Debatt:

Ikke aktuelt å rive hovedbygget

  Foto: Erling Moe

Saken oppdateres.

Fylkeskommunen vil jobbe for å finne en løsning som bevarer det historiske hovedbygget på Follo i Orkdal.

Det har skapt uro i Orkdal-samfunnet etter at fylkeskommunen sendte ut nabovarsel om rivning, og det er lett å forstå at dette kan oppfattes som en provokasjon.

Fylkeskommunen har og skal ivareta ulike roller i våre egne byggeprosesser, både som utbygger og som kulturminnemyndighet. Sondering av ulike alternativer er en del av en ordinær prosess. Men det er ikke sendt noen søknad om rivning i dette tilfelle, og det vil heller ikke bli gjort. Derfor skulle vi ikke sendt ut nabovarsel.

Her har ikke samhandlingen vært god nok internt i fylkeskommunen. Det skal vi ta lærdom av.

LES OGSÅ: Skolebygningene på Follo: Et historisk monument

Utdatert som skolebygg. Hovedbygningen på Orkdal har en sterk og lang historie. Det var det første landsgymnas som ble opprettet nordenfjells etter skolereform og lovendring i 1914. Reformen skulle bidra til at landsungdom også fikk artium og like muligheter til høyere utdanning som byungdom.

Over 3000 ungdommer fikk eksamen artium på Follo, og slik ble skolen viktig for utviklingen av velferdssamfunnet.

Alle er enige om at dagens Orkdal videregående skole har en viktig funksjon i sitt lokalsamfunn og må sikres gode muligheter for å utvikle seg som et moderne utdanningsmiljø. Dessverre har ikke hovedbygningen en plass i det bildet.

Da saken ble politisk behandlet i Sør-Trøndelag fylkeskommune i 2013, var konklusjon at rehabilitering til skolebruk ville bli for kostbart og at en slik ombygning heller ikke ville ha lang levetid.

Orkdal videregående skoles framtid ligger altså ikke i hovedbygningen. Men den flotte hovedbygningen har så definitivt en framtid.

Styrket rolle som myndighet. Daniel Johansen skriver i en kronikk i Adresseavisen 21. august at hovedbygningen er et offer i kjølvannet av regionreformen som overførte myndighet fra Riksantikvaren til fylkeskommunene. Det er ikke helt riktig. Denne saken har ikke direkte noe å gjøre med de nye oppgavene fylket fikk i regionreformen. Vår rolle som høringsinstans er akkurat den samme som før.

LES OGSÅ: Fylkeskommunal hushai

Derimot har Johansen rett i at regionreformen i større grad ga fylkene myndighet til å ivareta nasjonale og regionale kulturminner. Fylkene skal også sikre regional og lokal samhandling om kulturminner. Økt myndighet til fylkeskommunene sikrer nødvendig nærhet og lokalkunnskap for å ivareta vår felles kulturarv.

Orkdal-saken forteller oss at vi kan bli bedre på samhandling for å oppnå nettopp det.

At hovedbygningen ikke lenger er egnet som skolebygg betyr slett ikke at den er uten verdi. WSP Engienering foretok tidligere i år på oppdrag av fylkeskommunen en vernevurdering. Konklusjonen er at bygget er godt bevart utvendig, mens den historiske verdien innvendig er betydelig forringet på grunn av tidligere ombygninger.

«Derimot spiller bygget en svært viktig rolle i det samlede miljøet, og den miljøskapende verdien gir bygg E en høy opplevelsesverdi. Uten bygg E vil området i mye mindre grad oppleves som et sted med lang historie», skriver WSP Engienering i sin rapport fra 8. juni i år.

Interessert i debatt og meninger? Les flere saker her.

Fylkeskommunen vil nå ta initiativ til at vi sammen med andre gode krefter ser på hvilke muligheter som finnes for å bevare bygget. Hovedbygget har fortsatt en viktig historie å fortelle. Kanskje gjøres det best ved at andre enn fylkeskommunen overtar ansvaret for bygningen. Det store engasjementet lokalt gir i alle fall håp om at mange vil bidra i denne historiefortellingen. Å bevare bygningen vil være en jobb som krever ressurser, interesse og deltakelse fra mange aktører.

Målet må uansett være en løsning som sikrer at denne viktige delen av vår skolehistorie blir ivaretatt. Samtidig som dagens Orkdal videregående skole kan fortsette sin gode utvikling.

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå