Krevende kamp mot barnefattigdom

Saken oppdateres.

Ett av ti barn i Norge lever i fattigdom. Nå krever tolv velferdsorganisasjoner blant annet at barnetrygden økes for å motvirke barnefattigdommen. Det bør skje. Barnetrygden har ikke vært økt siden 1996.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratets (bufdir) oppvekstrapport for 2017 forteller at mer enn 98 000 norske barn lever i fattigdom. Direktoratet måler barnefattigdom «ved å se på hvor mange barn som vokser opp i en husholdning med en inntekt under 60 prosent av medianinntekten». Altså er barnefattigdom et relativt begrep. Problemet arter seg annerledes i Norge enn i land med et lavere inntektsnivå enn hos oss. Likevel må vi ta et krafttak mot et økende problem i «verdens rikeste land».

Fattigdom handler ofte om utenforskap. Forsørgere i fattige familier er ofte utenfor arbeidslivet, utenfor boligmarkedet, har dårligere helse enn gjennomsnittet, har oftere falt utenfor utdanningssystemet og sliter oftere med rus, ustabile familieforhold og utrygghet. Fattigdom har en lei tendens til å gå i arv.

Å bekjempe barnefattigdom handler om å bryte den onde sirkelen. Det finnes intet enkelttiltak mot fattigdom. Derfor ser vi at regjeringens siste tiltakspakke mot barnefattigdom er svært sprikende. Slik må det være. Den kom i 2015 og listet opp hele 64 ulike tiltak innen ulike sektorer. Hvor mange av dem som har reell effekt, vet vi ikke.

Det mest grunnleggende tiltaket er å sikre at de som kan arbeide, skaffer seg en inntekt som er til å leve av. Det andre er å se på støtteordningene til barnefamilier. Et utvalg la tidligere i år frem forslag om å behovsprøve barnetrygden, fjerne kontantstøtten og gjøre barnehage og SFO gratis. Barnetrygden var et tema på partilandsmøtene i vår. Foreløpig er det trolig flertall for å opprettholde denne ytelsen som en universell ordning. Det er bra.

Organisasjonene bak kampanjen «1 av 10 barn» krever også at barnetrygden beholdes som en allmen, utjevnende ordning og at flere får hjelp til å skaffe seg mer permanent bolig. Dette er konkrete tiltak som kan bidra til å gi barna en bedre oppvekst.

Vi kan ikke tåle at hundre tusen norske barn lever i fattigdom.

På forsiden nå