Debatt:

Gi SFO mer mål og mening

Dagens ordning er urettferdig, og prisforskjellene er altfor store fra kommune til kommune.

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner besøkte i fjor Kattem barnehage. Venstre-representantene skriver om hvorfor et godt SFO-tilbud er en viktig del av tidlig innsats.  Foto: Mariann Dybdahl

Saken oppdateres.

De aller fleste barn går på SFO i løpet av sine første skoleår. Nå er det på tide at det blir et kvalitetstilbud for alle, og ikke bare et oppbevaringssted for dem som ikke har noe alternativ.

Norge er et land med små forskjeller, og så å si alle barn går i barnehage og i offentlig skole. Likevel er det store forskjeller på fritida. Mens noen får gå på SFO med kompetent leksehjelp og varierte aktiviteter hvor barna kan utfolde seg i lek, sport, kunst og kultur, har andre et tilbud blottet for meningsfullt innhold.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Tove Eivindsen   Foto: Venstre

Lucie Katrine Sunde-Eidem  Foto: Morten Antonsen

Det er store forskjeller mellom SFO-er, både når det kommer til pris og innhold, viste en nasjonal evaluering i fjor. Samtidig går 82 prosent av førsteklassingene våre på SFO. Potensialet er stort, og mange få det til: SFO kan være en mestringsarena utenfor klasserommet, hvor barna får bedre leke- og lærelyst, kulturell kapital og sosial mobilitet. Det kan brukes strategisk som en integrerings- og inkluderingsarena og virke språkfremmende. Alle disse erfaringene kan være like viktige som akademisk kunnskap når barna skal skape seg et godt liv.

Et godt SFO-tilbud er en viktig del av tidlig innsats. Det handler om å legge gode rammer rundt skolehverdagen. Det bidrar til at barna gjør det bedre på skolen, og er bedre rustet for livet etterpå. Da må vi sette tydelige krav til innhold og kvalitet. Venstre har lenge kjempet for dette, og nå har regjeringen endelig forpliktet seg til å lage en nasjonal rammeplan.

LES BAKGRUNN: Forskere avdekker enorme forskjeller i SFO

En nasjonal rammeplan er viktig for å vise vei og sette minimumskrav. Samtidig skal det gis rom for lokal variasjon. Styrken i de store forskjellene på SFO-er rundt omkring, er at det også finnes mange ulike løsninger. Venstre har tro på at vi kan dyrke fram det beste lokalt og lære av hverandre, samtidig som vi gjør et felles ambisjonsløft for SFO.

Det finnes ingen føringer for hvor mye SFO skal koste, og prisforskjellene fra kommune til kommune er store. Venstre har fått gjennomslag for å gi barn fra lavinntektsfamilier gratis SFO etter skoletid. Nå må det innføres.

LES KOMMENTAR: Tre grunner til at SFO-skandalen ikke kan fortsette

I dag går godt over halvparten av småskolebarna på SFO, men andelen er likevel langt mindre enn dem som går i barnehage. Ett hinder er foreldrebetalingen: Mens barnehage har makspris, søskenmoderasjon og gratis kjernetid for dem som har familier med lav inntekt, er SFO et prisanarki.

Dagens ordning er urettferdig, og prisforskjellene er altfor store fra kommune til kommune. En nasjonal SFO-evaluering fra i fjor viste at foreldrebetalingen kan være et hinder for at barna fra de familiene med lavest inntekt får delta på SFO. SFO må derfor bli billigere for de barna som trenger det mest. Venstre har fått gjennomslag for å gi barn fra lavinntektsfamilier gratis SFO etter skoletid. Nå må det innføres.

Det handler om å gi barna våre en best mulig oppvekst – og Venstre setter barn først.

LES OGSÅ: Grunnlaget for SFO bør revurderes

LES OGSÅ: Gratis tid i SFO styrker integreringen

På forsiden nå