Vern av Skarnsundet er ikke et svik!

Å unnlate vern vil være et svik mot kommende generasjoner, skriver Naturvernforbundet.  Foto: Leif Arne Holme

Saken oppdateres.

Som en reaksjon på vedtaket om vern av blant annet Skarnsundet, kommenterer Marit Arnstad (Sp) vedtaket som et svik. Elin R Agdestein (H) sier også at hun har jobbet mot statlig vern. Hovedbegrunnelsen synes å være at det legges begrensninger på næringsutviklingen.

At vår levemåte driver rovdrift på natur og klima er vel kjent. Den tiden da næringsinteresser alltid kunne trumfe naturvern er over. Det biologiske mangfoldet er i sterk nedgang, sjeldne planter, dyr og naturområder blir ikke vernet som kuriositeter - artige rariteter. De blir vernet fordi de er viktige for livsgrunnlaget for alt liv - også landbruk, fiske og annen næringsvirksomhet. Det er derfor særdeles kortsiktig å ikke legge begrensinger på næringsinteresser i sårbare områder. Å unnlate vern vil være et svik mot kommende generasjoner.

LES BAKGRUNN: Vernevedtak slo ned som en bombe

Naturvernforbundet i Trøndelag berømmer vern av Skarnsundet, men etterlyser vern av Børgin. Norge har ett av de lengste, vakreste og mest varierte kystområdene i verden. Gjennom Konvensjonen om biologisk mangfold og FNs bærekraftmål har Norge forpliktet seg til å verne minst 10 prosent innenfor våre territorialfarvann innen 2020, men arbeidet har gått sent. Kun omkring 3 prosent er vernet, så vi har langt igjen til Norge oppfyller våre internasjonale forpliktelser.

Det er vanskelig å forstå at vernevedtaket slo ned som en bombe, slik lokale politikere hevder. Både Skarnsundet og Børgin har vært utredet lenge, og verneforslagene har ligget klare. Både lokale, nasjonale og internasjonale hensyn er tatt med i vurderingene. I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 var det planlagt vern for 12 områder høsten 2019. Det er ni av disse som nå er vedtatt vernet. Både Skarnsundet og Børgin var foreslått høsten 2019, men bare Skarnsundet ble vernet nå. Naturvernforbundet ser fram til et snarlig vernevedtak også for Børgin.

LES MER: Nå kjøper trøndere sjøhytter på impuls

Skarnsundet og Børgin er to svært verdifulle marine områder med særegent artsmangfold av nasjonal og internasjonal verdi. Vernet vil ikke være til hinder for dagens aktiviteter, men det er viktig at vi nå får vernet disse biologiske oasene mot framtidige inngrep. Børgin og Skarnsundet har blitt brukt i undervisning og forskning siden 1870, og er viktige referanseområder for forskning og overvåking.

Verdier under vann synes ikke like godt som de over. Mange er derfor ikke klar over de unike egenskapene ved disse to områdene:

  • Skarnsundet - verdens grunneste dypvannskorallrev: Sundet er trangt med en sterk tidevannsstrøm og ligger i indre del av Trondheimsfjorden. Den sterke strømmen vasker bort fine partikler og etterlater fjell som gir godt feste for korallarter, forskjellige arter av svamper og annen godt intakt marin hardbunnsfauna. Her finner vi også verdens grunneste forekomst av den revbyggende, kaldtvannskorallen øyekorall.
  • Børgin – marin poll med stort biologisk mangfold: Børgin er en grunn poll mellom Inderøy og Sparbu og er også kjent som Borgenfjorden. Fjordarmen har et indre og et ytre basseng, og er forbundet med Trondheimsfjorden gjennom et smalt sund med en sterk tidevannsstrøm. Den sterke strømmen gir stor utskifting av vann i det ytre bassenget og gode oppvekst- og levevilkår for mange planter, krepsdyr, fisk og fugl. Det er blant annet registrert 86 forskjellige makroalger, 78 forskjellige flerbørstemarker, 45 muslingarter, 15 sjøpunger og 22 forskjellige pigghuder. I det indre bassenget er det på grunn av dårlig vannutskifting oksygenfritt bunnvann med en helt spesiell artssammensetning.

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå