Flaskehalsen på E6 Sluppen

Saken oppdateres.

Statens vegvesens forslag til plan for etablering av to gjennomgående felt i begge retninger på E6 Sluppen har møtt motstand i Trondheim kommune. Kommunedirektørens innstilling til Trondheim Bygningsråd anbefaler bygningsrådet å ikke vedta planforslaget siden det er i strid med kommunens overordnede retningslinjer for arealplanleggingen.

Det er to grunner til at bygningsrådet bør tenke seg godt om i denne saken. Den ene grunnen er trafikksikkerhet for E6 trafikken i begge retninger og den andre er beredskap og fremkommelighet for nødetater ved uønskede hendelser.

LES SAKEN: Anbefaler å si nei til E6-utvidelse på Sluppen

Flaskehalser på veger med stor trafikk øker sannsynligheten for at det skal inntreffe trafikkulykker, spesielt når trafikken inn mot flaskehalsen har relativt høye hastigheter og trafikkvolumet er stort.

Årsaken til at det skjer ulykker i forbindelse med flaskehalser er veldig ofte såkalte sjokkbølger i trafikkstrømmen. Disse sjokkbølgene starter gjerne når en bilfører i en trafikkstrøm med jevn hastighet av en eller annen årsak foretar en nedbremsing. Førerne som kommer bak, får kortere og kortere tid på å tilpasse hastigheten til forankjørende bil jo lenger bak i oppstrøms trafikkstrøm man observerer. I verste fall blir reaksjonstid og bremsetid større enn tidsluken til bilen foran. Da får vi en påkjøring bakfra ulykke.

En typisk situasjon hvor slike sjokkbølger opptrer er at en tett trafikkstrøm med god hastighet tar igjen en saktegående kø eller kjøretøy, eller i verste fall en stillestående kø.

LES OGSÅ: E6 på Sluppen kan få fire felt. Nå kommer Vegvesenet med hard kritikk

I et av vedleggene til innstillingen til Bygningsrådet står det at det har skjedd 15 trafikkulykker innenfor planområdet de siste ti årene. Alle ulykkene førte heldigvis bare til lettere skader som forenklet sagt er skader som ikke krever innleggelse på sykehus, men potensialet for alvorlige skader er absolutt til stede. En stor andel av ulykkene skyldtes påkjøring bakfra og feltskifter.

De som kjører E6 over Sluppen i begge retninger på tider med stor trafikk, har helt sikkert observert hendelser som fort kan føre til sjokkbølger bakover med risiko for påkjøring bakfra ulykker. Et typisk eksempel er snikkjørere som presser seg inn i køen før innsnevring fra to til ett felt. Slike manøvrer kan skape uheldige sjokkbølger både i det feltet som bilen kommer fra og i det feltet bilen presser seg inn i.

Statens vegvesen har laget en plan for å fjerne Trøndelags mest trafikkerte E6-flaskehals på Sluppen.   Foto: ILLUSTRASJON FRA STATENS VEGVESEN

LES OGSÅ: Slik vil Statens vegvesen fjerne E6-flaskehalsen i Trondheim

Det er et paradoks at en bilfører som skal være snill og fleksibel i trafikken og bremser ned for å slippe inn en snikkjører, i verste fall kan skape en sjokkbølge som kan føre til en trafikkulykke.

Dersom det var to gjennomgående felt ville dette i stor grad redusere sannsynligheten for uheldige sjokkbølger i tillegg til at fremkommeligheten for E6 trafikken vil forbedres. Dette inkluderer også alle bussene med kollektivtrafikanter på veg inn til sentrum. Punktlighet er en viktig parameter for trafikanter som kan velge mellom egen bil og kollektivtrafikk.

Når det oppstår uønskede hendelser som krever utrykninger fra nødetatene kan manglende fremkommelighet for disse få fatale følger. Den delen av E6 som bare har ett felt i hver retning er meget sårbar mht. fremkommelighet i slike situasjoner, spesielt hvis den uønskede hendelsen skjer på den strekningen som bare har ett felt. To gjennomgående felt vil ikke alltid kunne garantere 100 prosent fremkommelighet for nødetatene, men vil i hvert fall redusere risikoen for null prosent fremkommelighet.

Det er veldig bra at miljøhensyn teller mye når ulike infrastrukturalternativer skal vurderes, men trafikksikkerhet, fremkommelighet for kollektivtrafikken, og beredskap og fremkommelighet for nødetatene bør også telle med. 0-visjonen (ingen drepte eller hardt skadde i vegtrafikken) som Stortinget vedtok i 2002 gjelder fortsatt.

LES OGSÅ: Det finnes penger til E6-utvidelse på Sluppen likevel

Følg Adresseavisen Debatt på Facebook og Adresseavisen på Facebook, Instagram og Twitter

På forsiden nå