Nå er det sannelig nok!

Kartutsnittet viser – ifølge innleggsforfatterne - at gartneritomta kutter det sammenhengende kulturhistoriske landskapet nord for Lade allé i to deler på grunn av byggehøyden.   Foto: Illustrasjon: Trondheim kommune

Saken oppdateres.

Bygningsrådet i Trondheim har lagt ut et planforslag for gartneritomta på Lade på høring, men har de skjønt konsekvensene? Politikernes nyfrelste holdning til prosjektet kan oppfattes å være basert på et uheldig samrøre. Skanska skriver i et brev til byplankontoret 29. juni 2020: «I saksfremlegget har kommunedirektøren skrevet at nullvekstmålet nås selv om man bygger mindre. Dette opplever både vi som grunneier og flere i bygningsrådet som arrogant, og faglig svakt vurdert» (vår kursivering). Det at Skanska kritiserer byplankontoret slik, på vegne av sentrale politikere i byen under arbeidet med en plansak, sår sterk tvil om politikernes uavhengighet. Hva er det som foregår?

I bystyreflertallets samarbeidsavtale, under punktet «kulturminner», står dette: «Viktige kulturmiljø, som for eksempel lystgårdsanleggene, skal bevares og hensyntas i nærliggende reguleringsplaner» (vår kursivering). Kan vi virkelig ikke stole på at slike avtaler er forpliktende lovnader til innbyggerne i byen?

Da prosjektet ble avvist av kommunaldirektøren og bygningsrådet for ett år siden, skrev byantikvaren følgende: «Det er etter vår vurdering avgjørende at området nord for Lade allé holdes lavt, åpent og grønt som i dag, og at fortetting her begrenses». Så sent som 23. november 2020 hevdet fortsatt byantikvaren dette: «Ideelt sett burde det i dette landskapet vært et prosjekt som holdt seg innenfor 2-3 etasjer, slik vi har spilt inn fra planoppstart.» Etter dette utsagnet gir byantikvaren opp sine ideelle ønsker og inngår et uforståelig kompromiss med utbygger. Hvorfor?

Saken har hatt en rar utvikling. Byantikvaren kjempet, men kastet kortene i møtet med en lite samarbeidsvillig grunneier. Byplankontoret kjempet, men nådde ikke fram til politikerne. Politikerne kjempet ikke i det hele tatt. Politikerne applauderer derimot Skanskas profittplan for tomta, framfor å sikre stedstilpasning og god byutvikling. Området tåler ikke dette. Vi skammer oss virkelig på lokalpolitikernes vegne. Dette er byutvikling fullstendig ute av kurs.

I Lade allé vil blokkene rage 15 meter over bakkenivå og hele 10 meter høyere enn Ladetorget rett over Østmarkveien. Lenger nord vil blokkene tårne ytterligere fire meter til værs. Høydeforskjellene langs Østmarkveien, der Ladetorget blir lavere inn i terrenget nordover, mens gartneritomta blir høyere og høyere i samme retning, skaper en svært uheldig ubalanse. I tillegg blir området nord for Lade allé fullstendig delt i to. Til bygningsrådet: Senk disse høydene. Ta politisk ansvar. Nå er det sannelig nok!

Interessert i debatt? Les flere innlegg her!

Skrive for Midtnorsk debatt? Les mer her!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe!

På forsiden nå