Ikke for seint å snu, Malvik kommune

Vikhammeråkrene. Kan politikerne i Malvik stå for en så vidtfavnende, dramatisk utvikling på Vikhammer? Spør Jan Holm i dette innlegget.   Foto: Ole Martin Wold

Saken oppdateres.

Malvik kommune er i ferd med å gjøre en kjempetabbe – men det er fortsatt mulig å snu. Utbyggingen av boligblokker på den mest produktive landbruksjorda på Vikhammer er så vidt kommet i gang med første byggetrinn. Godkjenningen av de neste byggetrinnene er under behandling.

LES OGSÅ: Hytteeier på Vikhammer: Er det trygt å bygge boligblokker på «bløtleire» her?

Har Malvik kommunes politikere og byråkrater magemål til å godkjenne denne svært effektive raseringen av produktiv jordbruksjord og truede dyre-, fugle- og plantearter? Kan politikerne i Malvik stå for en så vidtfavnende, dramatisk utvikling på Vikhammer? Dette er saken:

Hytteeier Jan Holm 

  • 70 mål produktiv jord blir rasert. Hva er det politiske grunnlaget for et slik vedtak i 2021 når Norge er et av de landene i verden med minst korn?
  • Ni truede dyre-, fugle- og sopparter holder til i området. Hvordan har kommunen tenkt å takle presset mot fjæra?
  • Vikhammer får 800 nye boliger, og omtrent 2500 nye innbyggere – tilnærmet en dobling av folketallet. Hvilke aldersgrupper vil befolke området og er kommunen forberedt på å gi service og tjenester til en så stor økning av befolkningsmassen? (Det står ingenting om hypoteser for aldersfordeling i dokumentene fra kommunen).
  • Hva med handelsnæring og generelt næringsliv? Det eneste vi har hørt om er en pub på gården på Øvre Vikhammer, men er det det beboerne interessert i?
  • Så vidt vi skjønner er ikke skredfare-vurderingen i orden, jevnfør Multiconsults rapport om Nedre Vikhammer. Det er kun gjort såkalte «dreietrykk-sonderinger». Ekspertene har anbefalt «totalsonderinger», som blant annet vil vise avstanden til fast grunn/berg. Dette ser ikke ut til å være gjort.
  • Vikhammerdalen og området mot sjøen er kjent for leirgrunn, og med flere skred gjennom historien. Er dette vurdert godt nok nå når Vikhammer-området kommer ut med dobbelt press; E 6-utbyggingen, der Vikhammerdalen og Malvikvegen belastes av flere tusen biler ekstra per døgn samtidig med utbyggingen på åkrene. I NVEs forslag til ny veileder om flyteskred står det: «Det er estimert at opp mot 90 prosent av alle skredene er direkte eller indirekte forårsaket av anleggsarbeider … særlig utsatt når det gjelder vibrasjoner fra sprengning, vibrokomprimering eller annen form for rystelser.». Er ikke dette et tankekors, Malvik kommune?
  • På ARESAM-møtet i Malvik kommune i forrige uke uttrykte kommunalsjef Enge sterk bekymring for økonomien i utbyggingen av nytt vann- og avløpssystem grunnet økte råvarepriser i byggebransjen. Kommunen har bundet seg til at utbyggerne skal betale et fastbeløp, mens alle eventuelle overskridelser må dekkes av kommunen. Tåler kommunens økonomi Vikhammer-utbyggingen?

LES OGSÅ: 27 000 trondhjemmere bor på kvikkleire

Jeg forventer at politikerne i kommunen gir oss svar på disse spørsmålene. Det er det minste vi kan forlange før den verdifulle matjorda på Vikhammer blir omdannet til en blokkby!

Bli med i Midtnorsk debatt sin Facebook-gruppe

På forsiden nå