Debatt:

Barn rammes av kutt i tilbudet i familietiltak

Hvordan er det mulig med kutt i bemanningen? Vi mener at det gis «feil medisin», med motsatt virkning av ønsket utvikling.

To ansatte har klar beskjed til kommunens ledelse: Reverser kuttene!  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Trondheim skal være en god by å vokse opp i. Barne- og familietjenesten (BFT) har som oppgave å hjelpe og støtte familiene, skolen og andre offentlige etater til å nå dette målet. Familietiltak er en avdeling i BFT, som tilbyr barn, unge og deres familier samtaler, råd og veiledning, individuelt og i gruppe, for å bidra til gode endringer når familier har det vanskelig. Tiltakene er både forebyggende og helsefremmende, i vid forstand. Vi bistår barn og familier i vanskelige livssituasjoner, og representerer bred tverrfaglighet, med sosionomer, barnevernspedagoger, psykologer, vernepleiere, spesialpedagoger og familieterapeuter. De siste årene har vi hatt en stor økning av arbeidsoppgaver.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Grete Bartnes 

Julie Marit Granlund 

Høsten 2019 ble det kuttet to stillinger hos Familietiltak og ytterligere en stilling kan bli kuttet i 2020. Begrunnelsen er merforbruk i akuttplasseringer og fosterhjem. Når vi nå blir færre ansatte, vil vi informere om hva vi gjør for familier som ofte er i svært sårbare situasjoner, og konsekvensene av budsjettkuttet. Vi er svært bekymret for hvordan barn og foreldre som strever i hverdagen skal få det som resultat av nedskjæringene. Nedskjæringene gir færre ansatte, og som en konsekvens må det kuttes i bistand til familiene.

Familietiltak mottar en stor del av oppdragene sine fra barnevern. Når barnevernet vurderer at familier har behov for tiltak etter endt undersøkelse, er det familietiltak som i all hovedsak utfører dette, ofte i et samarbeid med barnehager, skoler og helsevesen. Vi får også henvisninger fra foreldre, PPT, fastleger og helsestasjoner med spørsmål om foreldreveiledning og psykisk helsebistand. I tillegg til individuell oppfølging av barn og foreldre, har vi en rekke systemoppdrag i barnehager, skoler, helsestasjon, skolehelsetjeneste og samarbeid med andre etater som politi, Nav og helse- og velferdskontoret. Vi gir bistand til barnehager og skoler i psykososialt kriseteam og konsultasjonsteam for seksuelle overgrep og vold. Familietiltak tilbyr foreldrekurs og har en familieavdeling som er et støttetilbud for familier med sped- og småbarn.

LES OGSÅ: Rødt-kandidat og ansatt i kommunen: Vi må styrke barne- og familietjenesten

Reduksjon i stillinger ved familietiltak merkes i de andre avdelingene i BFT, som allerede har knapphet på ressurser. Barnevern vil ikke ha like stort tiltaksapparat å henvise familier til som tidligere, vi vil kunne bistå PP-tjenesten i mindre omfang i deres arbeid, og helsesykepleierne må ta større del av samtaler med barn og foreldre enn i dag. Barn og deres foreldres utfordringer blir ikke mindre i tiden framover. Det kan være en utfordring for mange å se for seg hvordan hverdagen kan arte seg for barn og foreldre, når problemene er dype og varer over lang tid. Vi på Familietiltak opplever daglig at hverdagen er vond for en del barn og foreldre når helseproblemene er store eller når økonomien er så svak at det er vanskelig for foreldre å opprettholde daglig drift av «A/S familien». Disse barna og foreldrene deres trenger god og omsorgsfull hjelp og støtte fra et godt fungerende hjelpeapparat.

LES OGSÅ: Barnevernet vil redusere akuttvedtak

Kutt for Familietiltak er altså en konsekvens av «merforbruk på fosterhjem og akuttplasseringer». Familietiltak sitt oppdrag er nettopp å starte samarbeid med familiene tidlig for forebygge mer alvorlig utvikling for barna og foreldrene. For Trondheim kommune er det en ønsket og uttalt utvikling å etablere robuste hjelpetiltak til familiene, for å unngå å plassere barn i andre omsorgsbaser enn hos foreldrene.

Familietiltak har fått totalansvaret for bistå alle barn i alderen 0-5 år og deres foreldre, henvist etter Lov om barnevern, familiene med sammensatte og langvarige utfordringer. Der disse tidligere har fått støtte av for eksempel Viktoria-hjemmet, skal nå barna og foreldrene ivaretas i eget hjem. Disse familiene trenger tett oppfølging og ønsker bistand, gjerne daglig og over lang tid. Denne type tette oppfølging, har vi sett, krever flere ansatte, ikke færre!

Vi stiller oss undrende til at man ønsker seg mer «robuste tiltak» og tiltak tidligere inn i familiene, samtidig som man skjærer ned på antall ansatte som skal utføre dette oppdraget. «Tidlig og samtidig innsats» formidles som en rettesnor for arbeidet vårt, en praksis vi fagfolk også har stor tro på. Hvordan er dette mulig med kutt i bemanningen? Her mener vi at det gis «feil medisin», med motsatt virkning av ønsket utvikling. Vi trenger flere ansatte i alle deler av BFT, ikke færre!

LES OGSÅ: Barnevernet trenger flere innvandrere

Kommunens store utviklingsprosjekter, barnevernstrategien og «Stein, saks, papir», beskriver en god og ønsket utvikling for Trondheim kommune. Når Familietiltak nå rammes av nedskjæringer, ser vi ikke hvordan vi skal ha mulighet til å opprettholde samme tjenestetilbud og samtidig arbeide for å nå visjonene med disse prosjektene. Vi frykter en framtid med barn og foreldre som ikke får den hjelp de har behov og krav på og en arbeidshverdag med overbelastning for de ansatte. Kuttene i Familietiltak må derfor reverseres!

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå