Bevaring av jugendbygningene i Elgeseter gate er god bypolitikk!

Elgeseter gate 30B er nå foreslått bevart, mens de to andre gårdene nærmere Midtbyen fortsatt er foreslått revet.  Foto: Vegard Eggen

Saken oppdateres.

Saken behandles i fylkesutvalget i Trøndelag tirsdag 5. mai.

Elgeseter gate stammer fra den første jernbanelinja inn til Trondheim stasjon på Kalvskinnet som stod ferdig i 1864, men ble nedlagt allerede i 1884 da den nye jernbanestasjonen på Brattøra ble tatt i bruk. Dette åpnet for en byutvikling sør for Elgeseter bro. I årene like før første verdenskrig vokste det fram sammenhengende husrekker på begge sider av Elgeseter gate som utviklet seg til en hyggelig bygate med en enhetlig bebyggelse. Gata ble regulert til en gatebredde på 20 meter, noe som fungerte godt for transportformene på den tida. I forbindelse med bygging av ny Elgeseter bru bestemte bystyret å øke gatebredden til 34 meter for å møte forventningene om en stadig økende biltrafikk inn til Midtbyen. Mange bygninger ble revet og byggelinja flyttet lenger vest. Bare tre eldre bygninger står igjen på vestsida og markerer det gamle gateløpet. Disse har ifølge kommunens aktsomhetskart høy antikvarisk verdi (30B) og antikvarisk verdi (4 og 6). Bygningene ble ekspropriert i 1961, overtatt av Statens veivesen for å bli overlatt til forfall og riving.

LES OGSÅ: Riv de tre husene i Elgeseter gate!

Etter hvert har Elgeseter gate utviklet seg fra å være en hyggelig bygate til å bli en ødslig transportåre. Støy, luftforurensing og mange trafikkulykker preger gata. To metrobusslinjer, mate- bydels-, region- og flybusser kjører gjennom gata i tillegg til en biltrafikk på over 20 000 ÅDT (årsdøgntrafikk, summen av antall kjøretøy som passerer et punkt, red.anm.). Ifølge Miljøpakken skal kollektivtransporten prioriteres. Spørsmålet er om dette skal skje på bekostning av den verneverdige jugendbebyggelsen eller ved en reduksjon av biltrafikken og antall kjørefelt?

LES OGSÅ LESERINNLEGGET: Er det greit å rive jugendperler?

Det er gjennomført et omfattende og solid planarbeid i regi av Miljøpakken med til sammen fire alternativer som innebærer både riving og bevaring av jugendbebyggelsen. Ser man på de målene som dette planarbeidet formulerer, finner man faktisk at de fleste er sammenfallende med ønsket om å bevare den historiske bebyggelsen. Det gjelder målet om å redusere biltrafikken og gi bedre framkommelighet for kollektivtrafikken, legge til rette for mer gateliv og bymiljø, redusere barrière-virkningen i gata, øke attraktiviteten for gående og bidra til en økning av næringsaktiviteten. Dette passer også med planene om å etablere Elgeseter gate som en viktig akse i campusutbyggingen til NTNU og å redusere biltrafikken inn til Midtbyen. På den andre siden er det klart at disse målene ikke er forenlig med å opprettholde Elgeseter gate som en hovedgate for kjøretrafikken.

LES OGSÅ: Murgårdene i Elgeseter nok en gang

Bevaring av de tre jugendbygningene er derfor ikke bare et spørsmål om å ta vare på kulturverdier, men også om hva slags framtidig bymiljø vi ønsker at Elgeseter gate skal bli. Er disse bygningene viktige for gatemiljøet, visuelt og funksjonelt? Er innslaget av historisk bebyggelse viktig for opplevelsen av identitet, mangfold og variasjon i gaterommet, og representerer disse bygningene en bybebyggelse som er mer på linje med et urbant bymiljø vi ønsker at denne bydelen skal utvikles til?

Det lå an til flertall for bevaring av alle tre bygårdene i Bystyret 30. april. Vi gleder oss over at flertallet av byens politikere nå ser de gamle bygårdenes verdi og potensiale for nye Elgeseter gate, men avgjørelsen ble dessverre utsatt fordi saken også skal behandles i fylket. Vi har vist at bevaring av bygårdene kan bidra til å oppnå de viktigste målene i Miljøpakken, noe vi også håper at fylkets politikere vil se.

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Rives husene, vil det knake i det rødgrønne reisverket

LES OGSÅ KOMMENTAREN: Ikke riv skiten no igjen

LES OGSÅ: Dårlig byutvikling å bevare de tre husene i Elgeseter gate

LES OGSÅ: Han kjemper for å bevare jugendbygningene

LES OGSÅ: Riv de tre husene i Elgeseter gate!

LES OGSÅ: Jugendgårdene kan gi Elgeseter gate et løft

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå