Leder torsdag 25. oktober 2012

Ukultur i barnevernet

De ansvarlige for barnevernet i Orkdal må rydde opp i en ukultur som har fått utvikle seg altfor lenge.

Saken oppdateres.


Etter en rekke bekymringsmeldinger om den interkommunale barneverntjenesten for Orkdal, Meldal, Agdenes og Skaun, slo fylkesmannen i Sør-Trøndelag alarm i mai i år. Det var da kommet en serie klager og påstander om kritikkverdige forhold fra ulike hold. De fleste sakene gjaldt Orkdal. Dette måtte rådmannen svare for i et møte med fylkesmannen. Det er uvanlig, og understreker alvoret i saken.

Påstandene handlet om brudd på taushetsplikten, generell mistillit til barnevernet, dårlig oppfølging av barn og manglende respekt for brukerne. En granskning fylkesmannen har foretatt avdekker manglende lovforståelse, ufullstendige og dårlig begrunnede tiltak, svikt i journalføring, dårlig informasjon til partene og tilfeller der barn ikke er blitt hørt, slik loven krever.

Fylkesmannens gjennomgang gir et bilde av en barneverntjeneste preget av mangelfull kompetanse og en dårlig intern kultur. Det foregår lovbrudd i barnevernet i de fleste kommuner. Men seniorrådgiver Oda Randi Reinfjord hos fylkesmannen sier at det er helt spesielt med så mange alvorlige saker på så kort tid som de man har avdekket i Orkdal.

Ukulturen synes å ha gått helt til topps, i den forstand at bekymringsmeldinger fra en ansatt i barneverntjenesten ikke ble tatt på alvor. Hun gikk tjenestevei og varslet om lovbrudd, men det ble ikke fulgt opp internt.

I ettertid innrømmer rådmannen at hun ikke skjønte at det dreide seg om en varslingssak. Det vitner ikke om godt skjønn når hun likevel vurderer å engasjere advokat etter at varsleren har uttalt seg til pressen. At det også tok lang tid før det ble reagert på klager, bygger opp under inntrykket av at en ukultur har fått utvikle seg i barneverntjenesten.

Formannskapet i Orkdal fikk i går presentert en rapport fra en advokat som slutter seg til det meste av kritikken fra fylkesmannen, etter å ha gått gjennom seks tilsynssaker. Advokaten mener at det har vært et unødvendig høyt konfliktnivå, dårlig samarbeidsklima og store belastninger for de involverte i sakene. Han beskriver de kritikkverdige forholdene som typiske for virksomheten. Etter at barneverntjenesten fikk ny leder, er det satt i gang et arbeid for å bedre rutinene. Det er på høy tid.

Alle parter må være trygge på at deres sak blir behandlet av kompetente fagfolk som følger loven og samarbeider for barnas beste.

På forsiden nå