Vern om lystgårdslandskapet på Lade

Innleggsforfatterne henstiller til lokale politikere om ikke å godta de foreliggende planer for utbygging av Gartneritomta. Her dronebilde over Ringve.  Foto: Erik Børseth

Saken oppdateres.

I kulturlandskapet på Lade har det gjennom mange år foregått, og foregår fortsatt, stor utbygging og fortetting som i vesentlig grad har endret landskapets karakter. Midt i dette landskapet ligger kulturhistoriske bygninger av stor verdi som perler på en stor, fra Lade kirke til Leangen gård. Riksantikvaren har vurdert nordsiden av Lade allé som kulturhistorisk landskap av nasjonal interesse, noe som pålegger Trondheim kommune og utbyggere et stort ansvar for vårt felles, historiske byrom.

LES OGSÅ: Vi har sett at politikere angrer i ettertid. La oss slippe det på Lade

Våren 2020 vedtok bygningsrådet i Trondheim å ikke godkjenne de framlagte planene for utbygging av den såkalte Gartneritomta (Østmarkveien 3-5.) Bygningsrådet ba om en ny plan fra utbyggerne, der blant annet hensynet til høyde og siktlinjer langs Lade allé ble ivaretatt. I saksutredningen påpekte kommunedirektøren at utbyggingen måtte tilpasses det aktuelle området på en måte som bidrar til «at det historiske landskapet fortsatt skal være godt lesbart, slik at man med letthet skal kunne se sammenhengen mellom de verdifulle anleggene».

LES OGSÅ: Nå er det sannelig nok

En ny plan er nå lagt fram til politisk behandling, men vi kan fortsatt ikke se at kulturhistoriske hensyn er godt nok ivaretatt. I Trondheim kommunes kulturminneplan (2013–2025) er det understreket at det rundt lystgårdene «skal sikres bevart en tilstrekkelig stor og miljømessig utfyllende landskapsramme». Den nevnte utbyggingen berøres også av hensynssonene for utvalgte kulturmiljø som er beskrevet i vedlegg til kommunedelplanens arealdel for 2012–2024.

LES OGSÅ: Riksantikvaren og kommunen settes på prøve på Lade

LES OGSÅ: Å planlegge byen med bind for øynene

De kulturhistoriske anleggene langs nordsiden av Lade allé – Lade kirke, Lade gård, Rognli, Ringve, Devle og helt i øst – Leangen gård – er alle av stor nasjonal interesse. Samtidig er de en del av kommunens historiske identitet. Med dette som utgangspunkt er det meget betenkelig at en reguleringsplan som tilrettelegger for en massiv utbygging på den såkalte Gartneritomta, om den vedtas, skal bidra til å forringe et viktig historisk og landskapsmessig kulturmiljø.

Ingen kan forlange at en utbygging på Gartneritomta skal skrinlegges, men vi mener at volumet av den foreslåtte bygningsmassen må reduseres betydelig. Landskapet tåler ikke at en slik ufølsom kile blir slått inn i rekken av enestående kulturhistoriske anlegg.

Vi mener dessuten at det skapes en uheldig presedens dersom man tillater et brudd med vedtatte planer, som siden kan brukes som argument for nye unntak fra planen. Dette er helt sikkert ikke siste gang noen ønsker å gjøre større tiltak i området, og det er derfor spesielt viktig at kommunen denne gangen setter klare grenser for utviklingen av området. Utbyggere må møte en prinsippfast, forutsigbar og konsekvent behandling av utbyggingssaker på denne siden av Lade allé.

Med sterk tilknytning, omsorg og engasjement for Ringve, samt et ansvar for å forvalte Ringve gård i den lange fremtidens perspektiv, henstiller vi til våre lokale politikere å ikke godta de foreliggende planer for utbygging av Gartneritomta. Kommunen må kreve at utbyggingen ivaretar det enestående kultur- og lystgårdslandskapet på Lade, til beste for byens nåværende og framtidige innbyggere.

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå