer vi derfor en avtale om å videreføre det brede samarbeidet i nye fire år.

LES OGSÅ: Vi er for dårlig til å skryte

Regjeringen har et uttalt mål om en sterk og effektiv offentlig sektor, som gir innbyggerne gode tjenester, valgfrihet og medbestemmelse uansett hvor de bor. Digitalisering og innovasjon er viktige stikkord for å få til det. Men ressursene vi har til rådighet for å nå dette målet, er ikke uendelige. Dersom det ikke skjer endringer i hvordan kommuner jobber, peker KS på muligheten av en «kommunal kollaps» mot 2040.

Trangere økonomiske forhold nasjonalt vil utfordre kommunal tjenesteproduksjon, inntektsgrunnlag, tilgang på arbeidskraft og dynamikken i lokalsamfunnet. Vi kan ikke uten videre gjør mer av det vi allerede gjør. Gårsdagens løsninger fungerer ikke nødvendigvis på morgendagens utfordringer. Vi må arbeide smartere, og se etter nye løsninger og ny praksis. Derfor trenger vi forskning, og mennesker med kunnskap, kompetanse og vilje til å tenke nytt. Når vi kombinerer alt det vi kan og vet ved NTNU og i kommunen, åpner vi mulighetsrommet for begge partnere.

Hvorfor kaller vi samarbeidet mellom Trondheim kommune og NTNU for Universitetskommunen TRD3.0? Trondheim har lenge vært vertskapsby for NTNU. Det kan vi kalle TRD1.0. Over tid har vi utviklet et omfattende samarbeid på enkeltområder, som for eksempel skole og helse. Det kan vi kalle TRD2.0. Med etableringen av Universitetskommunen TRD3.0 i 2018 har vi tatt steget helt ut. Sammen prioriterer vi felles innsats når det gjelder kunnskapsutvikling i hele bredden av kommunens tjenesteområder.

Kunnskapen omsetter vi til nye og forbedrede tjenester til byens over 200 000 innbyggere. I kommunen er vi opptatt av at innovasjon, kunnskap og utvikling skal gjennomsyre hele vår organisasjon. Kommunens ansatte jobber med dette daglig, men det er først i samarbeid med de sterke kunnskapsmiljøene, og med andre kommuner, at potensialet blir virkelig synlig og kan realiseres.

I Trondheim er det mye godt samarbeid mellom kommunen og universitetet å bygge videre på. Hvert år tar kommunen imot rundt 3000 studenter i praksis, og mange av disse blir verdifulle medarbeidere etter endt utdanning. De fleste av disse er studenter på helse- og sosialfaglige utdanninger og lærerutdanninger. I tillegg produseres det årlig et betydelig antall masteroppgaver og prosjektoppgaver med utgangspunkt i kommunens tjenesteområder. Det pågår et hundretalls forskningssamarbeid der kommunen og NTNU begge deltar, ofte sammen med andre partnere.

LES OGSÅ: Spøkelsesbyen Dragvoll?

Prosjektene gir kunnskap innenfor viktige tema som folkehelse og aldersvennlig by, styrking av barnefellesskap, sosial bærekraft, og utvikling av attraktive bydeler for lokalbefolkning og næringsliv. I mange prosjekter benytter vi byen som laboratorium for uttesting av nye produkter og tjenester. Faktisk har NTNU laboratorier både i fjorden, i byen og i lufta, der vi blant annet tester så vel droneteknologi, autonome ferger, båter og busser som interaktiv kunst.

Ambisjonen for Universitetskommunen TRD3.0 er å gjøre både byen og landet bedre og mer bærekraftig, og til et bedre sted å bo. Sammen har vi alle muligheter til å sikre sterk og solid kompetanse også i framtida. Vi når målene våre raskere ved å samarbeide mer og lære av hverandre på tvers av profesjon, politikk, kommune og fag. Samarbeidet om TRD3.0 er i ferd med å bli en modell også for andre. For øyeblikket er nærmere 40 kommuner og mange av Norges universitet og forskningsinstitutt involvert i slike samarbeid, og flere følger etter.

Vi ved NTNU og kommunen har tatt på oss et formidabelt og spennende oppdrag. Vi er en pilot på en fremtidig modell for samarbeid mellom universitet og kommune. Vi ønsker å gå foran og vise vei, åpne mulighetsrommet og skape fremtiden sammen. Underveis utveksler vi ideer, tanker, erfaringer, suksesshistorier med alle som ønsker det.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå