Potensialet for vannkraft bør kartlegges

Forskere ved NTNU mener oppgradering av eksisterende vannkraftverk kan gi mer strøm enn alle de planlagte vindkraftverkene til sammen.

Storfossdammen i Tynset  Foto: Håvard Jensen

Saken oppdateres.

Regjeringen tror effekten er langt mindre. Vi trenger en skikkelig kartlegging av potensialet for vannkraft.

I Adresseavisen i forrige uke hevdet NTNU-professorene Ånund Killingtveit og Leif Lia at produksjonen fra norske vannkraftverk kan økes med 15 til 20 TWh gjennom oppgraderinger av kraftverkene. Til sammenligning vil den totale vindkraftutbyggingen gi mellom 14 og 16 TWh ny elektrisk kraft.

NTNU-Forskere: Regjeringen har en agenda som er vanskelig å forstå

Motstanden mot landbasert vindkraft har økt i Norge. Mulighetene for å øke vannkraftproduksjonen har blitt en del av denne debatten. Vindkraftmotstandere mener vindturbinene er unødvendige så lenge vi kan utløse den samme kraftproduksjonen i eksisterende vannkraftanlegg, med små naturinngrep.

I regjeringens nye vindkraftmelding anslås potensialet for økt kraftproduksjon ved oppgradering og utvidelse av vannkraftverk til å være om lag 5 TWh, langt lavere enn det NTNU-forskerne skisserer. Beregningene er basert på at om lag halvparten av vannkraftverkene har vært gjennom slik oppgradering, og gitt en tilsvarende produksjonsøkning.

Regjeringen viser til at mulighetene for produksjonsøkning er knyttet til utvidelse av kraftverkene, og at utvidelser kan ha miljøkonsekvenser på linje med nye vannkraftprosjekter. NTNU-forskerne mener det blir feil å sammenligne effekten av nye oppgraderinger med dem som allerede er gjennomført. Disse investeringene var preget av et hardt skattetrykk i vannkraftbransjen. Dersom skattetrykket senkes, vil flere investeringer bli lønnsomme.

Uten å ta stilling til vindkraftdebatten, ville det vært nyttig å kartlegge det reelle potensialet for å øke norsk vannkraftproduksjon. Spriket mellom forskernes og regjeringens virkelighetsforståelse viser at det er behov for å gå grundigere til verks.

Et flertall på Stortinget har varslet endringer i skatteregimet for vannkraft i Norge. Det kan bidra til økt produksjon. Endringene må imidlertid være varsomme. Lavere skatt betyr mindre inntekter til fellesskapet, og kan også føre til at mer av landets allerede hardt prøvede vassdragsnatur havner i rør.

Les flere lederartikler i Adresseavisen her

På forsiden nå