Domstolene går foran i rusdebatten

Nå har domstolene tatt grep der politikerne har sviktet.

  Foto: Håkon Mosvold Larsen/NTB

Saken oppdateres.

Den forrige regjeringens forslag om å avkriminalisere besittelse av små mengder narkotika, ble nedstemt i Stortinget i fjor. Nå går Høyesterett foran og slår fast at rusavhengiges kjøp, besittelse og oppbevaring av narkotika likevel ikke skal straffes.

Et av hovedgrepene i Solberg-regjeringens forslag til rusreform var å avkriminalisere besittelse av mindre mengder narkotika. Argumentet for avkriminalisering er at rusavhengige trenger hjelp, ikke straff. I fjor ble forslaget nedstemt av et flertall i Stortinget, blant annet bestående av dagens regjeringspartier Arbeiderpartiet og Senterpartiet.

Flertallet ønsket å beholde sanksjonsmuligheter overfor ungdommer som bruker ulovlige rusmidler. Ideen er at risikoen for straff skal avskrekke folk fra å eksperimentere med narkotika. Både Ap og Sp argumenterte for at de vil skille mellom tungt rusavhengige, som de ikke ønsker å straffeforfølge, og andre rusbrukere. Det er ventet at regjeringen vil komme tilbake til dette i løpet av 2023 i forbindelse med et forslag om en ny forebyggings- og behandlingsreform.

I tre saker som nylig ble behandlet i Høyesterett slås det fast at rusavhengiges kjøp og oppbevaring av inntil fem gram heroin, amfetamin eller kokain til eget bruk ikke skal straffes. Landets øverste domstol har lagt til grunn at synet på straffereaksjoner har endret seg de senere årene. Forsvarsadvokat John Christian Elden konkluderer i VG med at Høyesterett i praksis har innført Solberg-regjeringens forslag om avkriminalisering for rusavhengige.

Høyesterett bekrefter dermed kursendringen som er registrert i flere underliggende domstoler, der retten har lagt til grunn at lovgiver (Stortinget) i praksis har skiftet syn på straff for rusavhengige, men uten at loven foreløpig er endret.

Det er bra at norske domstoler rydder opp det rettslige villniset politikerne har etterlatt seg i den opphetede rusdebatten.

Men vi trenger fortsatt en hurtig politisk avklaring på hvordan både rusbruk og rusmisbruk lovmessig skal behandles i dette landet.

På forsiden nå