Debatt:

Garåsen svarer: Takk for et innlegg som gir meg muligheten til å komme med noen fakta om sykehjem i Trondheim

Jeg ønsker gjerne konkrete innspill til forbedringstiltak både fra brukere, pårørende og både nåværende og tidligere ansatte, skriver Helge Garåsen.   Foto: Terje Svaan

Saken oppdateres.

Dette er et svar på kronikken «Når er nok egentlig nok fra Helge Garåsen?» som sto på trykk i Adresseavisen 18. februar.

Vi har over tid økt andelen ansatte med fagutdanning, men det er utfordrende å holde tritt med behovet. Det er 78 prosent av alle ansatte på våre helse- og velferdssentre som har en fagutdanning. 45 prosent har fagutdanning og 33 prosent har høgskoleutdanning. Andelen assistenter er 22 prosent, noe som er lavere enn landsgjennomsnittet.

I 2019 ble det tilsatt en kommunesykepleier med et særskilt ansvar for å følge opp rekrutteringsutfordringene og bidra til kvalitetsutvikling av sykepleietjenesten. Trondheim kommune har etablert en mentorordning for sykepleiere som er utviklet gjennom et samarbeid med NTNU, Norsk Sykepleierforbund og KS. Denne ordningen blir nå utvidet til å gjelde alle nyansatte i helse- og velferdssentre og hjemmetjenesten. Målet er å utdanne 120 mentorer innen 2022.

LES OGSÅ: Når er nok egentlig nok fra helse- og velferdsdirektør Helge Garåsen?

Vi gjennomfører jevnlige brukerundersøkelser i sykehjem og i hjemmetjenesten. Undersøkelsene har seks hovedtema: informasjon, serviceinnstilling, brukermedvirkning/påvirkningsmulighet, forutsigbarhet, tjenestekvalitet og samhandling. Vi spør også om helhetsinntrykket av tjenesten. Vi er fornøyd med resultatet av brukerundersøkelsen hvor brukernes helhetsinntrykk av tjenestene får en skår på 5,2 av 6 mulige. Så mange som 78 prosent av brukerne har svart 5 eller 6. Dette er veldig positivt, også med tanke på den høye svarprosenten fra målgruppen på helse- og velferdssentrene. Undersøkelsen viser at brukerne opplever at de kommer godt overens med ansatte. De gir høy skår på spørsmål som handler om høflighet og respekt. Det gode inntrykket blir forsterket ved høy skår på både brukermedvirkning og samhandling. Brukerne skårer også høyt på tjenestekvalitet.

LES OGSÅ: - Situasjonen ved sykehjemmet var kaotisk

De spørsmålene som får noe lavere skår, handler om kjennskap til tiltaks-/pleieplan, tilpasset fysisk aktivitet/trening og muligheten til å komme ut i frisk luft en gang i uka.

Vi har spurt brukerne om det er noe de er særlig fornøyd med. Mange har kommentert at de er særlig fornøyd med de ansatte. Forslag til forbedringer handler særlig om flere aktiviteter og ønsket om ansatte som har bedre tid til dem. Selv om bemanningen på helse- og velferdssentrene har økt de siste årene, er vi fortsatt en av storkommunene med lavest bemanning. Både jeg og politisk ledelse har som mål å øke bemanningen.

LES OGSÅ: Kritikken fra Helsetilsynet rammer hardt

Som helse- og velferdsdirektør møter jeg hovedtillitsvalgte og hovedverneombud for alle fagforbund i helse- og velferdstjenesten fast hver 14. dag. Her diskuterer vi saker som hovedtillitsvalgte har fått melding om fra sine medlemmer. I tillegg er det tett dialog med personaltjenesten og arbeidsmiljøenheten som kan sette inn støttetiltak ved enheter som har ulike utfordringer. Ansatte har også mulighet til å melde bekymring anonymt gjennom vårt varslingssystem. I tillegg følger mine tre kommunalsjefer tett opp de enhetslederne de har ansvaret for.

LES SAKEN: - Det var umulig å gjøre en god jobb

Avslutningsvis vil jeg si at jeg ønsker gjerne konkrete innspill til forbedringstiltak både fra brukere, pårørende og både nåværende og tidligere ansatte.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå