Debatt

Nidarvoll skole ved et veiskille

På Nidarvoll skal det snart bygges en skole for 1300 elever på et område som tidligere rommet 450 elever. Det sier seg selv at antall kvadratmeter pr. elev blir hardt redusert. skriver innleggsforfatteren.  Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Kommunedelplanen for Sluppen er ute til høring. Ambisjonene er store. Det kan potensielt bli rom for over 5000 nye boliger. Vi leser at det skal bli en nær, tett, innovativ og ikke minst grønn bydel. Sluppen er forbundet med industri og gamle søppelfyllinger, så dette ser helt klart ut til å bli en forbedring.

LES OGSÅ: Nye E6 har ført til kraftig trafikkøkning i bomringen

Samtidig anerkjennes det at en av de største utfordringene er å avvikle trafikken i området. Sluppen er og blir et gigantisk veikryss med titusenvis av privatbilpasseringer daglig, tungtransport, syklister og fotfarende. Og midt i denne trafikkavviklingen skal man nå bygge en ny Nidarvoll Skole for 1300 elever.

Anders Teigen 

I dag passerer 8400 biler hver dag rett utenfor skolegårdsgjerdet til skolen langs Bratsbergvegen. Det meste av dette er gjennomgangstrafikk, for eksempel tungtransport fra industri i Fossegrenda. Det betyr både støy og støv og farlige kryss der våre mykeste trafikanter skal ferdes. Plangruppen ser problemet, og foreslår at det bygges en fylkeskommunal avlastningsvei mellom Leirfossvegen og Sluppenvegen, slik at all gjennomgangstrafikk fra Fossegrenda og Bratsberg ledes ut på E6 ved brannstasjonen. Bratsbergvegen forbi skolen kan dermed bli en ren kollektivgate. Vi i FAU for Nidarvoll skole synes dette ser ut som en svært god løsning.

LES OGSÅ: Dette er skolene som skal bygges i Trondheim

Det store tiltaket som skal gjøre Sluppen grønn, er den mye omtalte ambisjonen om å legge E6/Omkjøringsvegen i tunnel. Motorveien med støy og støv kan skjules helt fra de sentrale delene av det nye sammenknyttede Sluppen-området. Dette har unektelig mange positive sider, men vi ser med en viss uro på hvor man tenker å plassere tunnelåpningen i nordøst, hvor det som et resultat blir konsentrert et høyere nivå av støy og støv.

Planforslaget skisserer to alternativer. Alternativ 1 slipper ut drøyt førti tusen biler pr. dag i krysset med Bratsbergvegen ved Siemens. Alternativ to bringer trafikken ut ved Klæbuveien et par hundre meter lenger øst. Disse to hundre metrene ser ut til å utgjøre en ganske stor forskjell for Nidarvoll Skole.

På Nidarvoll skal det snart bygges en skole for 1300 elever på et område som tidligere rommet 450 elever. Det sier seg selv at antall kvadratmeter pr. elev blir hardt redusert. Vi blir beroliget med at Fredlybekken skal åpnes, og det skal bli til et grøntdrag som skolen også kan nyte godt av. Men om tunnelåpning alternativ 1 velges, blir denne nye grønne perlen flankert av fem felt motorvei pluss avkjøringsramper. Dette står i kontrast til en situasjon hvor motorveien går i tunnel opp til Klæbuveien, og området nord for skolen åpnes opp mot Sorgenfri med mulighet for flere og tryggere adkomstveier for elevene som bor på den siden av omkjøringsvegen.

LES OGSÅ: Er planen å samle all tungtrafikk i bydelen vår? Den kveler oss

Tidshorisonten på omformingen av Sluppen er lang, kanskje 10-30 år. Men høringsfristen er 1. oktober, drøyt tre uker frem i tid. Kommunen og vegvesenet skal bestemme seg for hvilke ønsker de skal melde inn til Nasjonal Transportplan på nyåret. Det er ikke sikkert man får det som man vil, men noen ganger skal man også være forsiktig med hva man ønsker seg. Man risikerer å få det.

På forsiden nå