Stopp veivalsen til Nye Veier og Statens Vegvesen mellom Oppdal og Ulsberg til konsekvensene er avklart

Saken oppdateres.

Om de tre debattantene: Vi er tre grunneiere som har engasjert oss i denne saken: To utflyttede: Jo Austberg som mister mye skog og utmark, Svein Einar Stuen der hjemplassen miste mye skog og beitemark, og Øystein Kvam som er leder for Tørset hytteforening som blir nærmeste nabo til den planlagte 4-felts motorveien. Vi er engasjerte i å ta vare på miljø og natur.

Rennebu kommune har så langt vært en villig dansepartner. Uten å ta hensyn til motforestillinger om nærmiljø, klima og naturmangfold, slukte kommunen det nye planprogrammet om ny 4-feltsmotorvei fra Nye Veier rått. Nå er det i tillegg varslet oppstart av videre planarbeid sørover mot Fagerhaug, Oppdal. Der er det planer for at motorveivalsen skal fortsette over jomfruelig terreng. Nå forventer vi at Oppdal og Rennebu kommune stiller krav om at det foretas en helhetlig konseptvalgutredning, der konsekvensene av utbedring langs eksisterende E6 til 2- og 3-feltsvei mellom Oppdal og Ulsberg sammenstilles med konsekvensene av å bygge en slik firefelts motorvei.

LES OGSÅ: Øystein kan få nye E6 100 meter fra hytta

Ifølge planprogrammet skal formålet med reguleringsplanen for E6 for strekningen være å legge til rette for to-/trefeltsvei sør for krysset med riksvei 3. Vi er mange som ser det som åpenbart at dette vil være fullt mulig å få til med å utbedre den eksisterende veitraseen, der det allerede også til dels er etablert tre kjørefelt. Jernbanen går i tillegg parallelt med veien her. Hvilke muligheter gir ikke dette for klimavennlig transport både av gods og passasjerer, for eksempel for folk som vill bo på Berkåk og pendle til Trondheim!

Likevel presterer Nye Veier å legge fram et planprogram for et planområde som utelukkende omfatter en veitrase som nesten i sin helhet vil gå gjennom det som gjenstår av natur- og kulturlandskap, et landskap som hittil ikke har vært berørt av slike store inngrep, og med betydelige konsekvenser for lokalsamfunn og nærmiljø. Begrunnelsen for dette er, ifølge planprogrammet:

  • «at vedtatt E6 løsning ved Ulsberg ikke framstår som endelig løsning på sikt», og at
  • «Ny løsning gir mulighet for 4-felts motorveg og fartsgrense 110 km/t helt fram til Ulsberg hvor det legges opp til et planskilt kryss mellom E6 og Rv. 3»

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Som planmyndighet har Rennebu kommune så langt fullstendig ignorert alle innspill og all argumentasjon om at utbedring av eksisterende E6 må utredes som et likeverdig alternativ. Det hjalp heller ikke at kommunen fikk oversendt et opprop med krav om dette fra 165 personer rett i forkant av kommunestyrets møte.

Etter kommunestyrets møte fikk Nye Veier ytterligere en e-post fra oss med anbefaling om enten å skrinlegge forslaget til ny trase for E6, eller utrede utbedring langs eksisterende E6 som likeverdig alternativ. Vi fikk etter dette følgende svar fra Nye Veier:

«Nye Veier har i innledende fase vurdert om et alternativ med utbedring av dagens E6 kunne være aktuelt, men har forkastet dette alternativet i samråd med Statens vegvesen.»

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

Dette klargjør tydelig at det her ikke har vært den åpenhet som vårt demokrati er bygget på. Sivilombudsmannen og Riksrevisjonen er nå blitt orientert om at rettssikkerheten her står i fare!

Krav om helhetlige utredninger: Vi lever midt i ei klima- og naturkrise. Våre etterkommere fortjener at vi tar en pause i veivalsen, og bruker den tida som nå trengs for å gjennomføre de utredningene som nødvendige. Vi forventer at Oppdal og Rennebu kommuner nå krever at det gjennomføres en helhetlig og likeverdig utredning av følgende alternativer på hele strekningen mellom Oppdal og Ulsberg:

  1. Utbedring langs eksisterende E6 til to og trefelts vei med fartsgrense 90 km/t.
  2. Anlegg av E6 i en ny trase tilrettelagt for 110 km/t øst for eksisterende trase og videre over Granholtet, i tråd med foreslått trase i planprogrammet fra Nye Veier.

Ulsberg-krysset: Ulsberg-krysset er i dag ett av de mest trafikkerte kryss i Midt-Norge. Vi kan heller ikke her se at det foreligger noen helhetlig vurdering om hvor det eventuelle nye krysset skal ligge, eller hvordan utforming krysset skal ha. Igjen viser dette et hastverksarbeid fra utbygger sin side, og en ansvarsfraskrivelse fra kommunen som ikke vil komme med noen krav.

Vi forventer også at sentrale myndigheter kommer på banen og forteller hvilke fordeler som ligger i det som Nye Veier hevder er de beste løsningene «på sikt». For oss er det vanskelig å forstå at noen i det hele tatt kan hevde den beste løsningen «på sikt», så lenge det åpenbart ikke er foretatt helhetlige vurderinger der ulike hensyn er satt opp mot hverandre. Hvordan skal nasjonal viktig infrastruktur som E6, riksvei 3 og jernbanen i et begrenset geografisk område samordnes «på sikt»? Hvordan vil raseringen av uberørt natur samsvare med forventinger i FNs bærekrafts mål «på sikt»? Minner om at samme lovverk og regelverk gjeldende også for Nye Veier, jfr. §19 i forskrift om konsekvensutredninger, krav om at relevante og realistiske alternativer skal utbedres.

LES OGSÅ: Øystein kan få nye E6 100 meter fra hytta

På forsiden nå