Debatt:

Ny E6 Åsen-Mære: Vi sier nei til fire-felts motorvei med hastighet 110 km/t

Siv Furunes (SV) (i midten) er blant de som har skrevet dette leserinnlegget. Her er hun sammen med Lars Haltbrekken (SV) og Torgeir Strøm (SV).  Foto: Rune Petter Ness

Saken oppdateres.

Vi ber om at planlegginga av en overdimensjonert ny E6 stanses. Vi har ikke behov for en firefelts motorveg med hastighet 110 km/t på den 45 km lange strekningen. Det må heller bygges en veg som er mye billigere, og som samtidig løser utfordringene med trafikkavviklingen i overskuelig framtid.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Det er mange grunner til å stoppe disse voldsomme planene. En kostnad på 14 milliarder kroner er en altfor høy pris for skattebetalerne. Dessuten reduseres kjøretida kun med 5,5 minutter på strekningen. Næringslivet og biler med tilhengere har ikke lov til å kjøre over 90 km/t, så de vil ikke oppleve gleden av denne tidsbesparelsen. For SV, Rødt og MDG er det viktigste argumentet at vegen kommer til å rasere 1200 dekar av landets beste dyrkamark. Det vil også bli for langt mellom kryssene, slik at trafikken på de lokale vegene øker, dermed kommer vegen til å betjene gjennomgangstrafikken kun opp mot maks 25-30 prosent. Forslaget viser heller ingen løsning på utfordringene med økt lokaltrafikk. Når interntrafikken øker, blir det mer svevestøv og helseplager for innbyggerne. Vi vil også påpeke at trafikksikkerheten går ned, i stedet for opp, når den dimensjonerende hastigheten økes til 110 km/t. Konsekvensen ved ulykker er alvorligere ved en så høy fart. Dessuten medfører høyere fart mer dekkslitasje og forurensing.

LES OGSÅ: Denne E6-flaskehalsen i Trondheim kan få fire kjørefelt

Hastigheten må settes ned fra 110 til 90 km/t. Det gir en smidigere trasé slik at dyrka mark blir spart og mer av eksisterende veg kan benyttes. Det trengs nye traseer på strekningene Skogn-Magneten, Mule-Verdal og Fleskhus-Mære, men dette blir vesentlige billigere enn fire-felt på hele strekningen Åsen-Mære. Antall kryss mellom Magneten og Fleskhus må økes fra tre til fem, dvs. Magneten, Mule, Vinne, Havnekrysset og Fleskhus. For 40 prosent av strekningen, dvs. Åsen nord-Skogn, Magneten-Mule og Verdal-Fleskhus er det nok med moderate tiltak fordi standarden er bra, og det finnes avlastningsveger. På den 7 kilometer lange strekningen Mule-Verdal er trafikken så stor at det ikke blir tilstrekkelig med en avkjørselsfri to.felts veg. Derfor bør det bygges et forbikjøringsfelt på deler av strekningen i begge retninger.

LES OGSÅ: Her vil Statens vegvesen sette opp fartsgrensa til 100 km/t

Vegdirektoratet går mot samferdselsministeren og konkluderer med at det for årsdøgnstrafikk opptil 20.000 biler ikke er samfunnsøkonomisk lønnsomt med 4-felts motorveg. Med bakgrunn i de enhetspriser direktoratet skisserer for ulike priser, konkluderer vi ved en grov kalkyle med at en ny veg med tilstrekkelig standard reduserer kostnaden fra 14 til 5 milliarder kroner.

LES OGSÅ: Her skiltes trafikk fra Trondheim til Oslo rett frem. Veien til venstre er kortere, raskere og billigere

Noe må skje med E6 for dem som bor langs de verste strekningene og opplever utrygge skoleveger, støyt og luftforurensing. Å bruke 14 milliarder på 1200 dekar dyrka mark for å spare fem minutter er ikke bærekraftig. SV, Rødt og MDG mener det heller må brukes 2 milliarder av innsparte penger på en forenklet E6-utbygging til å ruste opp jernbanen med blant annet elektrifisering.

Det er tidligere gjort beregninger som viser at høyeste standard for alle foreslåtte nyanlegg mellom Trondheim og Steinkjer vil koste ca. 30 milliarder kr. Praksisen hittil for nyanlegg har vært at minst 50 prosent finansieres med bompenger. I media er det presentert regnestykker som viser at en tur/retur til Trondheim ville koste hele 600 kroner.

MDG, Rødt og SV på Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer utfordrer Senterpartiet og Arbeiderpartiet til å støtte oss i denne saken når den skal opp til sluttbehandling i kommunestyrene. Kunnskapen vi har om departementets planer tilsier at de bør stoppes.

Gunnar Løvås, Levanger SV
Sven-Øyvind Bern, Verdal SV
Siv Furunes, Inderøy SV
Gjertrud Holand, Steinkjer SV
Kjartan Gjeldvol, Levanger MDG
Arvid Wold, Verdal MDG
Bjørg Olsrud, Inderøy MDG
Arne Kvaal, Steinkjer MDG
Einar Dahlum, Rødt Levanger
Vidar Nordskag, Rødt Verdal

Følg Adresseavisen Meninger på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå