Felles journalløsning til beste for pasientene

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag ber om at politikere i kommuner som tviler setter seg grundig inn i fordelene ved innføringen av Helseplattformen, skriver de i denne kronikken. Bildet er fra kursing av det nye systemet.  Foto: Jan Langhaug

Saken oppdateres.

Det er med undring Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag (HNT) registrerer at flere kommuner ikke har besluttet å delta i Helseplattformen. Store kommuner som Steinkjer og Stjørdal signaliserer at kostnadene er for høye, og at det ikke haster med en ny journalløsning. For oss som representerer pasientene, gir en slik holdning et merkelig signal om at vi ikke trenger å bli prioritert.

LES OGSÅ: Kommunene har feilet og sviktet en sårbar gruppe

Brukerutvalget representerer innbyggere som på ulikt vis er avhengig av velfungerende helsetjenester. Som gruppe vet vi bedre enn de fleste at det er viktig med god samhandling mellom fastleger, legevaktene, kommuner og sykehusene.

Når ting haster og tid er mangelvare, skal det ikke være slik at legevaktlegen må kontakte sykehuset for å få vite om det er viktige pasientopplysninger legen bør ha kjennskap til. Slik er det i dag, og helsetjenesten strever i stor grad med det faktum at digitale løsninger ikke snakker sammen. For oss som pasienter er det en betydelig risiko.

Selvsagt bør behandlere i hele helsetjenesten ha tilgang til en felles journal uten plunder og heft. Med innføringen av Helseplattformen vil behandlere i alle ledd ha tilgang til oppdatert pasientinformasjon. I tillegg vil vi som brukere til enhver tid ha tilgang til egne helseopplysninger uansett hvilket nivå i tjenesten vi har vært i befatning med.

LES OGSÅ: 93 dager før gigantisk IT-system innføres, er det fortsatt ikke av en kvalitet som oppfattes forsvarlig

Med dagens løsning har fastlegene sitt system, kommuner sine systemer og sykehusene har sitt. Felles for de ulike programmene er at de i svært liten grad «snakker sammen». Det innebærer at informasjonen om pasientene ikke finnes en plass. Det er mildt sagt utfordrende.

For å kunne gi god helsehjelp, må helsepersonell ha korrekt og oppdatert informasjon om oss. I en travel hverdag på helsestasjoner, på legekontor, på legevakta, i institusjoner og på sykehus vil ikke nødvendige og ofte livsviktige beslutninger bli tatt på riktig grunnlag. Mangler de siste oppdateringen fra fastlegen, kan akuttmottaket gjøre valg som ikke redder liv. I verste fall kan manglende nye opplysninger ta liv.

St. Olavs hospital og Trondheim kommune tar i slutten av april i bruk den nye løsningen. Til høsten skal sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og forhåpentligvis flere kommuner gjøre det samme – mens Helse Møre og Romsdal venter til våren 2023. En god del nordtrøndere får nødvendig behandling ved St. Olavs hospital, spesielt når skadene og sykdommen er alvorlig ut over det lokalsykehusene er satt til å håndtere. Det er altså bare få uker til Helseplattformen rulles ut. Vi forventer at våre kommuner er seg sitt ansvar bevist og beslutter deltagelse.

Brukerutvalget er opptatt av at alle skal ha likeverdige og lik kvalitet på alle helsetjenester. Uten at alle kommuner knytter seg til Helseplattformen, kan vi pasienter fort bli et A- og et B-lag. En slik utvikling ønsker vi ikke.

LES OGSÅ: – Jeg elsker jobben min, men jeg har aldri, aldri vært så sliten som nå

Beslutningen om å delta kan ikke utsettes slik blant annet kommunedirektøren i Steinkjer har gitt uttrykk for. At flere kommuner mener på alvor at beslutningen kan utsettes, er det samme som å si at vi innbyggere ikke er viktige for de folkevalgte. Sett fra vårt ståsted, er det både egoistisk og mildt sagt uklokt å hevde at felles omsorg for pasientenes helse ikke trenger å bli prioritert. For den største gevinsten felles journalløsning gir, sett fra et brukerperspektiv, er at pasientsikkerheten og samhandlingen rundt oss som storforbrukere av helsetjenester blir forbedret og styrket.

Demografi og økt levealder har ført til at kommuner legger om sitt fremtidige helsetilbud. Målet er at vi innbyggere skal ivareta egen helse og bo lengst mulig i egen bolig. Helsehus bygges om med færre pleieplasser og flere omsorgsboliger med helsefaglig tilbud integrert. Brukerutvalget i HNT opplever det da som en logisk brist å si nei til Helseplattformen som det viktigste framtidsverktøyet for å sette enkeltindividet i stand til å ta ansvar for egen helse.

Fastlegene har det siste året med rette påpekt at de er overarbeidet. Å si nei til Helseplattformen er ikke et godt bidrag til en forbedret hverdag på legekontorene. Vi er deres «kundegruppe», vi ønsker at våre fastleger sørger for at de funn de gjør er å finne i den oppdaterte felles pasientjournalen.

Vi er fornøyde med at sykehusene ser verdien av «Én pasient, én journal», og ser fram til å kunne ta i bruk den digitale app-løsningen «Helsa Mi». Gjennom løsningen kan vi stille spørsmål til våre behandlere, vi kan endre tildelt time, og ikke minst kan vi få raskere svar på viktige undersøkelser. At fastleger og noen kommuner ikke ser at dette han en verdi for hele helsetjenesten og oss som pasienter, er urovekkende.

Brukerutvalget i Helse Nord-Trøndelag ber om at politikere i kommuner som tviler setter seg grundig inn i fordelene ved innføringen av Helseplattformen. Ikke ene og alene fokusere på kostnadene. Er det behov for argumenter og synspunkter fra brukerne – stiller brukerutvalgets medlemmer mer enn gjerne opp.

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå