Kreftpasienter med seneffekter trenger et tilbud nå, Helse Midt-Norge!

I 2012 vedtok Helse Midt-Norge å legge til rette for et pasientforløp for forebygging og behandling av seneffekter etter kreftbehandling. Ni år senere står kreftpasienter fremdeles uten et poliklinisk tilbud.

Saken oppdateres.

Dette til tross for at både pasientforløpet og nøkkelkompetanse står klart. Regional kreftplan for Helse Midt-Norge 2011-2020 (vedtatt i 2012) var langtidsplanen som skulle sørge for best mulig organisering av kreftbehandling og kreftomsorg i hele helseregionen. Planen skal sikre at kreftpasienter i Midt-Norge får tilbud om diagnostikk, behandling og oppfølging i henhold til nasjonale retningslinjer. Oppfølging av seneffekter etter kreftbehandling er fremhevet som et eget mål.

I dag lever nesten 300 000 nordmenn som har eller har hatt kreft. Tallet på kreftoverlevere har doblet seg på få år. Prognosene tilsier at det blir enda flere i årene fremover, takket være bedre og mer presise behandlingsmetoder.

Men medaljen har en bakside. Mange av kreftoverleverne sliter med store seneffekter og synes det er vanskelig å bruke begrepet «frisk» om sin egen helsetilstand fordi kreft setter spor lenge etter at behandlingen opphører. Seneffekter kan arte seg som tretthetsfølelse/fatigue, konsentrasjons- og hukommelsesvansker, nerveskader og høyere risiko for å utvikle nye sykdommer, som for eksempel hjerte- og karsykdommer.

Kreftforeningen har satt seneffekter på agendaen på folkemøter landet over de siste årene. Helsepersonell, kreftpasienter og pårørende har stått i kø for å komme inn. Vi har måttet avvise folk i døra og arrangere nye møter. Vi har sett voksne menn stå med tårer i øynene, fordi de endelig blir sett og hørt.

LES OGSÅ: Vi trenger en poliklinikk!

LES OGSÅ: Det haster!

Brukergruppen ved kreftklinikken på St. Olavs hospital fremhever at det handler om å behandle plager som reduserer livskvaliteten, og ikke minst muligheten til å stå i arbeidslivet.

I november 2015 hadde seneffektpoliklinikken ved St. Olavs hospital sin første pasient. I to og et halvt år hadde poliklinikken svært stor pågang og tidvis lange ventelister. Pasienter med særlig sammensatte og alvorlige seneffekter fikk endelig utredning og oppfølging. Arbeidet på poliklinikken ga ny og bredere kunnskap om hvordan vi kan hjelpe pasientgruppen.

På grunn av manglede øremerkede midler, måtte seneffektpoliklinikken settes på vent i 2018. Behovet for behandling og oppfølging hadde ikke blitt mindre i løpet av perioden. Heller tvert imot.

Overlege Frode Skanke ved Unicare Røros, stiller spørsmål om Helse Midt-Norge har innsett alvoret, og påpeker at det haster å få på plass et poliklinisk tilbud til kreftpasienter med seneffekter. Skanke har mange års erfaring med å møte og behandle kreftoverleverne, og understreker at denne pasientgruppen trenger å bli møtt med spesiell kompetanse.

De nasjonale rådene har også blitt tydeligere. I regjeringens Nasjonale kreftstrategi, Leve med kreft (2018-2022) anbefales det å bygge opp regional kompetanse om seneffekter med personell som kan gi råd til allmennleger og kommunehelsetjenesten om diagnostikk og behandling av seneffekter, og ta imot pasienter med kompliserte seneffekter for utredning og behandling.[MB2]

Med bakgrunn i erfaringene fra seneffektpoliklinikken fikk Kreftklinikken på St. Olavs hospital klarsignal fra Helse Midt-Norge på et initiativ om å utarbeide et regionalt pasientforløp for seneffekter etter kreftbehandling. Initiativet passer som hånd i hanske med de nasjonale anbefalingene og helseforetakets egen kreftplan: «Basert på nasjonale retningslinjer og regionale forhold bør det utarbeides regionale pasientforløp for alle kreftdiagnoser, samt generelle forløp for palliasjon, oppfølging etter kurativ behandling, herunder rehabilitering og diagnostikk, forebygging og behandling av seineffekter etter kurativ kreftbehandling.»

Sjelden har en mer representativ gruppe fagpersoner, organisasjoner og brukere satt seg sammen for å gi helseforetaket de beste råd for hvordan kreftpasienter med senskader kan ivaretas. Representanter fra både spesialist- og kommunehelsetjeneste, kreftleger, fastleger, kreftkoordinatorer, fysioterapeuter, sosionomer, Lærings- og mestringssenteret, brukerrepresentanter, Kreftforeningen, rehabiliteringsinstitusjoner og NAV bidro i arbeidet. Et nøkternt og solid forslag ble utarbeidet og ligger klart på bordet.

Kreftoverlevere står i kø for et poliklinisk tilbud og trenger et pasientforløp for seneffekter etter kreftbehandling.

Helse Midt- Norge, dere har selv anbefalt det. Når kommer avklaringen?

Følg Adresseavisen Midtnorsk debatt på Facebook!

På forsiden nå