Adresseavisen mener

Nødvendig med færre domstoler

Når rettssikkerheten skal styrkes, er det nødvendig å utnytte ressursene enda bedre.

Domstolkommisjonen foreslår å samle alle tingrettene i Trøndelag til én tingrett i Trondheim. Her er tinghuset i Trondheim avbildet.   Foto: Ned Alley / NTB scanpix

Saken oppdateres.

Det er for mange og tynt bemannede tingretter i Norge, mener Domstolkommisjonen. Tirsdag legger kommisjonen fram et forslag om å legge ned to av tre tingretter. Det vil blant annet bety at alle tingrettene i Trøndelag blir til én tingrett i Trondheim. Sentraliseringen har noen ulemper, men fordelene er flere.

Rapporten foreslår at dagens 60 tingretter reduseres til 22 tingretter med 30 rettssteder. Det foreslås også at dagens 34 jordskifteretter reduseres til 13 jordskifterettskretser med til sammen 20 bemannede rettssteder. Nå blir det viktig med en grundig debatt om hvilke konsekvenser en ny struktur vil få.

Hvis forslaget blir en realitet, blir Trøndelag slått sammen til én rettskrets, med sorenskriver og ledelsen i Trondheim. Fosen tingrett på Brekstad og Namdal tingrett i Namsos blir lagt ned. Inntrøndelag tingrett blir historie i dette forslaget, men beholder kontorer og rettslokaler på Steinkjer, som en del av Trøndelag tingrett.

Kritikere peker på at nedleggelser svekker rettssikkerheten for folk i distriktene. Lange avstander og færre advokatkontor begrenser muligheten for rettshjelp i nærheten og dermed adgangen til domstolene. Samtidig kan små tingretter sette viktige rettsprinsipper i fare. Blant annet tilfeldighetsprinsippet, som betyr at det skal være tilfeldig hvilken dommer som avgjør en sak. Tingretter med liten bemanning er sårbare for bindinger mellom aktørene i retten. Habilitet er viktig av hensyn til rettssikkerhet og tillit til domstolene.

Ved å utvide rettskretsene, vil fagmiljøene bli sterkere og saksbehandlingstiden muligens bli kortere. Særlig sårbare parter kan komme bedre ut av en reform. Andelen saker som berører barn og som er behandlet av dommerfullmektiger, er høyest i små tingretter. At foreldretvistesaker og barnevernssaker ofte avgjøres av unge jurister i stedet for erfarne dommere, er et godt argument for større fagmiljø.

Domstolene har flere og vanskeligere saker enn tidligere. Det stiller høye krav til kompetanse og kapasitet. Når rettssikkerheten skal styrkes, er det nødvendig å utnytte ressursene enda bedre.

På forsiden nå