Debatt:

«Nav-personale er blitt innpodet at de må være mistenksomme»

Trygde-skandalen engasjerer mange. Her er fem av de siste politiske innleggene Adresseavisen har fått om denne saken.

  Foto: Berit Roald

Saken oppdateres.

Steinkjer SV: Nav-personale er blitt innpodet at de må være mistenksomme

 • Steinkjer SV vil trekke fram to forhold som vi tror har hatt betydning for at denne skandalen har kunnet oppstå. Det ene er: de EU-vennlige partienes redsel for at det norske folk skal bli klar over hvor styrt vi er av regler fra EU. Forholdet er jo det at på områder som omfattes av EØS-reglene, må norsk lov vike for de forordningene som EU vedtar og som blir en del av EØS-reglene. De kommer i slike mengder at ingen har oversikten. Det er et stort rettssikkerhetsproblem at ikke en gang jurister vet hvilke rettsregler det er som gjelder i Norge. Men i dette tilfellet ble forholdet dessuten søkt tilslørt av de EU-vennlige partiene. Det har vært flere utredninger for å finne ut om Norge har mulighet til å hindre såkalt «trygdeksport». Det kan vi ikke. Det er slått fast flere ganger. Det er helt klart at alle EØS-borgere kan ferdes fritt i alle EØS-land. Men de EU-vennlige partiene har prøvd å opprettholde en illusjon om at Norge kan bestemme at trygdemottakere må oppholde seg i Norge.

Olav Olsen 

 • Det andre forholdet er at den blå regjeringen vi har nå, gjennomfører en nedvurdering av trygdemottakere. Personalet i Nav skal egentlig arbeide for å hjelpe folk. I stedet er de blitt innpodet at de må se med mistenksomhet på stønadsmottakere. Det har ført til det blir krevd at trygdemottakere, som svært ofte er i en vanskelig og sårbar stilling, må forstå juridiske spissfindigheter som til og med jurister har problemer med å forstå. I tillegg kommer at norske domstoler ofte ikke fungerer som en uavhengig statsmakt, men stort sett støtter staten mot den lille mann.
 • Den samla virkningen av disse to forholda, er en rad med dommer med krav om tilbakebetalinger og fengselsstraffer stikk i strid med det lovverket som faktisk gjelder i Norge.
 • Olav Olsen, Steinkjer SV

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Pensjonistpartiet: Grumsete holdninger i Stortinget og regjeringen

 • Trygdeskandalen er ikke en Nav-skandale, men en politikerskandale. Nav utfører bare det Stortinget og regjeringen pålegger dem. Helt siden Stoltenbergs regjering i 2011 presset gjennom pensjons- og uførereformen og fram til i dag har det uoffisielle tverrpolitiske signalet overfor Nav vært:

Elizabeth Moan   Foto: Espen Bakken

 • «Ta de trygdede hardt, gi ikke ved dørene og bank inn i dem at de ikke bidrar til fellesskapet og dermed må finne seg i å bli kjørt med stramme tøyler. Om nødvendig, bruk rettsvesenet mot dem og statuer eksempler!»
 • Pensjonistpartiet tar sterk avstand fra at et slikt uhørt menneskesyn skal råde grunnen hos våre øverste folkevalgte. Vi vil bekjempe disse holdningene med nebb og klør. Kommer vi på Stortinget i 2021, fortsetter vi kampen også der.
 • Elizabeth Moan, lederen i Trondheim Pensjonistparti

LES MER NAV-DEBATT: Mange er ikke «uskyldig dømt» i Nav-skandalen

Ap-medlem: Er det krokodilletårer vi er vitne til?

 • Eva Kristin, hvor har du vært? I avisa 1. november uttrykker Stortingets 1. visepresident Eva Kristin Hansen (Ap) sin vrede over det som er blitt kalt Nav-skandalen. Statsråd Anniken Hauglie og Nav-direktør Sigrun Vågeng har vært i vinden de siste dagene og beklaget klappjakten på syke og arbeidsledige. Et spørsmål er hvor dypt det stikker for de to siste. Om det er krokodilletårer vi er vitne til.

Tore Henriksen   Foto: Glen Musk

 • Den praksisen som er avdekket, ligger tross alt svært nær det som har vært Solberg-regjeringens politikk. Særlig har regjeringspartnere fra Frp uttrykt misnøye over at trygdepenger har tatt vegen over landegrensa. Nå leser vi at det kan dreie seg om minst 2400 saker over en periode på seks år. Det blir fristende å spørre om stortingsrepresentanter lever så langt fra folks hverdag at ikke en eller annen kunne fange opp en av sakene som har virket urimelig?
 • Fra høyrefolk skal en kanskje ikke vente så mye. Men folkevalgte fra Arbeiderpartiet og de andre sosialistiske partiene må vi ha lov til å forvente at de griper fatt å forhold som knirker i samfunnet. Og særlig stiller opp for medborgere som selv ikke har resurser nok til å ivareta sine rettigheter.
 • Tore Henriksen, Ap-medlem Ranheim

LES OGSÅ: Nav-alarmen burde gått for lenge siden


SV lokalt og nasjonalt: Vi må til bunns i NAV-skandalen

 • Vi har alle blitt rystet av Nav-skandalen. Veldig mange av oss kommer til å bli syke i løpet av livet og da trenger vi et system som er der for oss, et Nav-system som stiller opp. Mange mennesker har blitt uskyldig dømt for trygdesvindel. Vi i SV lover å snu alle steiner for å få svar på hvordan dette kunne skje.
 • Vår førsteprioritet er å få et tydelig svar fra arbeidsministeren på hvordan regjeringen har tenkt å sørge for at de som er uriktig dømt, eller har fått livene sine påvirket av Navs feiltolking av regelverket, får en oppreisning. Det handler om folk som urettmessig har sittet i fengsel, men det handler også om mange andre alvorlige historier. For det er mange som er rammet av denne saken, på ulike vis. Noen med psykiske problemer har fått ytterligere stein til byrden og psykiske påkjenninger med pålegg om en uriktig straffedom. Noen har måttet betale tilbake store summer de egentlig hadde rett på, uten at de hadde det spesielt romslig økonomisk i utgangspunktet. Og noen har ikke fått lov til å reise til utlandet for å besøke syke eller døende slektninger uten å risikere å miste livsgrunnlaget sitt.

Audun Lysbakken  Foto: Rune Petter Ness

Mona Berger  Foto: Rune Petter Ness

 • Det er sjokkerende å se at Nav i utgangspunktet mente at de ikke trengte å finne ut hvem som var rammet av denne enorme feilen. Dette skal vi også komme til bunns i. Hvorfor skjønte ikke Nav tidligere at de tok feil? Allerede i 2017 gjorde trygderetten det klart at de mente NAV praktiserte lovverket feil. Siden den gang har mange blitt rammet. Hvorfor blinket ikke varsellampene før?
 • Hvorfor skjønte arbeids- og sosialministeren først i september 2019 hvor alvorlig denne saken var, når hun ble varslet om uenigheten mellom Nav og trygderetten lenge før? Dette og flere andre spørsmål vil SV ha svar på når arbeidsministeren kommer til Stortinget for å redegjøre for saken på tirsdag. Vi kommer til å forfølge saken helt til alle svar er på bordet. Denne saken blir ekstra ille fordi så mange av de som styrer bruker store krefter på å mistenkeliggjøre folk som trenger hjelp fra fellesskapet. Det er nesten som om det brukes mer politisk trøkk og prestisje på å jage små og store feil, enn på å sørge for at alle som trenger det får hjelp. For alle som er rammet er dette fryktelig alvorlig, for noen av de sykeste og fattigste, er feilene i systemet og konsekvensene de har medført en katastrofe.
 • Svindel skal selvsagt tas, også i Nav, men vi må alle spørre oss om denne skandalen kunne skjedd hvis en slik type urett hadde rammet de friske og rike, ikke de av oss som er syke eller fattige. Dette må vi til bunns i. Nå.
 • Mona Berger, varaordfører Trondheim, Sosialistisk Venstreparti
 • Audun Lysbakken, partileder i Sosialistisk Venstreparti

LES OGSÅ: Dette er så jævlig - Nav-skandalen må i kontrollkomiteen

Pensjonistpartiet: Eget Nav-ombud i Trøndelag er nødvendig

 • Nav-skandalen som har rystet Norge den siste tiden viser med rette at langvarige kamp og krav om å innføre et Nav-ombud i alle fylker må iverksettes. Det har nå blitt avdekket at uskyldige sårbare mennesker i en vanskelig livssituasjon i møte med Nav har fått snudd livet på hodet - mange er dømt til fengselsstraff, og enda flere har mistet økonomisk støtte som de etter loven og regelverket har krav på. Jeg fremmer derfor en interpellasjon i Trøndelag fylkesting og spør fylkesordføreren om han vil støtte at det nå må opprettes et Nav-ombud i Trøndelag fylke. Tilsvarende interpellasjon retter Demokratenes Vidar Kleppe i Agder og det er et håp om at flere fylker følger etter for å opprette et Nav-ombud i alle fylker.

Svein Otto Nilsen 

 • Det er kommet over 4500 serviceklager til Nav på et år. Det er store tall. Det lovfestede formålet til Nav er å «møte det enkelte mennesket med respekt, bidra til sosial og økonomisk trygghet og fremme overgang til arbeid og aktiv virksomhet.» Skal Nav klare det, er det nødvendig å sikre at hver enkelt borger kan møte Nav på en god og trygg måte, få god veiledning og hjelp til å finne frem i systemet. Riksrevisjonen har dokumentert omfattende problemer med tanke på kvalitet i de tjenestene Nav utøver og hvordan Nav driver myndighetsutøvelse. Brukerorganisasjoner og et nær samlet politisk Norge har sett de problemene som finnes. Pensjonistpartiet som jeg representerer mener at befolkningen trenger et Nav som fungerer og et Nav-ombud er et skritt i riktig retning for å klare dette. For de fleste vil møtene fungere greit, men når det oppstår misforståelser, problemer eller folk ikke når frem på den måten de ønsker trenger vi noen som på en enkel måte kan hjelpe Nav og den som bruker Nav til å forstå hverandre, til å sikre at den som trenger Nav får riktig og god informasjon og til å veilede om hvordan systemene fungerer. Det er nødvendig med et Nav-ombud.
 • Det er i dag fra statlig side utbygd fylkesvise pasient- og brukerombud som dekker den statlige spesialisthelsetjenesten samt det meste av de kommunale helse- og omsorgstjenestene. I tillegg er det i enkelte kommuner etablert ombudsordninger som blant annet bistår innbyggerne når det gjelder spørsmål om økonomisk sosialhjelp. Behovet for en ombudsordning for brukere av arbeids- og velferdsforvaltningen har blitt tatt opp fra flere hold. Hovedformålet med å etablere en faglig uavhengig ombudsordning for arbeids- og velferdsforvaltningen vil være å bidra til å styrke brukernes rettssikkerhet gjennom oppfølging av enkelthenvendelser, særlig rettet mot klager som ikke passer inn i de formelle klageordningene som for eksempel klager vedrørende tilgjengelighet, saksbehandlingstid, kvalitet på tjenester, saksbehandleres oppførsel, manglende gjennomføring av vedtak og andre lignende forhold.
 • Svein Otto Nilsen, fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter


Adresseavisen ønsker en åpen og saklig debatt. Våre debattfelt er åpne 07-00 hver dag. Les debattreglene her.

På forsiden nå