Trafikk øst i Trondheim: Denne forbindelsen blir utrolig viktig for hele bydelen

Brundalsforbindelsen er en nøkkel for en lang rekke ulike forhold i bydelen øst for Omkjøringsveien.

Knut Selberg i Organisasjonen Bedre Veier  Foto: Leikny Havik Skjærseth

Saken oppdateres.

Bystyret behandler 17. juni «Miljøpakkens handlingsprogram 2021-2024», og lokalmiljøet jobber for å få inn midler til Brundalsforbindelsen. Charlottenlund og Brundalen Arbeiderlag avholder digitalt folkemøte om trafikksituasjonen på Charlottenlund 9. juni.

Byplanlegging er å tenke langsiktig og strategisk slik at Trondheim over tid utvikler et samfunn med de egenskaper og karakteristikker som er etterspurt og ønsket. Ingen kjenner framtiden, så oppgaven for dagens planleggere er å levere en stafettpinne videre som er både fleksibel og robust for å fange opp endrede forutsetninger. Hva vi tror idag stemmer sjeldent med verden slik den er om 30 år. Det er den historiske erfaring. Teknologi utvikler seg med en elektrifisert transport, pandemier kommer og går, sosialt handlingsmønster endrer seg. Uansett visjon og utviklingsmodell er et effektivt og fleksibelt nettverk som kan brukes på mange ulike måter å foretrekke, da den er endringsmulig.

Byplanlegging er alltid helhetlig, der dagens utvikling sees i lys av hvor vi er om 20, 30 eller 50 år. Vi kjenner den ikke, men vi svikter om vi ikke prøver å se framover og skape muligheter og handlingsrom i framtid.


Trondheim vokser med ca. 3000 personer pr år, noe som tilsier at Trondheim har fordoblet befolkningen om ca 60 år, en må derfor tenke langsiktig. Med 2000 personer pr år vil en fordobling ha funnet sted om 100 år. Det som skjer i det kortsiktige perspektiv, kommuneplanens arealdel som tenker maks 12 år og gjerne fire år (neste valg) sliter med å ha det langsiktige perspektiv. I Østbyen i Trondheim har vi en interessant situasjon der planleggere før oss har tenkt langt mens gjennomføringer og oppfølging preges av her og nå.

Byspredning betyr arealforbruk og økt bilbruk. Arealeffektive løsninger må være en overordnet målsetting der fortetting kan ta deler av den kommende veksten, men sammenbindende prosjekter som binder ulike fragmenter sammen er også viktig å realisere. En kan ikke bare planlegge etter eksisterende bussruter og knutepunkt, bussruter endrer seg når behov endrer seg.

LES OGSÅ: Ladejarlen kan bli et viktig møtested i den nye Østbyen

Øst for Omkjøringsvegen er en bydel som er spesielt fragmentert da bydelen mangler et navn og kun har navnene til tidligere gårdsbruk eller enkelt prosjekt/borettslag. Hele bydelen er preget av klatteplanlegging over mange tiår der de sammenbindende grep ikke er realisert.

Brundalsforbindelsen er en nøkkel for en lang rekke ulike forhold i bydelen øst for Omkjøringsveien. Den har en lang rekke egenskaper:

  • Avlaster Jakobslivegen for trafikk. Jakobslivegen er smal og mangler tildels fortau på ene siden. Dette er en boligveg som brukes som en overordnet lenke. Dagens situasjon er ikke akseptabel.
  • Avlaster Skovgård-krysset, krysset er sterkt belastet og stort behov for avlastning. Krysset er ikke egnet for trafikkøkning.
  • Drenerer tilstøtende boligområder for trafikk som avlaster ditto bakenforliggende vegnett, kortere kjørelengder til overordnet vegnett.
  • Binder ulike utviklingsprosjekt, Leangen, Øvre Rotvoll/Tunga, Brundalen og Overvik sammen til et fungerende hele. Østbyen vil slutte å være fragmenter.
  • Bygging av Brundalsforbindelsen medfører at Jakobslivegen og Skovgård-krysset ikke får den merbelastning som bygging på Overvik ellers ville medført.
  • Jakobslivegen kan stenges for gjennomkjøring av biler. Jakobslivegen kan stenges for gjennomkjøring av biler.
  • Redusert trafikkarbeid gjennom et mer effektivt veinett med reduserte avstander og ikke minst reduserte konflikter.
  • Gir nye muligheter for kollektivtrafikken med nye og mer effektive rutemønstre.
  • Kopler Østbyen sammen med sykkelveisystemet inn mot midtbyen.

LES OGSÅ: Vi må revurdere Lades rolle i midtnorsk historie

LES OGSÅ: Dårlig byutvikling å bevare de tre husene i Elgeseter gate

Brundalsforbindelsen er et sjeldent veisystem da den binder sammen, avlaster og gir nye muligheter i ett og samme prosjekt.

Et byggetrinn 1 på Brundalsforbindelsen er å bygge denne fra krysset ved omkjøringsvegen fram til Hørløcks vei. Effekten på avlastinger på Skovgård, Jakobslivegen og Brundalen vil være umiddelbar. Reguleringsplan for Brundalsforbindelsen mangler den siste sluttbehandlingen i bystyret. Den ble utsatt grunnet vurderinger av utbyggingsrekkefølger i Trondheim. Et endelig sluttvedtak for reguleringsplanen gjør det mulig å gjennomføre byggetrinn 1 nå til en fornuftig kostnad. Brundalsforbindelsen er et eksempel på et vegprosjekt som vil gi stor effekt allerede i trinn 1 og ytterligere utbygging kan komme når Brøset, Granås, Dragvoll, Øvre Rotvoll og Overvik utvikler seg videre. Bydelen er fragmentert og fragmentene må bindes sammen for en effektiv utvikling av all transport og gjøre bydelen mer attraktiv.

Les om våre nye debattsider: Kjære leser og debattant i Adresseavisen: Du har mye å glede deg til!

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå