Regjeringen bommer når de reverserer

En ny regjering har muligheten til å styre landet i en ny retning. Men når Støre-regjeringen tar omveier om symbolske reverseringer, risikerer de å kjøre seg fast i dyre og byråkratiske løsninger.

Oslo 20211020. Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Justisminister Emilie Enger Mehl (SP) i Stortinget når regjeringserklæringen og trontalen blir debattert onsdag. Foto: Javad Parsa / NTB  Foto: Javad Parsa

Saken oppdateres.

Den forrige regjeringens regionreform er med rette både utskjelt og omstridt. Mange av sammenslåingene gir liten mening, beslutningene var ikke godt nok forankret, og den lovede desentraliseringen av makt fra stat til regioner fislet ut i nesten ingenting. Likevel mener vi det er lite hensiktsmessig å bruke menneskelige ressurser og store beløp på å splitte opp fylker som har brukt tid, krefter og penger på å slå seg sammen. Regjeringen burde heller se fremover: Hvordan kan regionene bli bedre? Hva slags makt kan overføres fra statlige direktorater til folkevalgte fylkesstyrer? Hvordan kan regionenes legitimitet i befolkningen styrkes?

Vi tror nye runder med krangler om oppsplitting, geografi og fordeling av makt og posisjoner gir vann på mølla til dem som mener fylkeskommunen er unødvendig og bør legges ned. Resultatet av regjeringens regionreversering kan dermed gi motsatt effekt av hva de ønsker.

Der regionreformen fikk motbør fra både motstandere og tilhengere av sammenslåinger, fikk Solberg-regjeringens domstolsreform bred faglig støtte. Den vil regjeringa også reversere. Målet er at det som i dag er rettssteder, skal gjenoppstå som tingretter med egne sorenskrivere. Både dagens sorenskrivere, førstelagmennene i lagmannsretten, Økokrim-sjefen, Barneombudet og flere statsadvokater advarer mot denne reverseringen. Et argument er at rettssikkerheten og ressursbruken ble bedre etter at flere tingretter ble samlet under samme ledelse. Et annet er at domstolene og justissektoren nå trenger tid og penger til noe annet enn omorganisering og reform.

Sp frykter domstolsreformen brøyter veien for nedleggelser på sikt. Det er et argument for å føre en politikk som styrker rettsstedenes kvalitet, men et dårlig argument for å skrote en reform sterke fagmiljøer stiller seg bak. Vi mener Støre-regjeringen burde se fremover, i stedet for å bruke tid og krefter på å forsøke å gå tilbake til slik ting var.

På forsiden nå