Debatt

Trafikkforhold på fylkesvei 707 på Klett

Det har kommet flere spørsmål til hvordan Statens vegvesen skal bedre trafikkforholdene på Klett. Her er noen av tiltakene.

Mye kø på E6 i Storlerbakken på grunn av trafikk som skal av mot E39 eller kjøre mot Leinstrand. Trafikken hoper seg opp mot rundkjøringa på Klett.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Det nye krysset på Klett fungerer dårlig i perioder med mye trafikk. I et leserinnlegg i Adresseavisen 19. juni uttrykker beboerne Kenneth Sandmo Grip, Johanne Storler og Kristin Stene på Leinstrand bekymring for at tiltak for å bedre trafikkflyten i krysset, vil føre til problemer andre steder på Klett.

Ett av de kortsiktige tiltakene Statens vegvesen vurderer, er å lysregulere rundkjøringa på Klett. Hensikten med et slikt tiltak er å gi E6-trafikk fra Trondheim mot E39 prioritet, og at vi dersmed begrenser kødannelsen ut på E6. Beboerne mener at lysregulering på fv. 707 vil gjøre at trafikk i Klett sentrum blir stående i stampe. Vi kan berolige med at det ikke vil komme lysregulering på fv. 707. Det er riktig at dette har vært skrevet i media, men det skyldes en misforståelse. Derimot planlegger vi å lysregulere trafikken som kommer sørfra på E6 og som skal inn på E39 eller mot Byneset. Det er primært denne trafikkstrømmen som gjør at E6-trafikk fra Trondheim mot E39 må stoppe opp før rundkjøringa.

LES OGSÅ: Ny rundkjøring på Klett. Historien om en varslet kø

Beboerne tar også opp situasjonen med avkjørsler på fv. 707. Forslaget om en ny avkjørsel på fv. 707 kom opprinnelig fra Statens vegvesen i 2016. Avkjørselen skulle gi mulighet til å etablere flere innfartsparkeringsplasser for kollektivreisende, men planforslaget ble i 2019 stoppet av bygningsrådet. Det blir dermed ikke innfartsparkeringsplasser på dette området. Mens adkomst til innfartsparkeringsplassene enda var aktuelt, signaliserte Trondheim kommune behov for den nye avkjørselen for å sikre adkomst til en kommunal pumpestasjon, som i dag ikke er tilstrekkelig tilgjengelig.

Underveis i samme prosess ble Statens vegvesen kontaktet av en eiendomsutvikler som planlegger næringsvirksomhet i det samme området. Konkret ble det foreslått en dagligvareforretning. Næringsutvikleren ønsket i samarbeid med Felleskjøpet, som fikk sin avkjørsel til fylkesvegen stengt ved etablering av bomstasjon i 2010, å få adkomst til sine eiendommer fra den nye avkjørselen. Statens vegvesen var positiv til forslaget forutsatt at dagens adkomst til Felleskjøpet og næringseiendommen, som i dag går gjennom døgnhvileplassene for tungtransport, stenges slik at gående og syklende til næringsområdene i framtida ikke trenger å bevege seg gjennom døgnhvileplassene.

LES OGSÅ: Statens vegvesen ble advart mot at Klett-rundkjøring kunne gi kø

I 2019 ga Trondheim kommune dispensasjon til en ny avkjørsel sør for Circle K. Vedtaket betyr at det blir to avkjørsler på fv. 707. Dagens avkjørsel vil gi adkomst til Circle K og døgnhvileplassene. Den nye avkjørselen vil gi adkomst til Felleskjøpet, næringsområdet og pumpestasjonen.

Vedtaket gjør at gående og syklende langs fv. 707 vil måtte krysse en avkjørsel mer enn i dag. Selv om det av hensyn til alle trafikantgrupper generelt sett ikke er ønskelig med flere nye avkjørsler, har vi lagt vekt på at det også er lite ønskelig med flere gående og syklende gjennom døgnhvileplassene. Saken handler om å fordele trafikken som uansett ville gått i dagens ene avkjørsel til to avkjørsler.

LES OGSÅ: Utvider ny E6 med ekstra forbikjøringsfelt

At det blir økt trafikk som følge av etablering av mer næring er en følge av tidligere vedtak om etablering av næringsområder. Våre vurderinger er gjort på grunnlag av de siste tilgjengelige trafikktallene, og ikke etter en konsekvensutredning fra 2008, som beboerne henviser til i innlegget. Avkjørslene vurderes som oversiktlige og trafikksikkerheten som akseptabel.


På forsiden nå